Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Набуття та припинення повноважень народними депутатами.

Читайте также:
  1. Важливу роль у праві власності відіграє момент виникнення та припинення права власності.
  2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  3. Глава 4 Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення
  4. Колізійне регулювання припинення шлюбу
  5. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
  6. Охорона об'єктів, набуття прав на які здійснюється на підставі реєстрації
  7. Патент: право на одержання, порядок одержання, припинення дії та визнання його недійсним.
  8. Підстави і порядок припинення права власності на природні ресурси
  9. Підстави порядок та способи припинення діяльності юридичних осіб.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Народний депутат України — це обраний відповідно до Зако­ну України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день вибо­рів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Украї­ні протягом останніх п'яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому . законом порядку.

Діяльність народних депутатів України регламентується Кон­ституцією України, Законом України "Про статус народного депу­тата України" від 17 листопада 1992 p., Регламентом Верховної Ради України іншими нормативно-правовими актами. Суттєву роль у врегулюванні окремих аспектів діяльності народних депутатів віді­грають рішення Конституційного Суду України.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі, що обумовлює несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Відповідно до цього народний депутат не має права:

- бути членом Кабінету Міністрів України, керівником цен­трального органу виконавчої влади;

- мати інший представницький мандат або одночасно перебу­вати на державній службі;

- обіймати посаду сільського, селищного, міського голови;

- займатися будь-якою іншою, окрім депутатської, оплачува­ною роботою, за винятком наукової, викладацької та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконан­ня обов'язків народного депутата час;

- залучатись як експерт органами досудового слідства, проку­ратури і суду, а також займатися адвокатською діяльністю;

- входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

Повноваження народного депутата починаються після складен­ня ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою Украї­ни з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом. Голова Верховної Ради попереднього скликання запрошує новообра­них народних депутатів до складення присяги і надає слово для її за­читування найстаршому за віком народному депутату. Найстарший за віком народний депутат пропонує всім новообраним народним депутатам встати і після цього зачитує текст присяги. Після зачиту­вання тексту присяги Голова Верховної Ради України попереднього скликання запрошує новообраних народних депутатів скріпити при­сягу своїми підписами під її текстом.

У разі складення присяги народним депутатом окремо він зачи­тує текст присяги і скріплює його підписом на пленарному засіданні Верховної Ради. Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної Ради та її органів, а також здійснювати інші депутатські повноваження до того часу, поки він не скріпить присягу особистим підписом під її текстом. Відмова скласти та підписати присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Повноваження народних депутатів України припиняються од­ночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України – з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України ново­го скликання.

Відповідно до ст. 81 Конституції України повноваження народ­ного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне іі проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від полі­тичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.

Повноваження народного депутата України припиняються до­строково також у разі дострокового припинення відповідно до Кон­ституції України повноважень Верховної Ради України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі складення ним депутатських повноважень за його особистою заявою або у разі припинення його громадянства чи його виїзду на постійне проживання за межі України приймаєть­ся Верховною Радою України, а у випадку, якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто, — судом.

Верховна Рада за поданням комітету з питань регламенту приймає постанову про дострокове припинення повноважень на­родного депутата більшістю голосів народних депутатів від її кон­ституційного складу і доручає Центральній виборчій комісії визнати повноваження наступного кандидата в народні депутати за списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій), відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України". Прийняте Верховною Радою України рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата перегляду, не підлягає.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду. Комітет з питань депутатської, етики розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної Ради України, який у десятиден­ний строк звертається до суду або повертає матеріали комітету з об­ґрунтуванням відмови у зверненні до суду. Парламентський комітет з депутатської етики, у разі повернення Головою Верховної Ради ма­теріалів з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду, розглядає їх і у випадку незгоди з ними вносить пропозицію про розгляд цього питання на засіданні Верховної Ради. За рішенням Верховної Ради України, прийнятим відкритим поіменним голосуванням більшістю від її конституційного складу, Голова Верховної Ради зобов'язаний буде звернутися до суду для вирішення питання про дострокове при­пинення повноважень такого народного депутата.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України рішення суду про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимог закону щодо несумісності депутатського мандата, яке набрало законної сили, є остаточним і не потребує за­твердження постановою Верховної Ради.

У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депу­татської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рі­шенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (вибор­чого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.

Народні депутати України наділені відповідними повноважен­нями, реалізація яких забезпечує здійснення функцій Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу держави.. Таким чином, повноваження Верховної Ради як колегіального представниць­кого органу влади реалізуються через діяльність народних депутатів України, що спрямована на виконання їх прав і обов'язків.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав