Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До пункту щодо санітарно-гігієничних умов

Читайте также:
  1. Изучение пунктуации в школе. Пунктограмма и пунктуационное правило. Работа над интонацией. Упражнения по пунктуации. Виды пунктуационных ошибок. Методика пунктуационного разбора.
  2. К пункту 6.1.
  3. Методика работы над элементами синтаксиса и пунктуации.
  4. Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных норм
  5. ПУНКТУАЦИЯ
  6. Тема: Пунктуаційні норми
  7. Українська пунктуація. Пунктуаційні помилки.

1. Гур’янов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на промышленных предприятиях). — 5-е изд., доп. И перераб. — М.: Экономика, 1982. — 264 с.

2. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. — К.: Виданий центр «Академія», 2005. — 400 с.

3. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. —398 с.

4. Методика определения экономической эффективности мероприятий НОТ. М.: НИИ труда, 1976. — 143 с.

5. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффективности работы с персоналом: Методологический поход: Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. — 752 с.

6. Організація праці: навч. посіб. / В.М. Данюк, А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова [та ін.], за заг. ред. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ, 2009. — 332 с.

7. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Экономика, 1980. – 432 с.

8. Чирков В.Г. Эффектометрия: Популярные очерки. – К.: «Феникс», 2005. — 240 с.

 

 

Підготував професор В.М. Данюк

Про службу з охорони праці

До пункту щодо служби з охорони праці

На підприємствах (у виробничих або науково-виробничих об’єднаннях) при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік (невиробнича сфера – від 101 до 500) таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою. На підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, в такій службі повинно бути два спеціалісти.

 

Чисельність СОП на підприємстві з кількістю працюючих понад 500 чоловік визначається за формулою:

 

М= 2 + (Рсрв)/Ф;

 

де Рср– середньооблікова кількість працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що

дорівнює 1820 год. і враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

Кв – коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва

 

Коефіцієнт Квмаксимально може дорівнювати трьом, якщо всі робітники працюють зі шкідливими речовинами і всі підлягають щорічній атестації з питань охорони праці, тобто:

Кв= 1+ (Рва)/Рср

 

Коефіцієнт КВ максимально може дорівнювати трьом, якщо всі робітники працюють зі шкідливими речовинами і всі підлягають щорічній атестації з питань охорони праці, тобто

Рваср

 

 

До пункту щодо санітарно-гігієничних умов

 

Виходячи з принципів цієї класифікації, умови праці поділяються на 4 класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні).

 

1 клас. ОПТИМАЛЬНІ умови праці – це умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, але й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату у трудовому колективі. Для інших факторів оптимальними вважаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

 

2 клас. ДОПУСТИМІ умови праці характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять шкідливого впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому

періодах.

3 клас. ШКІДЛИВІ умови праці, які характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, що перевищують нормативи і здатні чинити шкідливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

 

4 клас. НЕБЕЗПЕЧНІ умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для життя та високий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав