Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шляхи пропозицій щодо покращення механізму управління акціонерним товариством “ Корюківська фабрика технічних паперів

Читайте также:
  1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  2. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  4. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  5. Безпосередня демократія - це здійснення влади самим народом шляхом голосування або шляхом підтримки пропозицій (ініціатив), внаслідок яких можуть бути прийняті владні рішення.
  6. Бюрократичні структури управління.
  7. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  8. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  9. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  10. Визначення сукупності реалізованих принципів управління

Вивчення внутрішнього середовища функціонування досліджуваного підприємства ПАТ КФТП показало наступні тенденції його в прийнятті рішень. В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що в цілому ПАТ КФТП ефективно використовує свій виробничий потенціал, оскільки на протязі досліджуваних років постійно зростає обсяг товарообігу, частка обороту по ПВВ, валові доходи підприємства, продуктивність праці його працівників та їх заробітна плата. Діяльність ПАТ КФТП за 2012 та 2013 рік можна охарактеризувати як ефективну – підприємство здійснює ефективну, рентабельну (хоча й не високорентабельну) діяльність проте в 2013 році за рахунок значного підвищення витрат – на 175,3 тис. грн. підприємство отримало збитки, тобто перетворилось на збиткове. Не дивлячись на це, підприємство має ще резерви підвищення своєї рентабельності, відновлення прибутковості на основі вмілого оперативного управління та удосконалення діяльності закладу. Дослідження зовнішнього середовища здійснювалось шляхом опитування споживачів та вивчення впливу факторів макро- та мікро-середовища на діяльність ПАТ КФТП. Досліджуване підприємство займає не досить зручне положення на ринку, так для укріплення своїх позицій на ринку необхідно залучати потенційних клієнтів закладу. Це можливо завдяки проведенню вдалих рекламних компаній, зміні асортименту продукції, наданню додаткових послуг, гнучкому ціноутворенню, яке базувалася б не на системі націнок і надбавок, а мало б у своїй основі собівартість продукції з урахуванням певної норми прибутку. Необхідно встановити рекламу, де знаходиться підприємство на транспортних шляхах, описати часи роботи, а також ціни і асортимент продукції, що пропонує підприємство. Потрібно брати до уваги також і те, що сума економії пропорційно зростає зі збільшенням різниці в цінах на взаємозамінні ресурси. Дані отримані з аналізу чутливості моделі лінійного програмування та показників дозволять підприємству підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Для визначення шляхів покращання прийняття управлінських рішень потрібно проаналізувати впровадження в виробництво нового господарського рішення – як новий устрій для виробництва кашированих шпалер. Даний устрій для виробництва кашированих шпалер планується розмістити в цеху шпалер глибокого друку для цього є відповідні місце та організаційна структура[33;с.124]. Згідно проекту експлуатації нового обладнання для виробництва кашированих шпалер для кожної робочої зміни (8 годин) потрібно для постійного обслуговування 5 чоловік. Машиніст – 1 чол. Помічник – 2 чол. Пакувальник –2 чол. Відповідно до 3-х змінного робочого графіка потрібно – 15 чоловік. Так як на виробництві майже все обладнання в технологічному процесі майже однакові то не існує такої проблеми як відсутність відповідних кадрів, для цього досить власних кадрів які існують. Відповідно специфіці робіт тут не потрібен надто високий рівень працівників, єдиний хто бажано повинен мати спеціальну професійну освіченість це машиніст який є відповідальним за якість друку та виходу продукції на своєму устрої. Для технічного обслуговування даного устрою існують при цеху відповідні служби – електрики, транспортники, слюсарі-ремонтники, слюсарі КІПіА. На існуючому виробництві в цеху шпалер існує лінійно-функціональна схема керуванням виробництва.

Для розробки нового проекту необхідно насамперед провести організацію нових робочих місць їх обслуговування . В умовах ринкових відносин для більшості українських підприємств головною умовою виживання стає підвищення конкурентоздатності продукції. Важливу роль тут грає зменшення собівартості продукції, чому і сприяє, зокрема, наукова організація праці. Зрозуміло, розвиток підприємств неможливо без технічного переозброєння, використання сучасних технологій, створення принципово новим, затребуваним споживачем продукції, підтримки державою вітчизняного товаровиробника. Але було би помилкою зводити всі зміни усередині підприємства тільки до відновлення техніки і технології, необхідний також облік організації праці. У випадку збереження колишніх порядків на підприємстві, нове обладнання використовується не цілком, знижується фондовіддача і, як наслідок, знижується конкурентоздатність фірми. Відновлення виробництва неможливо без підвищення рівня організації праці. Техніка, як найбільш рухливий елемент виробництва, систематично випереджає у своєму розвитку організацію праці, що і викликає необхідність її перебудови. Сама ж організація праці теж постійно удосконалюється, змушуючи організацію впроваджувати усе більш сучасні нововведення в області НОТ[22;с.56]. У сучасних умовах, коли всі учасники і ланки підприємства тісно зв'язані і від організації праці на кожнім з них залежить загальний ритм роботи, результати праці усього виробництва (ліній, цеху), особливу важливість здобувають питання організації обслуговування робочих місць. Недооцінка цих питань привела до того, що в даний час обслуговування основних робітників, як правило, здійснюється не по заздалегідь розроблених графіках, а лише при необхідності. При такому порядку нормальних хід виробничого процесу найчастіше порушується, спостерігаються великі втрати часу основних робітників, значно знижується ефективність використання устаткування. Встановлено, що недоліки в організації обслуговування є причиною приблизно двох третин усіх внутрішньо-змінних втрат робочого часу. Чим повніше і досконаліше система обслуговування, тим більше організовано протікає процес праці й ефективніше використовується робочий час. Організацію праці на робочому місці визначають наступні фактори: поділ і кооперація праці; удосконалювання організації й обслуговування робочих місць; раціоналізація прийомів і методів праці; створення сприятливих умов праці; підвищення кваліфікації кадрів; удосконалювання нормування і стимулювання праці; виховання свідомого творчого відношення до праці. Як показує практика, у найбільш запущеному стані виявляється обслуговування робочих місць. Організація обслуговування РМ зв'язана з установленням системи взаємодії якого-небудь РМ і працівника з іншими працівниками і робітниками місцями, покликаними забезпечувати його безперебійну і якісну роботу. Раціональна організація обслуговування РМ впливає на підвищення продуктивності праці, не вимагаючи від підприємства значних матеріальних витрат. Загальні вимоги до організації обслуговування РМ для забезпечення безперебійної роботи протягом зміни зводяться до наступного: - своєчасному доведенню до кожного працівника виробничого завдання; - безперебійному постачанню робочих місць документацією (кресленнями, убраннями, картами і т.д.), а також предметами праці (матеріалами, заготівлями і т.п.); - забезпеченню постійної справності устаткування, постачанню його необхідною енергією (тепловий, електричної і т.д.); - організації систематичного контролю за якістю виконаних робіт, своєчасному прийманню оброблених виробів і транспортуванню їх з робочих місць; - постійній підтримці на РМ здорових і безпечних умов праці, а також строгого порядку і чистоти[41;с.124]. Через недосконалість системи обслуговування виробництво несе великі втрати. Тим часом відомо, що виробництво продукції визначається по самому вузькому місцеві у виробничому ланцюзі, яким, часто і стає організація обслуговування РМ. Техніко-економічний ефект від впровадження у виробництво окремих організаційно-технічних заходів щодо поліпшення обслуговування основних робітників значно збільшиться, якщо заходу щодо упорядкування обслуговування будуть взаємно ув'язані. Необхідна комплексна розробка заходів щодо створення системи обслуговування, що регламентує усі види допоміжних робіт. Тільки при цій умові можуть бути скорочені втрати робочого часу основних робітників, зв'язані з обслуговуванням, і значно піднята ефективність виробництва в цілому Через відсутність обґрунтованих розрахунково-аналітичних нормативів чисельність працівників обслуговування встановлюється на основі фактично існуючих співвідношень між різними категоріями чи робітників на основі різного роду дослідно-статистичних норм. Однієї з причин високої чисельності допоміжних робітників є диспропорція між технічною оснащеністю основних робітників і низьким рівнем механізації праці на роботах по їхньому обслуговуванню. При розробці системи обслуговування в цеху шпалер глибокого друку на ПАТ КФТП розглядаються наступні основні питання: 1.Форми обслуговування. У залежності від типу і специфіки виробництва система повинна передбачати застосування однієї з трьох форм обслуговування: - стандартної – жорстко регламентоване обслуговування по заздалегідь розробленому стандарт-плані, характерне, в основному, для масового виробництва; - планово-попереджувальної, тобто обслуговування відповідно до календарних планів-графіків, застосовуване, як правило, в умовах серійного виробництва; - чергової, тобто обслуговування по викликах з робочих місць, характерно для умов дрібносерійного й одиничного виробництв. Планово-попереджувальний характер обслуговування при цьому зберігається (тобто підготовка виробляється завчасно), але обслуговування РМ здійснюється по змінно-добових завданнях. 1.Професійний склад робочих обслуговуючих функцій і зміст їхньої праці. Визначається перелік робітників-виконавців тих чи інших функцій обслуговування з урахуванням сполучення професій між працівниками кожної функції обслуговування, а також з основними робітниками. Вимоги до змісту праці робочих обслуговуючих функцій повинні передбачати безперебійне забезпечення робочих місць усім необхідним. Кожен працівник повинний бути забезпечений посадовою інструкцією прав і обов'язків, ступеня відповідальності. 2.Регламентація обслуговування, що відповідно до попереджувального характеру системи повинна передбачати по кожнім виді обслуговування встановлені графіком, розкладів, змінних завдань і т.д., що визначають зміст і порядок обслуговування. 3.Маршрути обслуговування. Вони розробляються і встановлюються з урахуванням максимального скорочення відстаней переміщень і зручності обслуговування робочих місць. 4.Технічна й інструктивна документація по обслуговуванню виробництву. Нормативно-технічна документація по обслуговуванню виробництва кашированих шпалер складає: 1) ГОСТ –на шпалери; 2) ТУ – на папір для виготовлення шпалер, витяги із зазначених ГОСТів на кожній ділянці стосовно якості паперу для виготовлення шпалер та шпалер; 3) Технологічний регламент виробництва кашированих шпалер (витяги); 4) Технологічні карти виготовлення шпалер кожної дільниці; 5) інструкція з ТБ та протипожежної безпеки; 6) посадові інструкції. Вона повинна містити зведення про устаткування, що обслуговується, технічне оснащення, про загальний обсяг робіт, правах і обов'язках, по техніку безпеки і т.д. Зміст документів повинен давати необхідний достатній мінімум зведень для кожного працівника, що користається документацією. Інструктивна документація для кожного виконавця повинна бути гранично стиснутою по обсязі (переважно у формі таблиць) і повинна містити: перелік, послідовність і нормативи виконуваних робіт; обов'язку, ступінь відповідальності і права працівника; виробничі зв'язки; організацію й обов'язкові прийоми праці. Нормативи обслуговування розробляються на основі наявних методичних матеріалів Центрального бюро технічних нормативів по праці НДІ праці. У залежності від виду робіт з обслуговування виробництва витрати праці регламентуються різними видами нормативів: нормами часу, нормами обслуговування, нормативами чисельності[19;с.27]. Організація праці й оснащення робочих місць обслуговуючого персоналу. Це необхідна умова сучасного і якісного обслуговування робочих місць працівників основного виробництва. Робочі місця обслуговуючих робітників повинні бути забезпечені необхідним інструментом, оснащенням, технологічною документацією, засобами для підтримки чистоти і порядку і т.д. Організація регулярного і надійного зв'язку між РМ основного виробництва й існуючим персоналом. Зв'язок допомагає скоротити простої устаткування і підвищити взаємодію, відчути взаємозалежність і взаємозв'язок між працівниками основного і допоміжного виробництва, допомагає взаємодії між собою всіх елементів заводської системи обслуговування, що в кінцевому рахунку є передумовою для своєчасної підготовки основних робітників до виконання виробничого завдання і безперебійної їхньої роботи. Існують наступні функції обслуговування: виробничо-підготовча, транспортна, інструментальна, налагоджувальна, ремонтна, енергетична, контрольна, складська, ремонтно-будівельна, господарсько-побутова.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.084 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав