Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До якого елементу системи відносять таке: імідж, соціальна відповідальність, готова продукція, надані послуги?

Читайте также:
  1. GPS-системи
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  6. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  7. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
  8. Банкіри озвучили топ-10 проблем фінансової системи України
  9. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  10. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. вхід

2. процесор

3. вихід

4. зворотний зв’язок

24. Відповідно до класифікації, менеджер виконує такі групи ролей:

1. формальні, неформальні

2. інформаційні, міжособистісні, пов’язані з прийняттям рішень

3. об’єкта та суб’єкта управління

4. керівника, лідера

25. «Головний керівник», «лідер», «сполучна ланка» – складові під час виконання ролей:

1. розпорядчих

2. інформаційних

3. міжособистісних

4. пов’язаних з прийняттям рішень

 

26. Норми моральних відносин між працівниками різного статусу з неоднаковими правами і обов’язками:

1. службова етика

2. економічна етика

3. етика ринкового поводження

4. професійна етика

27. Соціальна відповідальність – це:

1.виявлення і повідомлення керівництва про протизаконну або неетичну поведінку працівників організації

2.особисті переконання про те, правильні чи ні поведінка, дії або рішення

3.сукупність зобов’язань, якими організація керується в діяльності та створює позитивний соціальний імідж

4.міра, до якої члени організації дотримуються головних етичних та правових норм поведінки

 

28. Форма завдання або вказівки в стандартній виробничій ситуації:

1. «наказую»

2. «прошу»

3. «зобов’язані»

4. «повинні»

29. Форма завдання або вказівки в екстремальних умовах:

1. «зобов’язані»

2. «прошу»

3. «повинні»

4. «наказую»

30. Культура управлінської праці (управлінська культура) – це:

1. міра, до якої члени організації дотримуються головних етичних та правових норм поведінки

2. виявлення і повідомлення керівництва про протизаконну або неетичну поведінку працівників організації

3. рівень кваліфікації, етичне виховання, зовнішній вигляд, форма звернення до людей

4. організаційно-технічні умови та традиції управління професійним і моральним розвитком менеджера

31. Засноване на власності окремого громадянина України підприємство з правом найму робочої сили:

1. приватне

2. індивідуальне

3. колективне

4. кооперативне

32. Ефективні комунікації – це:

1. процес передавання інформації від однієї особи до іншої

2. сукупність відомостей, про ті чи інші події, явища, факти, що множать знання та усувають непевність стосовно проблем, що виникли

3. неопрацьовані цифри і факти, які відображають окремий аспект діяльності організації

4. передавання інформації від однієї особи до іншої, коли отримане повідомлення максимально близьке за значенням до первинного

 

33. Способами передавання інформації від відправника до одержувача є:

1. кодування

2. декодування

3. зворотний зв′язок

4. канал

 

34. Використання невербальних комунікацій дозволяє:

1. дізнатись непідтверджену інформацію, яка циркулює в організації та використовувати її для збільшення впливу на оточуючих

2. впливати на процес прийняття управлінських рішень, збору та обробки інформації та їх втілення в життя

3. використовувати додаткову інформацію, вчасно коригувати дії, покращити розуміння висловлюваної інформації

4. отримувати сигнали про реакцію відвідувачів на якість обслуговування і вчасно коригувати роботу

 

35.Оберіть зайві елементи процесу комунікацій в менеджменті:

1. одержувач

2. декодування

3. зворотний зв’язок

4. реакція на повідомлення

36. Даними, як складовими ефективних комунікацій, можна вважати:

1. сукупність відомостей про ті чи інші події, явища, факти, що множать знання та усувають непевність стосовно проблем, що виникли

2. сукупність різних відомостей про діяльність організації, зведених у певну систему і використовуваних в управлінні

3. передавання інформації від однієї особи до іншої, коли отримане повідомлення максимально наближене за змістом до первинного

4. неопрацьовані цифри і факти, які відображають окремий аспект діяльності організації

 

37. Особи, що знаходяться на одному рівні управління, здійснюють комунікації:

1. за схемою «коло»

2. ланцюгові

3. горизонтальні

4. вертикальні

38. Ідея повідомлення в процесі комунікацій виникає (формується) в:

1. правій півкулі

2. лівій півкулі

3. лобній долі

4. потиличній долі

39. Студент не підготувався до опитування і не може дати відповідь на питання, то відсутній:

1. канал

2. кодування

3. декодування

4. зворотний зв’язок

40. Основними етапами комунікації вважаються:

1. формальні електронні неформальні

2. відправник кодування декодування канал одержувач

3. повідомлення розуміння, проникнення у зміст сказаного зворотний, зв’язок

4. залучення уваги збудження інтересу викладення основних думок відповіді на питання висновок заклик до дії

41. До виробничої (технологічної) інформації можна віднести:

1. накази, розпорядження, акти, договори, посадові інструкції

2. стан виробництва, обладнання, якість продукції, наявні технології

3. планові, облікові, статистичні, нормативні зведення

4. основні досягнення науки, техніки, передовий досвід

42. Забезпечення швидкого отримання зворотного зв’язку – основна перевага комунікацій:

1. письмових

2. ланцюгових

3. усних

4. вертикальних

43. Вагомою перевагою письмових комунікацій є:

1. швидкість підготовки та передавання інформації

2. можливість надання уточнень і доповнень до змісту

3. можливість виправлення допущених помилок та неточностей

4. тривале збереження великого обсягу інформації будь-якого змісту без втрат та деформації

 

44. Обмін інформацією, що відбувається поза каналами, передбаченими організацією:

1. формальні комунікації

2. неформальні комунікації

3. горизонтальні комунікації

4. вертикальні комунікації

45. Визначте, яка з наведених характеристик є відображенням особистих бар’єрів комунікацій:

1. суперечливість жестів, довіра до джерела інформації, змушування до комунікацій, погане вміння слухати, упередження

2. семантика, статус або владні відмінності, різне сприймання, перевантаження

3. перевантаження, конфлікт ролей, невизначеність ролей, нецікава робота, погані фізичні умови

4. смерть близької людини, розлучення, хвороба, службове підвищення, виграш у лотерею, весілля

 

46. Особи, з якими темпераментами більше схильні до відкритих емоційних конфліктів:

1. холерики, через сильну та неврівноважену нервову систему, бурхливе та емоційне висловлення своїх думок

2. флегматики, через сильну та загальмовану нервову систему, схильність до глибоких і тривалих переживань

3. меланхоліки, через слабку та неврівноважену нервову систему, глибокі та тривалі переживання, часту зміну настрою

4. сангвініки, через неможливість повною мірою відчувати стан оточуючих та співчувати їм

47. З психологічної точки зору, найважче вирішити конфлікт:

1. міжособистісний, оскільки важко знайти компроміс у поглядах та прийнятний для конфліктуючих тип поведінки

2. внутрішньоособистісний, тому що його важко діагностувати ззовні, отже, й допомогти індивіду розв’язати його

3. між групами, оскільки в такому конфлікті велика кількість учасників

4. між особистістю та групою, оскільки необхідно враховувати індивідуальні особливості фактично кожного

 

48. Визначте, яка з наведених характеристик є відображенням особистих причин стресу:

1. суперечливість жестів довіра до джерела інформації змушування до комунікацій погане вміння слухати упередження до

2. семантика статус або владні відмінності різне сприймання перевантаження

3. перевантаження, конфлікт ролей, невизначеність ролей, нецікава робота, погані фізичні умови

4. смерть близької людини, розлучення, захворювання, службове підвищення, виграш в лотереї, весілля

49. «Особа будь-що намагається примусити прийняти власну позицію» – це характеристика стратегії:

1. ухилення

2. згладжування

3. примушування

4. компромісу

50. Конфлікт – це:

1. навмисна нечесна дія, яка вигідна ініціатору, примушує колектив чи особистість до певних дій і цим завдає шкоду

2. зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду під час взаємодії та спілкування людей (груп)

3. конкретні дії, ви­конувані учасниками взаємодії, що є центральним елементом у структурі

4. стан напруги, що виникає в людини під впливом сильних зовнішніх факторів

 

51. Інтрига – це форма:

1. відкритого конфлікту

2. латентного (прихованого) конфлікту

3. міжособистісного конфлікту між двома підлеглими

4. ділової суперечки між керівниками

52. Інтригою вважають:

1. навмисну нечесну дію, яка вигідна ініціатору, примушує колектив чи особистість до певних дій і цим завдає шкоду

2. зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду під час взаємодії та спілкування людей (груп)

3. конкретні дії, ви­конувані учасниками взаємодії, що є центральним елементом у структурі

4. стан напруги, що виникає в людини під впливом сильних зовнішніх факторів

53. Яка з наведених формул відображає сутність стратегії співробітництва?

1. «поразка – поразка»

2. власна поразка — перемога опонента

3. «власна перемога — перемога опонента»

4. часткова власна поразка — часткова поразка опонента

54. Стрес – це:

1. навмисна нечесна дія, яка вигідна ініціатору, примушує колектив чи особистість до певних дій і цим завдає шкоду

2. зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду під час взаємодії та спілкування людей (груп)

3. конкретні дії, ви­конувані учасниками взаємодії, що є центральним елементом у структурі

4. стан напруги, що виникає в людини під впливом сильних зовнішніх факторів, захисна реакція нервової системи на сильні подразники

55. Стрес у процесі розвитку проходить етапи:

1. відкритого та прихованого конфлікту

2. шоку, резистентності, виснаження

3. проблема, занепокоєння, пошук альтернатив, вирішення

4. потреби в середовищі, реакція на потреби, адекватні – неадекватні реакції, фізіологічні – психологічні реакції

56. Стрес на етапі резистентності є корисним для менеджера оскільки за рахунок:

1. короткочасного зниження активності можна уникнути розумового перевантаження

2. відпочинку можливо відновити сили для подальшої роботи

3. активізації розумової та фізичної діяльності вирішується проблема

4. підвищення реактивності психіки можна ухвалювати більш ризиковані рішення

57. Проведення конфронтаційних засідань дозволяє:

1. узгоджувати тактичні підцілі та поведінку між організаційними одиницями

2. активізувати професіоналізм та навички управлінської діяльності менеджера

3. забезпечити часткове задоволення в конфлікті інтересів двох сторін

4. організувати загальне обговорення проблеми, сприяти спілкуванню і заохочувати вирішення трудової суперечки

58. Визначте, яка з наведених характеристик є відображенням організаційних причин стресу:

1. суперечливість, довіра до джерела інформації, змушування до комунікацій, погане вміння слухати, упередження до особи

2. семантика статус або владні відмінності, різне сприймання, перевантаження

3. перевантаження, конфлікт ролей, невизначеність ролей, нецікава робота, погані фізичні умови

4. смерть близької людини, розлучення, захворювання, службове підвищення, виграш у лотерею, весілля

59. Управлінське рішення – це:

1. те, що забезпечує базу для дій, представлено у вигляді або формі, що має певне смислове навантаження

2. вид управлінської праці, сукупність взаємозв’язаних, цілеспрямованих і логічно послідовних управлінських дій

3. сукупність різних відомостей про діяльність підприємства, зведених у певну систему і використовуваних в управлінні

4. сукупність відомостей про події, явища, факти, що множать наші знання й усувають непевність стосовно проблем

60. Порівняння умов праці, оплати, можливості кар’єрного зростання для вибору однієї із запропонованих вакансій є етапом:

1. постановки проблеми

2. виявлення обмежень та визначення альтернатив

3. ухвалення рішення

4. організації виконання рішень

61. Вибір, який повинен зробити керівник для виконання обов’язків, обумовлених посадою:

1. організаційне рішення

2. раціональне рішення

3. інтуїтивне рішення

4. алгоритмічне рішення

62. До загальної класифікації методів прийняття (ухвалення) управлінських рішень відносять:

1. контурні, структуровані, алгоритмічні

2. ухвалення в умовах визначеності та ризику

3. теорію черг, теорію ігор, економічний аналіз

4. колективні, евристичні, кількісні

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.054 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав