Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. С. Д. Ильенкова. Управление качеством – Москва, 1998.

Читайте также:
  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. Cписок рекомендованої літератури
  3. Cписок рекомендованої літератури
  4. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  5. Аналіз психолого – педагогічної літератури з досліджуваної проблеми
  6. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вчителя літератури
  7. Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.
  8. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань обліку витрат на надання та реалізації послуг.
  9. Загальна характеристика американської літератури XX століття
  10. Облік праці та звітність учителя літератури

С. Д. Ильенкова. Управление качеством – Москва, 1998.

Ю.И. Ребрин. Управление качеством. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

Мишин В.М. Управление качеством: Учебник. - 2009. ЮНИТИ-ДАНА.

С. В. Чибирев. Управление качеством. Пенза, 2010

 

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

 

ЛЕКЦІЯ № 2

Дисципліна: Адміністративне право

Адміністративно-правові норми і відносини».

 

 

Київ-2012


Т ема: «Адміністративно-правові норми та відносини».

Навчальні та виховні цілі: засвоїти поняття та структуру адміністративної норми, визначити, що таке адміністративно-правові відносини та з’ясувати сутність джерел та суб’єктів адміністративного права.

Час - 2 години

Навчальні питання (згідно навчального плану):

Вступ

1. Адміністративно – правова норма.

2. Поняття та види джерел адміністративного права.

3. Адміністративно – правові відносини.

4. Види адміністративно-правових відносин.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени. – М.: Норма, 2004. – 224 с.

2. Горьова С. Л. Норми адміністративного права (питання теорії) — К., 2000.

3. Дерець В.А. Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання: Автореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.07) // НАНУ. Ін-т держ. і права ім.В.М.Корецького. - Київ: 2006 р.- 20с.

4. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя: [Запоріз. нац. ун-т], 2011. - 200 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини // Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т. 1: Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с. – С. 169 – 180.

6. Колпаков В.К. Адміністративно-правові норми // Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 62 - 79.

7. Кузьменко О.В. Норми адміністративно-процесуального права: теоретичний аспект // Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – С. 101-114

8. Курінний Є.В. Проблематика класифікації адміністративно–правових відносин за їх видами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 112–119.

9. Лук’янец Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с.

10. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: монографія / Р. С. Мельник. - Х.: [Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ], 2010. - 398 с.

11. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: [монографія] / Алексєєв В. М. [та ін.]; за заг. ред. А. В. Толстоухова [та ін.]; Секретаріат Каб. Міністрів України. - Д.: Монолит, 2010. - 398 с.

12. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2004. – 328 с.

13. Шестак Л. В. Адміністративне право: навч. посіб. / Л. В. Шестак; Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів: Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. - 256 с.

 


ВСТУП

 

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, складається з комплексу юридичних норм і може бути представлене як їх організована сукупність. Юридична норма — це правило поведінки, встановлене державою і обов'язкове для всіх суб'єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юридичних норм регулюються (встановлюються, змінюються, припиняються) правові відносини, тобто вони виступають регулятивним засобом щодо предмета тієї чи іншої галузі права. Норми концентрують у собі державно-владні веління, за невиконання яких передбачене застосування заходів впливу. Таким чином, головне призначення юридичних норм полягає в тому, щоб забезпечити детальне, точне і визначене нормативне регулювання суспільних відносин.

У процесі державного управління виникають організаційні зв’язки між учасниками цих відносин, багато з яких потребують правово­го регулювання. Таке регулювання здійснюють за допомогою адміністративно-правових норм і таким чином перетворюють їх у адміністративно-правові відносини.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав