Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За обсягом, способами, аналогією

Читайте также:
  1. Люди проектируют собственные имиджи, причем обычно такими способами, которые наилучшим образом отвечают их собственным целям. Это суждение характерно для

На основі результатів текстуального аналізу в сукупності з іншими прийомами тлумачення інтерпретатор робить висновок: чи розуміти словесний вираз норми буквально, обмежувати або поширювати її зміст. У даному випадку йдеться про обсяг словесного формулювання норми, про можливість її розширення або звуження. Процес тлумачення за обсягом є логічним продовженням і звершенням усвідомлення змісту норми права, одним з результатів тлумачення в їх сукупності.

У процесі тлумачення зміст норми пояснюється як загальне правило, у точній відповідності з текстом нормативного акта (буквальне тлумачення). Це слугує необхідною умовою зміцнення законності, правопорядку в країні. Однак в окремих випадках може виникнути деяка невідповідність між дійсним змістом норми і її формулюванням, яка полягає у тому, що словесне формулювання буває вужчим чи ширшим, ніж та думка, яку законодавець вклав у неї.

У таких випадках мова йде про розширене тлумачення, коли дійсний зміст норми слід розуміти дещо ширше, ніж її словесний вираз, або про обмежене тлумачення, коли зміст норми слід розуміти дещо вужче, ніж це прямо виражено у буквальному формулюванні норми.

Перша і найбільш проста причина розширеного і обмеженого тлумачення — наявність інших норм близького змісту, які можуть дещо звузити чи, навпаки, розширити обсяг дії припису, що тлумачиться. Особливо це важливо для випадків, коли порівнюються норми, видані раніше, з новою, виданою пізніше, яка не відміняє повністю стару, але у певній мірі коректує її зміст.

Друга причина полягає у тому, що словесний вираз норми в силу тих чи інших дефектів оформлення недостатньо повно і чітко виражає ту думку, яку законодавець вклав у неї.

Чим досконаліші нормативні акти з технічної точки зору тим менше в них неточних формулювань, прогалин, помилок. Проте можливість технічної недосконалості тексту актів не може виключатися зовсім. У таких випадках і може виникати невідповідність, деякий розрив між тим, що дійсно мав на увазі законодавець, і самим виразом, невідповідність тексту і дійсного змісту норми. Розширене і обмежене тлумачення в таких випадках приводить у відповідність зміст, ідею правової норми та її форму викладу, дозволяє усунути недоліки оформлення і пояснити дійсний зміст норми.

Автор Копейчеков стверджує, що «при офіційному та неофіційному тлумаченні норм права можуть використовуватись різні способи тлумачення. До них можна віднести: граматичний, логічний, систематичний, історичний, функціональний, телеологічний (цільовий)».

І. Граматичний або мовний спосіб тлумачення. Іноді це тлумачення називають «словесне», «фізіологічне», «текстуальне». Всі ці терміни хоч і близькі, але по своєму об’єму різні. Наприклад, термін «філологічне» дуже широкий по своєму об’єму, а термін «текстуальне» означає скоріше об’єкт, а не спосіб тлумачення. Спеціалісти, які вивчали проблеми тлумачення норм права, сформулювали деякі загальні правила граматичного тлумачення. До них можна віднести такі правила.

1. Словом і виразом закону слід надавати те значення, яке вони мають в літературній мові, якщо немає підстав для іншої їх інтерпретації. В міжнародному праві це правило називається «золоте правило тлумачення».

2. Значення терміну, встановленого законодавством для однієї галузі і права, не можна розповсюджувати на інші галузі.

3. Не можна без достатніх підстав різним термінам надавати одне й те ж значення.

4. Недопустимо таке тлумачення значення норми права, при якому її окремі слова і вирази оцінювались би як зайві.

5. Словам і виразам закону слід надавати те значення, в якому вони вживаються в період видання закону.

ІІ. Логічний спосіб тлумачення. Цей спосіб тлумачення полягає в тому, що інтерпретатор використовує різні логічні прийоми, закони формальної логіки й інших логік на базі самої норми, не торкаючись інших засобів тлумачення. Серед них виділяють:

1. Логічні перетворення.

2. Виведення норм із норм.

3. Висновки “a fortiori”.

4. Висновки із понять.

5. Висновки по аналогії.

6. Висновки із протилежного.

7. Доведення до абсурду.

ІІІ. Систематичний спосіб тлумачення норм права. Цей спосіб тлумачення досить складний і в той же час самостійний. Він обумовлений самою системою права і законодавства, оскільки вони регулюють суспільні відносини не ізольовано, а в певній взаємодії і взаємозв’язку, тобто в певній системі. Систематичне тлумачення повинно враховувати принципи права, принципи правової держави і громадянського суспільства.

IV. Історичний спосіб тлумачення. При допомозі цього способу необхідно встановити зміст норми права, виходячи із соціально-економічних і політичних умов прийняття нормативно-правових актів. Цей спосіб тлумачення повинен використовуватися інтерпретатором поряд із іншими способами тлумачення, оскільки застосувати потрібно нормативно-правові акти, а не історичні умови їх прийняття.

V. Функціональний спосіб тлумачення норм права. Цей спосіб тлумачення правових норм полягає у врахуванні факторів і умов, в яких реалізується, функціонує чи діє норма права, з’ясовується вплив факторів на зміст норми. Іноді ці фактори можуть співпадати із історичними факторами.

Найбільш складним процесом тлумачення є інтерпретація оціночних термінів і виразів.

В процесі функціонування норм права велике значення відіграє право, свідомість і мораль суспільства, оскільки вони тісно взаємодіють. Вони суттєво впивають на процес застосування норм права, а також на процес тлумачення. При застосуванні функціонального способу тлумачення правових норм потрібно враховувати й інші фактори.

За аналогією розрізняють тлумачення на:

а) тлумачення за аналогією закону;

б) тлумачення за аналогією права.

З’ясування і роз’яснення змісту норм за аналогією закону передбачає тлумачення схожої правової норми з певними ознаками конкретного життєвого факту. За аналогією права тлумачаться галузевий, міжгалузевий та загальний принципи права.


 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав