Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 6

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  6. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  7. ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА
  8. Висновки до 2 розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до першого розділу

 

Спеціально організований комплекс заходів реабілітації і адаптації осіб з ураженням опорно-рухового апарату повинен бути спрямований на те, щоб особи даної категорії могли вести нормальне життя, працювати, займатися спортом і т.ін. Проте ці люди можуть залишатися у ранимому стані, який підвищено, що слід враховувати при роботі з ними.

Основні напрями корекційної роботи з формування рухових функцій пропонують комплексний, систематичний вплив, який включає медикаментозне, ортопедичне лікування, різноманітні засоби фізичної реабілітації, які пов’язані з корекцією рухів, психотерапію.

Медикаментозне лікування спрямоване на нормалізацію м`язового тонусу, зменшення вимушених рухів (гіперкінезів), посилення активності компенсаторних процесів у нервовій системі. Воно повинно бути суворо індивідуальними у залежності від структури дефекту, особливостей, психічної діяльності і соматичного стану дитини.

Заходи ортопедичного характеру включають перед усім додержання ортопедичного режиму, який розроблений для кожної дитини індивідуально, використання різноманітних ортопедичних пристроїв для ходи, корекції положення рук та пальців, стабілізації голови та ін.

Логопедична робота з дітьми з ДЦП спрямована на розвиток всіх сторін мовленнєвої діяльності дитини, на попередження і подолання рухів, які одночасно виявляються в скелетній мускулатурі та особливо в пальцях рук і мімічній мускулатурі, розвиток правильного дихання.

 

Фізіотерапевтичні процедури та засоби фізичної реабілітації спрямовані на зменшення спастичності, поліпшення кровообігу у м`язах Серед них виділяють – кондуктивну педагогіку, методику Войта, методику Бобатова (заснована на тому, що нормальному руху повинен відповідати нормальний м’язовий тонус. Відповідно до цього розроблені спеціальні пози-укладання, в яких у дитини відбувається максимальне зниження пізньо-тонічних рефлексів, що перешкоджають нормальному руху), методику Семенової, гіпотерапію, тандотерапію, а також масаж, ЛФК, працетерапію, акватерапію, ігри, фізіотерапію (електрофорез, УВЧ-терапію, теплолікування) та ін.

Психотерапіяспрямована на керування нервовою системою з метою формування адаптивних функцій. Вона повинна також займатися наслідками негативного впливу центральної нервової системи на моторику.

Навчання дітей з ДЦП в Україні проводиться у спеціальному типі шкіл – школах-інтернатах для дітей з наслідками церебрального паралічу. У ці школи приймалися діти шкільного віку, які самостійно пересуваються, та не потребують індивідуального догляду. У загальноосвітніх школах діти з церебральними паралічами виділяються у спеціальні класи у складі школи.

По мірі відновлення здоров’я, на підставі висновку медико-педагогічної комісії, учні можуть бути переведені в масову школу або школу-інтернат загального профілю.

Після закінчення школи випускнику видаються рекомендації щодо подальшого професійного навчання або працевлаштування.

У багатьох країнах дітей з церебральним паралічем намагаються навчати у звичайних школах. Наприклад, в Італії особливо добре розвинута система шкільної та соціальної інтеграції хворих, у обов’язковому навчанні не існує диференціації, спеціалізованих шкіл там немає.

 

Питання та завдання для контролю

 

1. Перерахуйте основні види порушень опорно-рухового апарату.

2. Висвітліть причини порушень опорно-рухового апарату у дітей? Як ці порушення відображаються на особливостях розвитку дітей даної категорії?

3. Охарактеризуйте структуру рухового дефекту при ДЦП.

4. Обґрунтуйте вторинні відхилення у розвитку при ДЦП.

5. Назвіть основні клінічні форми ДЦП.

6. Дайте психолого-педагогічну характеристику дітям з ДЦП.

7. Проаналізуйте систему спеціалізованої допомоги особам з ураженням опорно-рухового апарату.

8. Проаналізуйте систему корекційно-виховної роботи при ДЦП .

 

Література

 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988. – 177 с.

2. Бадалян Л.О. Невропатология. – М.: Академия, 2000. – 325 с.

3. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральными параличами в семье. – М., 1993. – 128 с.

4. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002 – 327 с.

5. Лянной Ю.О. Інвалідний спорт: Навчально-методичний посібник для студентів. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

6. Лянной Ю.О. Основы физической реабилитации. Курс лекцій. – Сумы: Редакционно-издательский отдел СумДГУ им. А.С. Макаренка, 2004. – 472 с.

7. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. – М., 1991. – 158 с.

8. Особенности психофизического развития специальных школ для детей с нарушеннями опорно-двигательного аппарата / Под ред. Т.А. Власовой. – М., 1985. – 182 с.

9. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под ред. С.Н. Попова. – Ростов н/Д: изд-во „Фенікс”, 1999. – 608 с.

10. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.

РОЗДІЛ 6

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Для кожної галузі промисловості встановлюються правила і норми з техніки безпеки. Так, в промисловості на даний час діє Закон України «Про охорону праці». Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відношення між власником підприємства, установи і організації чи вповноваженим органам дані власнику і працівниками з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Охорона праці, крім правил включає технічні (техніка безпеки і пожежна профілактика) і санітарно-гігієнічні (гігієна праці і виробнича санітарія) питання. Під охороною праці розуміють систему законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, гігієнічних і лікувально-профілак-тичних заходів та засобів, які забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі роботи.

Керівництво кожного лісогосподарського підприємства повинно забезпечити працюючих безпечними умовами праці шляхом запровадження у виробництво нових технологічних процесів та обладнання, які б відповідали сучасним вимогам по техніці безпеки.

 

6.1. Аналіз стану охорони праці у ДП «Тернопільське ЛГ»

 

На підставі положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці всі працівники, які приймаються на роботу проходять вступний інструктаж згідно затвердженої програми. Інструктаж проводить провідний інженер по охороні праці.

Первинний, повторний, позаплановий інструктажі, стажування та курсове навчання проводять по розроблених та затверджених програмах керівники структурних підрозділів, а також відповідальні особи за їх проведення.

Запис про проведення інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів, які в свою чергу прошнуровані, пронумеровані, підписані керівником установи і скріплені гербовою печаткою.

Службу з охорони праці очолює інженер з охорони праці. В його функції входить оперативне керівництво роботою з охорони праці, участь в розробці і узгодженні технологічних процесів, проектних споруд, механізмів, обладнань, інструментів, перевірки знань з техніки безпеки працюючого персоналу.

За останні 5 років не зафіксовано жодного нещасного випадку, що свідчить про належний рівень стану охорони праці на виробництві. Тому розрахунки показників виробничого травматизму (частоти і важкості травматизму, непрацездатності і втрат робочого часу внаслідок травматизму) не проводимо.

 

6.1.1. Стан техніки безпеки та пов’язаний з нею виробничий травматизм і профзахворювання у ДП «Тернопільське ЛГ»

Хоча заходи з попередження виробничого травматизму проводяться регулярно, на виробництвах мають місце нещасні випадки, які призводять до мікротравм, втрати працездатності, а в окремих випадках – і до втра­тижиття людей. У більшості випадків працівники отримують трав­ми внаслідок недотримання правил і норм техніки безпеки при виконанні виробничих завдань.

Основними травмонебезпечними видами робіт у ДП «Тернопільське ЛГ» лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу;

· вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

· обслуговування та ремонт машин і механізмів;

· лісовідновні роботи;

· проведення необхідних лісогосподарських заходів.

Користуючись даними річної звітності (акти 7-тнв), проводимо аналіз виробничого травматизму на підприємстві за останні п'ять років. Аналізуючи дані, отримані на підприємстві, про стан виробничого травматизму, встановлено, що за останні п'ять років на підприємстві не було зафіксовано випадків травматизму, оформлений актом Н-1.

З метою попередження виробничого травматизму необхідно суво­ро дотримуватись правил техніки безпеки на всіх циклах виробничої діяль­ності. Необхідно значно покращити навчання робітників безпечним прийомам роботи та більше уваги приділяти інструктажу на виробничому місці.

6.1.2. Стан виробничої санітарії та гігієни праці

Гігієна праці – це сукупність гігієнічних правил, виконання котрих, сприяє збереженню і зміцненню організму людини.

Ви­роб­ни­ча са­ні­та­рія – це система ор­га­ні­за­ційних, са­ні­тар­них, технічних захо­дів і за­со­бів, які по­пе­ре­джу­ють дію на пра­цю­ючих шкід­ли­вих виробни­чих чинників та законодавчих актів по охороні праці і техніці безпеки направлена на збереження здоров’я людей, постійного покращення стану виробничої санітарії і гігієни праці, а також підвищення якості медичного обслуговування.

Необхідно здійснити заходи спрямовані на покращення охорони здоров’я людей, стану виробничої санітарії та гігієни праці, а також підвищення медичного обслуговування.

На під­приємстві при­ді­ляється ве­ли­ка ува­га збе­ре­жен­ню здо­ров'я, і тому про­во­дять­ся пев­ні за­хо­ди для за­по­бі­ган­ня дії нес­при­ят­ли­вих чинників на організм лю­ди­ни. Так у під­роз­ді­лах під­приємства об­лад­на­но по­бу­то­ві приміщен­ня. На ма­си­вах, де ве­деть­ся за­го­тів­ля де­ре­ви­ни об­лад­на­но пересувні ва­гон­чи­ки для за­хис­ту пра­цю­ючих від нес­при­ят­ли­вих метеорологіч­них умов. При за­го­ті­вель­них ро­бо­тах ро­біт­ни­кам ви­дається спецо­дяг, ру­ка­ви­ці, необхідний ін­вен­тар та інстру­мент. Але ра­зом з тим санітар­но-по­бу­то­ві умо­ви ще не всю­ди при­ве­де­ні до нор­ми. Кіль­кість вагончи­ків не є дос­татньою на лісоза­го­тів­лях, ро­біт­ни­ки не пов­ніс­тю забезпече­ні спе­цо­дя­гом і за­со­ба­ми індиві­ду­аль­но­го за­хис­ту.

При­мі­щен­ня кон­то­ри Скалатського ліс­ниц­тва ха­рак­те­ри­зується наступни­ми по­каз­ни­ка­ми – во­ло­гість по­віт­ря у зи­мо­вий пе­рі­од ко­ли­вається в ме­жах 55-65 %, в літ­ній пе­рі­од – 40-45 %, тем­пе­ра­ту­ра по­віт­ря у зи­мо­вий період не опус­кається ниж­че 18оС, в літ­ній – ко­ли­вається в ме­жах 19-24оС. Освіт­ле­ність ста­но­вить 150-180 люкс, що є за­до­віль­ним для ро­бо­ти з документа­цією та оброб­кою да­них, пов'яза­них з ве­ден­ням та пла­ну­ван­ням госпо­дарсь­кої ді­яль­нос­ті. Роз­мі­ри ві­кон про­пус­ка­ють дос­тат­ню кіль­кість природ­но­го ос­віт­лен­ня для робо­ти пра­ців­ни­ків у світ­лий час до­би. Вентиляція здійснюється за до­по­могою вен­ти­ля­ційних от­во­рів у сті­нах кімнат та у коминах. Для кра­щої вен­ти­ля­ції примі­щень ви­ко­рис­то­ву­ють­ся ввід­ні та ви­від­ні вен­ти­ля­ційні от­во­ри. Опален­ня примі­щень здійснюється печа­ми на твер­до­му па­ли­ві (дро­ва).

У при­мі­щен­нях, які слу­гу­ють для скла­ду­ван­ня та збе­рі­ган­ня матеріалів та цін­нос­тей тем­пе­ра­ту­ра у зи­мо­вий пе­рі­од ста­но­вить 12оС та воло­гість по­віт­ря 50-60 %, а в літ­ній пе­рі­од – від­по­від­но 16-20оС та 40-50 %. Вен­ти­ля­ція здійснюється за до­по­мо­гою вен­ти­ля­ційних от­во­рів у сті­нах та сте­лях приміщень (па­сив­на вен­ти­ля­ція). Опа­лен­ня здійснюється за допомогою пе­чей на твер­до­му па­ли­ві (ву­гіл­ля, дро­ва, тир­со­ві бри­ке­ти).

Всі лі­со­гос­по­дарсь­кі ро­бо­ти про­во­дять­ся на від­кри­то­му по­віт­рі, то­му в роз­по­ря­джен­ні ро­біт­ни­ків є пе­ре­сув­ні ва­гон­чики, які об­лад­на­ні прис­тро­ями для пі­діг­рі­ву їжі, від­по­чин­ку, су­шін­ня одя­гу, а та­кож ме­дич­ною ап­теч­кою.

Ро­бо­чий день пра­ців­ни­ків лісництва ста­но­вить ві­сім го­дин, але при вели­ких об'ємах лі­со­гос­по­дарсь­ких ро­біт ро­бо­чий день може бути продовжений. Робочий день на підприємстві розпочинається о 800 ранку і триває до 1700 вечора, обідня перерва з 1200 до 1300. У процесі виробництва можуть виникати також інші, незаплановані, перерви. У зимовий період кількість і тривалість перерв збільшується у зв'язку з обігріванням.

У зв'яз­ку з еко­но­міч­ною кри­зою, іс­ну­ють проб­ле­ми з нап­рав­лен­ням на лі­ку­валь­но-ку­рор­тні від­по­чив­ки, та на­дан­ня пос­луг ма­ло­за­без­пе­че­ним сім'ям.

Лі­со­ру­бам та ро­біт­ни­кам ви­дається спе­цо­дяг та спец­взут­тя, а та­кож засо­би ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

За­без­пе­чен­ня спе­цо­дя­гом у Скалатському ліс­ниц­тві (чи­сель­ник – фактично забез­пе­че­но, шт.; зна­мен­ник – пот­ре­ба, шт.)

По­са­да, спе­ці­аль­ність Кіль­кість пра­ців­ни­ків, шт Спе­цо­дяг та за­со­би ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту (термін носіння, міс.)
костюм зимовий (36 міс.) кос­тюм літній бавовняний (12 міс.) чо­бо­ти кир­зо­ві (24 міс.) ру­ка­ви­ці (пар) (1 міс.) кас­ки захисні (до зносу) оку­ля­ри, на­вуш­ни­ки (до зносу) сигнальні жилети (6 міс.)
1. Ліс­ни­чий 0/0 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0
2. По­міч­ник ліс­ни­чо­го 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0
3. Майстер на лісозаготівельних роботах­ 2/2 2/2 2/2 24/24 1/2 0/0 2/2
4. Лісники 4/5 0/5 5/5 48/60 5/5 0/0 3/5
5. Трак­то­рис­ти 2/2 0/2 2/2 12/24 0/2 0/0 2/2
6.Лі­со­ру­би 6/6 0/6 5/6 72/72 6/6 5/6 4/6

З на­ве­де­ної таб­ли­ці вид­но, що не пов­ніс­тю за­без­пе­че­но спе­цо­дя­гом як лісо­за­го­ті­вель­ну бри­га­ду так і інших працівників підприємства. У зв'яз­ку з цим по­гір­шу­ють­ся умо­ви пра­ці, а це приз­во­дить до зни­жен­ня про­дук­тив­нос­ті і зростан­ня проф­зах­во­рю­вань.

В лісництві відповідальною особою з охорони праці є лісничий, який залучається підтримкою помічника лісничого, майстрів та лісників на виробничих місцях. Він здійснює керівництво і перевіряє роботи запроектованих та існуючих обсягів робіт, направлених на встановлення належного стану охорони праці, слідкує за санітарно-гігієнічними умовами праці, впровадження сучасних заходів техніки безпеки і профілактики виробничого травматизму, проведенням інструктажів та безпосереднім навчанням працюючих правил техніки безпеки.

Ве­ли­ке зна­чен­ня на під­приємстві має на­яв­ність са­ні­тар­но-по­бу­то­вих при­мі­щень. При на­яв­нос­ті не­об­хід­ної кіль­кос­ті да­них при­мі­щень на підприємстві, за­до­воль­ня­ють­ся всі пот­ре­би лю­дей, і та­кож під­ви­щує санітарний стан і гі­гієну пра­ці.

На­яв­ність са­ні­тар­но-по­бу­то­вих при­мі­щень у Скалатському ліс­ниц­тві наве­де­на в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

На­яв­ність са­ні­тар­но-по­бу­то­вих при­мі­щень у Скалатському ліс­ниц­тві

Наз­ва Кіль­кість, шт За­галь­на пло­ща, м2
Гар­де­роб­ні ша­фи 0,9
Ду­шо­ві 7,5
Кім­на­ти від­по­чин­ку і приготування їжі
Ту­але­ти
Уми­валь­ни­ки 3,0

Наявна кількість санітарно-побутових приміщень не відповідає нормам, тому необхідно запроектувати їх розширення.

Виходячи з цих даних видно, що рівень цих умов не може в повній мірі забезпечити належного стану санітарно-гігієнічних умов праці робітників. Одним із несприятливих факторів є те, що не всі працівники мають змогу прийняти душ, відсутня тепла вода і харчування по лісництвах.

 

6.1.3. Стан протипожежної безпеки

За способом виявлення пожеж площа підприємства відноситься до наземної охорони лісів. Найбільш висока пожежна небезпека припадає на період масового відвідування лісу населенням (травень – липень) з метою відпочинку або збору дикорослих плодів. Пожежонебезпечними ділянками лісових масивів є молодняки хвойних порід, захаращені та перегущені насадження, чисті насадження з хвойних порід.

Таким чином більшість деревостанів лісництва відносяться до II і IІІ класу пожежної безпеки, але оскільки на території лісництва є наявність хвойних молодняків і чистих хвойних насаджень, то досить значними є частки I і IV класів пожежної безпеки.

Розподіл площі Скалатського лісництва за класами пожежної небезпеки

наведений у табл. 6.3

Таблиця 6.3

Розподіл площі Скалатського лісництва за класами пожежної небезпеки

Показник Класи пожежної безпеки, га Всього Середній клас
І ІІ ІІІ ІV V
Площа, га 78,0 167,0 1823,0 73,0 2,9

 

На підприємстві проводиться комплекс попереджувальних заходів: постійні виставки при конторі лісництва, розміщуються та поновлюються попереджувальні аншлаги на дорогах і в місцях відпочинку, виконується організація місць масового відпочинку громадян, ведеться агітація і протипожежна пропаганда по засобах масової інформації в пожежонебезпечний період а також ведеться роз'яснювальна робота з населенням та відвідувачами лісу силами пожежних вартових та лісовою охороною. Крім організаційних виконуються також наступні заходи із обмеження розповсюдження лісових пожеж:

ü впорядкування мінералізованих смуг навколо хвойних молодняків та вздовж шляхів транспорту районного і обласного значення (12 км);

ü впорядкування мінералізованих смуг по просіках (21 км);

ü догляд за протипожежними бар'єрами та розривами (1,8 км);

ü догляд за мінералізованими смугами (32 км).

На територіях лісництв підприємства є в наявності пункти для спостереження за виникненням пожеж в кількості 4 штук.

У підприємстві функціонує дві лісові пожежні станції на яких зосереджений протипожежний інвентар згідно встановлених норм.

Кількість обладнання і техніки, яка використовується при пожежі в Скалатському ліснитві наведено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Кількість протипожежної техніки та інвентаря

Найменування Одиниці виміру Кількість
Плуг ПКЛ-70 шт.
Вогнегасники ВП-5 шт.
Пили бензомоторні шт.
Оприскувачі ранцеві шт.
Пожежний щит шт.
Лопати шт.
Відра шт.
Сокири шт.
Багри шт.
Граблі шт.
Ящики з піском шт.
Трактори МТЗ – 80 і причеп шт.

 

Організація протипожежної безпеки на підприємстві поставлена на належному рівні. В місцях масового відпочинку людей обладнані місця для відпочинку, мінералізовані смуги влаштовуються щорічно, за існуючими проводиться догляд, в достатній кількості також є плакати та аншлаги на відповідну тематику. В пожежонебезпечний період працівниками підприємства здійснюється чергування, в ряді необхідності цілодобово. Серед населення проводиться роз'яснювальна робота.

6.2. Проект заходів з організації належного стану охорони праці у Скалатському лісництві ДП «Тернопільське ЛГ»

 

6.2.1. Організація безпеки праці та попередження виробничого травматизму

З метою покращення умов праці, зменшення виробничого травматизму і професійних захворювань у Скалатському лісництві необхідно посилити контроль за виконанням норм, правил, інструкцій та наказів по охороні праці.

Найбільша можливість випадків виробничого травматизму може бути при закладанні пробних площ, прорубці і прочистці квартальних просік і візирів, тобто при роботі з сокирою. Перед початком робіт по прорубці просік і візирів, їх прочищенні та рубанні модельних дерев, необхідно оглянути всі необхідні інструменти і впевнитись в їх справності. Всі дерев’яні частини (ручки сокир, пил, лопат і інших інструментів) повинні бути гладкими, міцними і без завусин. Полотно пили повинно бути добре відшліфоване, мати з обох боків рівну поверхню без перекосів. Сокири повинні бути міцно насаджені на топорище і знаходитись до його осі під кутом 80 – 90 градусів, топорище в обусі повинно бути розклинене, на кінці мати потовщення, щоб не було самовільного випадання з рук, при переносі сокир, пил, лопат та інших гострих інструментів їх частини повинні мати чохли, або переноситись або перевозитись в спеціальній тарі (ящиках).

При промірі візирів, квартальних просік, доріг, мірні шпильки носять тільки в руці не підвішуючи їх до пояса, задньому міряльнику забороняється смикати стрічку назад без оклику попереднього. При переходах мірну стрічку необхідно мати тільки у згорнутому вигляді.

При прорубуванні візирів і просік всі дрібні дерева необхідно вирубувати якомога нижче (на рівні із землею), щоб при промірі не спотикатись і не ранити ніг, обробку пікетних кілків, квартальних і візирних стовпів необхідно робити тільки при твердій опорі.

Важливе значення при звалюванні дерев має підготовка місця звалювання дерева, вибір напряму звалювання, правильно виконаний підпил дерева. Обрубка сучків проводиться від комля до вершини. Не дозволяється обрубувати сучки стоячи на поваленому дереві, або осідлавши його, знаходитись ближче 5 м від робітника, що також проводить обрубку. Обрубку потрібно вести з протилежної сторони дерева.

При рубці підросту, тонкоміру і чагарників необхідно бути особливо обережним, не слід робити сильних ударів сокирою, так як це може привести до порубів.

Під час грози польові роботи і переміщення людей повинно припинитись, металічні предмети складаються в стороні від людей, а люди, якщо це можливо, повинні сховатись в приміщенні, або знайти безпечне місце на поляні, ділянці молодняку. Забороняється також під час грози доторкатись до проводів ліній зв’язку.

По техніці безпеки забороняється проводити польові лісовпорядкувальні роботи одному. Для попередження поранень гілками необхідно в лісі йти один за одним на відстані не менше 2-х метрів.

Щоб по­пе­ре­ди­ти ви­роб­ни­чий трав­ма­тизм слід про­ана­лі­зу­ва­ти ос­нов­ні опе­ра­ції, які про­во­ди­лись при ви­ко­нан­ні дип­лом­ної ро­бо­ти. Для ви­ко­нан­ня диплом­ної ро­бо­ти не­об­хід­ною бу­ла зак­лас­ти 12 проб­них площ у на­са­джен­нях різ­но­го ві­ку та різ­но­го ти­пу. До зак­лад­ки проб­них площ до­пус­ка­лись робітни­ки, які пройшли по­пе­ред­ній інструк­таж з правил техніки безпеки при закладанні пробних площ.

Зак­лад­ка проб­них площ вклю­чає від­ме­жу­ван­ня гра­ниць проб­них площ і про­руб­ка ві­зи­рів. У да­но­му ви­пад­ку обов'яз­ко­вим є дот­ри­ман­ня від­ста­ні між ро­біт­ни­ка­ми і чер­го­вість ро­бо­ти. Ви­мі­рю­ван­ня так­са­ційних по­каз­ни­ків (діаметр, ви­со­ту, вік) слід про­во­ди­ти у су­ху без­віт­ря­ну по­го­ду.

 

6.2.2. Забезпечення нормативних вимог з виробничої санітарії та гігієни праці

Для забезпечення ефективної праці робітників необхідно створювати відповідні умови праці та відпочинку. Особливу увагу слід приділити створенню відповідних умов праці в холодну пору року. Всі працівники повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту від низьких температур. При температурі повітря -15 °С і нижче слід робити щогодини 10-хвилинні перерви.

Для покращення умов праці проектуємо: пересувний будиночок з обігріванням для роботи в непогоду і в холодну пору року, одну кімнату гігієни жінки, додатково дві гардеробні шафи, два умивальники, необхідно організувати гаряче харчування робітників, вчасно і регулярно видавати персоналу формений спецодяг, направляти на оздоровлення працівників лісництва в санаторій та оздоровчі центри.

З метою покращення стану виробничої санітарії та гігієни праці в Скалатському лісництві, враховуючи наявну кількість засобів та приміщень, необхідно запроектувати виконання ряду заходів, зокрема: при роботі на лісосіці необхідно забезпечити робітників гарячим харчуванням; обладнати приміщення для обігріву з температурою повітря 26 °С, питною водою. Треба передбачити влаштування необхідних санітарно-гігієнічних приміщень: кімнати відпочинку та приймання їжі, пункту медичного обслуговування, кімнати психологічного розвантаження та особистої гігієни жінки. Враховуючи реальну кількість спецодягу, взуття та засобів індивідуального захисту в Скалатському лісництві, необхідно запроектувати її поповнення та доукомплектування (табл. 6.5).

Пропоноване нами додаткове забезпечення працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та санітарно-побутовими приміщеннями дозволить суттєво покращити стан виробничої санітарії та гігієни праці в лісництві (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

Додаткове забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями

 

Назва приміщень Кількість, шт. Розміри, м
1. Кімнати приготування та приймання їжі 5×7
2. Кімната психологічного розвантаження 3×4
3. Кімната сушіння одягу та взуття 3×3

 

Необхідно, щоб працівники, які мають вік до 21 року і ті, що зайняті на роботах ІІІ-ої категорії важкості проходили щорічний медичний огляд. Необхідно заборонити використання на важких роботах праці жінок, підлітків та осіб похилого віку. З ме­тою кращо­го оз­до­ров­лен­ня пра­ців­ни­ків ба­жа­но збіль­ши­ти кіль­кість лі­ку­валь­но-ку­рор­тних пу­ті­вок.

 

6.2.3. Організація протипожежної охорони

Пожежі наносять значні збитки лісовому господарству України.

Є багато причин, які сприяють виникненню пожеж:

ü необережна поведінка з вогнем;

ü куріння;

ü розведення вогнищ в недозволених місцях;

ü випадки самозагоряння.

На території лісництва розміщений один пожежний щит, який обладнаний ручним протипожежним інвентарем. Майстерні і гаражі лісництва мають в наявності вогнегасники ВП-5, які є застарілими та потребують заміни на нові, які і проектуємо у заходах покращення протипожежної безпеки.

В загальному стан протипожежної безпеки на території Скалатського лісництва задовільний. В лісництві розроблений оперативно-мобілізаційний план гасіння пожежі. У плані розроблені технічні прийоми і способи гасіння пожеж.

З метою попередження розповсюдження лісових пожеж необхідно:

ü в лісах провести комплекс заходів, щодо попередження виникнення пожеж (мінералізовані смуги, протипожежні рови і т.д. – 1,5 км);

ü забезпечити необхідну кількість протипожежного обладнання;

ü облаштувати місця відпочинку в лісі – 2 шт.;

ü забезпечити всю лісову охорону переносними раціями – 5 шт.;

ü встановити попереджувальні аншлаги – 4 шт.;

ü встановити шлагбауми по дорогах, що ведуть до пожежонебезпечних ділянок лісу – 3 шт.;

ü в пожежонебезпечний період необхідно проводити роз'яснювальну роботу серед населення, використовувати аншлаги, виступи у засобах масової інформації.

Біля водоймищ обладнати під’їзди для зручного набирання води в автоцистерни.

При роботі в лісі робітники повинні дотримуватися правил протипожежної безпеки: курити тільки у спеціально обладнаних місцях, спалювання гілок проводити тільки в осінньо-зимовий період, користуватися безпечними інструментами. Найголовнішою роботою служби охорони праці було спрямовано на повсякденне забезпечення і персональної відповідальності ІТП у створенні належних та безпечних умов працюючих у відповідності до вимог Закону України “Про охорону праці”. Тому на підставі цього на керівництво та ІТП покладалося організаційно-методичне та технічне забезпечення правильності розстановці кадрів, їх навчання, створення діловитості та високого морально – психологічного стану трудової і виконавської дисципліни як основного критерію життєдіяльності та безпеки працюючих.

Після впровадження вище описаних заходів можна сподіватися на підвищення стану протипожежної безпеки.

На території підприємства знаходиться склад паливно-мастильних матеріалів. Згідно вимог техніки безпеки його необхідно обладнати блискавкозахистом. А також перевіряти стан блискавкозахисту на всіх будівлях підприємства.

Враховуючи з вищенаведеного і стану охорони праці дальнійша робота на підприємстві буде спрямовуватись на забезпечення організаційно – технічних заходів в тому числі: забезпечення виконання заходів по ОП КПТП на 2012 і наступні роки; наведення належної трудової, технологічної, виконавської дисципліни праці; висока активність в профілактиці з охорони праці – дієвість оперативного контролю всіх рівнів; щоденне виконання і забезпечення посадових обов’язків всіма керівними посадовими особами; підвищення ролі і рівня навчань та інструктажів з ОП відповідальних посадових осіб за організацію ведення робіт, і лише при таких умовах і колективної відповідальності можна забезпечити належні, безпечні і здорові умови праці і роботу без травматизму.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав