Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретичні моделі соціальної роботи

Читайте также:
  1. Uml; Основні теоретичні положення
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  4. Алгоритм виконання курсової роботи
  5. Алгоритмічні роботи з величинами
  6. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  7. Бейбітшілік моделі. Рим клубы
  8. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  9. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  10. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи

У соціальній роботі завжди наявне балансування між орієнтацією на психологічні особливості клієнта та на соціальні детермінанти проблем групи клієнтів (структурні чинники складної життєвої ситуації). Тому прийнято навіть говорити про виникнення двох шкіл соціальної роботи -психологічної та соціологічної, кожна з яких виробила власні методики роботи, вимоги до навичок соціальних працівників та форм їхньої підготовки. Одна школа - зосереджена на веденні випадку й спирається на індивідуалізований підхід, використовуючи переважно психологічні методи роботи. Інша - намагається вплинути на соціальне становище клієнтів завдяки роботі з його оточенням та умовами, орієнтована на роботу в громаді й використовує переважно знання з соціології та менеджменту.

Процес соціальної роботи відзначається складністю, адже для оці-нення потреб клієнтів, планування можливих дій і вибору альтернативних рішень, втілення обраного плану дій, підсумку досягнутого потрібні різнопланові знання. Отже, у сучасній соціальній роботі немає єдиної теорії, у ній співіснують різноманітні наукові школи, застосовують моделі практики, засновані на тих чи інших теоретичних поглядах. Це дає змогу охарактеризувати соціальну роботу як поліпа-радигмальну теорію та практику, тобто таку, що заснована на різних наукових і науково-практичних парадигмах і підходах.

У науці послуговуються різними класифікаціями теорій та теоретичних моделей соціальної роботи. Найпоширенішою є класифікація

іа спорідненістю з іншими соціально-гуманітарними науками (табл. 2). У ній виділяють три групи теорій (або теоретичних моделей) соціальної роботи:

психологічно орієнтовані, які передусім беруть до уваги психологічні та емоційні, а не на соціальні (структурні) чинники виникнення складних життєвих ситуацій клієнта;

соціологічно орієнтовані, які зосереджують основну увагу на навколишньому середовищі (фізичному і соціальному) клієнта;

комплексно орієнтовані, для яких властиве врахування як психологічних, так і соціальних чинників виникнення складних життєвих ситуацій.

Таблиця 2

Класифікація теоретичних моделей соціальної роботи

Група теорій Характеристика групи Основний наголос Конкретні теорії, що належать до групи
І Психо-логічиі моделі соціальноїроботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, спільною основою яких є пізнання закономірностей психологічного розвитку і статусу людини в суспільстві На психологічних та емоційних, а не на соціальних чинниках • Психодинаміч-на модель • Когнітивно-біхевіористична • Гуманістична модель
Соціо-логічні моделі соціальної роботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, в основі яких - пізнання закономірностей соціального розвитку, структурування суспільства, взаємодії його соціальних інститутів На навколишньому середовищі (фізичному і соціальному) на противагу індивідуалізації психологічно орієнтованих підходів • Системно-екологічна модель • Соціально-радикальна модель • Теорія ролей і стигматизації
Комплексні (біопси-хосоці-альні) моделі соціальної роботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, які орієнтують на цілісне бачення проблем захисту життєвих сил людини як біопсихосоціальної істоти Врахування як психологічних, так і соціальних чинників • Кризове втручання • Модель, зосереджена на завданні • Сімейна терапія • Психосоціальна терапія • Соціально-педагогічна модель

Психологічні моделі соціальної роботи. До цієї групи входять ті теоретичні моделі, в центрі яких - ідея допомоги клієнтові шляхом оптимізації його власних зусиль щодо використання його особистіс-них і соціальних ресурсів задля впливу на ситуацію.

Однією з найпоширеніших є психодинамічна модель, в основу якої покладено ідеї та техніки психоаналізу. Психоаналіз суттєво розширив уявлення про сутність допомоги у соціальній роботі. Психодинамічна модель соціальної роботи фокусується на внутрішньому житті індивіда, розглядає дії та поведінку людини як такі, що є наслідком процесу її мислення, а не особливостей міжособистісних відносин або навколишньої ситуації. Вона пропонує добре розроблені техніки діагностування соціального відхилення, дає змогу прогнозувати перспективи поліпшення стану.

Когнітивно-біхевіористська (від cognio - пізнання та behaviour -поведінка) модель соціальної роботи ґрунтується на ідеї допомоги клієнтові, орієнтуючись на особливість його мислення, установки, які в кінцевому підсумку спрямовують його дії. Суть допомоги полягає у регуляції соціальної поведінки клієнта шляхом набуття навичок відпрацьовувати механізми своїх вчинків адекватно до соціальних умов.

Гуманістична модель вбачає головні резерви в особистості самої людини, в початково закладених в ній силах добра, психічного здоров'я і бажанні до самовдосконалення. Тому в межах цієї теоретичної моделі соціальної роботи клієнтам пропонують роль активних творців власного життя, стиль якого може бути обмежений тільки фізичними або соціальними впливами. Допомога у виборі стратегії дій для клієнта має орієнтуватися на його пошуку власного життєвого призначення.

Соціологічні моделі соціальної роботи. Ці моделі зосереджують увагу на соціальному контексті допомоги: соціальних детермінантах виникнення складних життєвих ситуацій, соціальних нормах і патології, соціальному контролі за поведінкою клієнта.

Одна з найпопулярніших моделей у сучасній практиці соціальної роботи - системно-екологічна. Суспільство розглядається як складна соціальна система, утворена із сукупності взаємопов'язаних елементів у вигляді соціальних організацій та інститутів, взаємодія яких впливає на життєдіяльність людини. Модель ґрунтується на ідеї, що задовільне життя людини залежить від систем, які її оточують, а сім'ю можна розглядати як систему, всередині якої є відносини між подружжям, дітьми і родичами, а сама вона включена у взаємодію з різноманітними соціальними інститутами - державою, системою освіти і виховання, економічними та іншими організаціями. Допомога полягає у

виявленні чинників оточення клієнта, фіксації впливу на нього інших людей, а також соціальних чинників. Зміст діяльності спеціалістів у межах цієї моделі практики полягає в тому, щоб за допомогою активних методів адаптації і соціалізації клієнта досягнути особистісних змін задля досягнення відповідності між станом індивіда й вимогами навколишнього середовища, або у впливі на зміну умов оточення з тим, щоб соціальне і фізичне середовище якомога більше відповідало правам, потребам і життєвим цілям особистості.

Соціально-радикальна модель соціальної роботи акцентує увагу на ідеї допомоги клієнтові в розвитку його соціальної самосвідомості, передусім її політичної та правової складових. Вона, спираючись переважно на ідеї марксизму і радикального фемінізму, кидає виклик психологічним поясненням проблем клієнтів і закликає до розгляду балансу влади, використання структурних засобів розв'язання проблем, колективних дій. Мета допомоги - підвищити рівень самоконтролю та особистої відповідальності клієнта, самоактуалізації його можливостей у захисті та обстоюванні прав, протистоянні дискримінації.

Теорія ролей і стигматизації, що активно використовується в практиці соціальної роботи, ґрунтується на ідеї рольової поведінки клієнта, який поводиться відповідно до загальноприйнятих моделей, схем, відтворюваних індивідуальною свідомістю. Рольова модель соціальної роботи охоплює проблеми клієнта, пов'язані з очікуваною поведінкою і бажаним розвитком з урахуванням минулого досвіду, розуміння значущості актуальних подій та механізмів формування у людини уявлень про її роль у житті.

Комплексні, або біопсихосоціальні, моделі соціальної роботи. Такі моделі об'єднують концептуальні підходи кількох гуманітарних наук - соціології, психології, педагогіки, соціальної психіатрії тощо. Таке знання зумовлено комплексним характером типових ситуацій допомоги клієнтові.

Так, модель кризового втручання орієнтована на допомогу клієнтові, який перебуває в стані глибокої і гострої психологічної кризи і якому необхідне оперативне втручання для виведення з дезадаптив-НОГО стану.

Із практики і досліджень у соціальній роботі взяла свій початок зосереджена на завданні модель, яка пропонує концептуальну структуру діяльності - чітку послідовність діагностики проблеми клієнта та роботи з нею. Вона є однією з найбільш технічних моделей і допомагає практичним працівникам усвідомити, яким саме чином будувати процес безпосередньої роботи з клієнтом.

Сімейна терапія заснована на твердженні, що пояснення та вирішення людських проблем полягають у розумінні минулих та нинішніх взаємовідносин між людьми, близько пов'язаними одне з одним, а не в кожній конкретній людині. Ця теоретична модель, що спирається на ідеї різних наукових шкіл, пропонує соціальним працівникам низку специфічних технік для сімейного, а в деяких випадках, і індивідуального консультування.

Останнім роками у західній соціальній роботі поширилася психо-соціальпа терапія, яка передбачає довготривалий соціальний супровід клієнта соціальним працівником і приділяє особливу увагу їхнім взаємостосункам. В основі моделі - прагнення вичленити проблеми із середовища, підсилюючи при цьому сильні сторони «Я» клієнта та його механізми, за допомогою яких він може подолати проблеми самостійно за достатньої підтримки соціального працівника.

Часто до теорій соціальної роботи відносять і соціальпо-педагогічиу модель, яка ґрунтується на ідеї допомоги шляхом виховного впливу на процес соціалізації індивіда або соціальної групи, який здійснюється через систему інститутів - сім'ю, школу, позашкільні заклади. Ці інститути мають коригувати формування соціальних якостей особистості відповідно до суспільно значущих цінностей, обмежувати або активізувати вплив тих чи інших чинників.

Орієнтація на конкретні теоретичні моделі значно впливає на напрями діяльності та функції соціальних працівників. Так, філософія та заходи реабілітаційних програм для людей, залежних від психо-активних речовин, залежать від того, яких теоретичних моделей дотримуються фахівці, що здійснюють цю реабілітацію. Прихильники одних теорії надають перевагу груповим заняттям, що мають на меті пошук клієнтами сенсу власного життя, прихильники інших - методам трудотерапії, що передбачає реабілітацію через залучення до трудового процесу і конструювання терапевтичного середовища, ще інші - активній роботі з сім'ями та зміні стосунків у них як передумови налагодження продуктивних взаємин між клієнтом і його середовищем. Або, наприклад, працівник, який допомагає клієнтові в стані депресії, може будувати свою роботу, спираючись на різні теоретичні концепції. Якщо він дотримується теорії, що депресію спричинює досвід втрат у ранньому дитинстві, то ключовим методом його роботи буде соціально-психологічне консультування (каунселінг). Якщо фахівець вірить у те, що депресію спричинює нинішнє відчуття безпорадності і безправності, то важливим є пошук причин того, чому людина сприймає себе невладною над власним життям і яким чином

нона може це змінити, які додаткові навички потрібні для цього тощо. У кожному разі потрібно, щоб фахівець виразно усвідомлював, якої саме теоретичної моделі він дотримується, які цінності сповідує, на яких саме концепціях будується його програма дій.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 957 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав