Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За ______________20____р.

Читайте также:
  1. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  2. за _____________ 20___ р.
  3. Комплексне оцінювання дебіторської заборгованості за системою відносних показників ТОВ «Санаторій «Псьол» за 2010–2012 рр.
  4. Конституційний процес 1991 – 2011 рр.
  5. Показники стану виробничого травматизму та захворювань у ТОВ «Промінь – Приват», 2010 – 2012 рр.
  6. Президентство Білла Клінтона 1992–2000 рр.
  7. У СВК «Перше травня» за 2009-2011 рр., грн.
  8. України за 2008 – 2012 рр.
  9. Українізація” 20-х рр. в УСРР: причини, характерні риси, значення.

 

Форма № 1 Код за ДКУД  

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість      
первинна вартість      
накопичена амортизація      
Незавершене будівництво      
Основні засоби:      
залишкова вартість      
первісна вартість      
знос      
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
Продовження додатку А
       
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Всього за розділом І      
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Запаси:      
виробничі запаси      
тварини на вирощуванні та відгодівлі      
незавершене виробництво      
готова продукція      
Товари      
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість      
первинна вартість      
резерв сумнівних боргів      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом      
за виданими авансами      
з нарахованих доходів      
із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті      
в іноземній валюті      
інші оборотні активи      
Усього за розділом ІІ      
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ      
Баланс      

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Статутний капітал      
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал      
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Закінчення додатку А
       
Неоплачений капітал   () ()
Вилучений капітал   () ()
Усього за розділом І      
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ      
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом ІІ      
ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов’язання      
Відстрочені податкові зобов’язання      
Інші довгострокові зобов’язання      
Усього за розділом ІІІ      
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів      
з бюджетом      
з позабюджетних платежів      
Зі страхування      
з оплати праці      
з учасниками      
із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов’язання      
Усього за розділом IV      
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ      
Баланс      

 

Керівник ___________________________________________

 

Головний бухгалтер _________________________________

 

 

Додаток Б

Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

 

  Дата (рік, місяць, число) Коди
     
Підприємство ______________________________ за ЄДРПОУ  
Територія __________________________________ за КОАТУУ  
Орган державного управління __________________ за СПОДУ  
Галузь ______________________________________ за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  

 

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав