Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні показники рентабельності підприємства

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  5. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  7. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  8. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  10. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють доходність підприємства з різних та групуються в співвідношенні інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Табл.1.1

Рентабельність власного капіталу (англ. Return on equity (ROE)) — фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника – головне завдання управління підприємством.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних виплат.

Рентабельність оборотних активів - розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів:

де ОА- середня величина оборотних активів; ЧП - чистий прибуток.

Коефіцієнт оборотності визначається розподілом обсягу реалізації продукції в оптових цінах на середній залишок оборотних коштів на підприємстві. Він характеризує число обертів, що здійснюються оборотними коштами підприємства за певний період, або показує обсяг реалізованої продукції, що припа дає на 1 грн оборотних коштів.Період обороту оборотних коштів визначає ту кількість днів, на яку припадає одне обертання оборотних коштів.

Показник рентабельності оборотних коштів визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості оборотних коштів. У літературі [5] визначено, що політика управління оборотним капіталом має забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності й ефек тивністю роботи. Це зводиться до вирішення двох важливих завдань.

Коефіцієнти рентабельності (Profitability ratios) показують, наскільки прибуткова діяльність компанії.

Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (Gross profit margin) показує частку валового прибутку в обсязі продажів підприємства і обчислюється за формулою

Рентабельність валового прибутку = Валовий прибуток / Виручка.

Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Коефіцієнт рентабельності операційної прибутку (operating profit margin) показує частку операційного прибутку в обсязі продажів і обчислюється за формулою

Операційна рентабельність = Операційний прибуток / Виручка. Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Коефіцієнт загальної рентабельності (маржа чистого прибутку) (Net profit margin) показує частку чистого прибутку в обсязі продажів і обчислюється за формулою Загальна рентабельність = Чистий прибуток / Виручка.

Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Норма прибутку характеризує ступінь зростання капіталу (виробничих фондів), що авансований на виробництво товарів і послуг. При цьому авансовані засоби (Так) складаються з вартості засобів виробництва (Сп) і витрат на заробітну плату (Зп). У такому випадку норма прибутку (Нп) постане як відношення прибутку (Пв) до спочатку витраченим коштам, виражене у відсотках:

Зазвичай під нормою прибутку розуміється річна норма прибутку: відношення отриманого за рік прибутку до всього авансованого капіталу.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність діяльності підприємств, організацій та установ.

Рис.1.1 Система рентабельності показників підприємства

 

Система рентабельності охопює дві групи показників:- рентабельність діяльності підприємства;-рентабельність використовуваних ресурсів.
Рентабельність діяльності характерзує, скільки прибутку припадає на одиницю виручки (доходу) від реалізації турпослуг або на одиницю витрат підприємства. Рентабельність виручки являє собою частку прибутку в середній ціні турпродукту (послуги).Розрахунок показників рентабельності туристичних підприємств залежить від виду їх діяльності. Для туроператора розраховується рентабельність у відсотках до виручки (доходу) від реалізації турпродукту та окремих послуг (Ропвир) за формулою

Пч
Ропвир = ------ х
100
Дч

де Пч - чистий прибуток туроператора;
Дч - чистий доход (виручка) від реалізації туроператора.

Для турагентської діяльності розраховується рентабельність комісійної винагороди (Рагкв) за формулою

Пч
Рагкв = ------- х 100

КВ

Пч - чистий прибуток турагента;
KB - комісійна винагорода турагента.
Рентабельність витрат визначається як відношення суми прибутку підприємства до суми його витрат за певний період і виражається у відсотках. Цей показник характеризує ефективність поточних витрат підприємства, їхню окупність і величину прибутку, що припадає на одиницю витрат.
Особливе місце в оцінюванні ефективності витрат займає рентабельність, обчислена до фонду оплати праці, яка означає, скільки чистого прибутку підприємства припадає на 100 грн заробітної плати трудового колективу. Формула для розрахунків цього показника не залежить від виду підприємства і має такий вигляд:

Пч
Рфоп = ------- х 100

ФОП

де Рфоп - рентабельність фонду оплати праці, %;
ФОП - фонд оплати праці підприємства.
Однак показники рентабельності діяльності підприємств не характеризують економічну ефективність використання їхніх ресурсів. Рентабельність діяльності може бути високою навіть при низькій ефективності використання ресурсів. Тому використовується друга група показників рентабельності, які визначаються як відношення прибутку до середньої вартості певних видів ресурсів, виражене у відсотках.Виняток складає лише рентабельність використання трудових ресурсів (Ртр), яка розраховується як відношення прибутку до середньооблікової чисельності працівників підприємства:

Пч
Ртр = --------

Чоб

де Чоб - середньооблікова чисельність працівників.
Цей показник характеризує величину прибутку, яку забезпечує підприємству один середньообліковий працівник. Він виражається в гривнях на одного працівника.

Рентабельність основних фондів оф) підприємства визначається за формулою:

Пч
Роф = --------------------- х 100

(ОФн + Фк): 2

де ОФн, ОФк - відповідно основні фонди на початок і кінець періоду.

Рентабельність оборотних активів розраховується аналогічно рентабельності основних фондів з тією лише різницею, що в знаменнику використовується середня сума оборотних активів.Рентабельність капіталу підприємства може розраховуватися стосовно сукупного капіталу, авансованого в діяльність підприємства, або окремих його складових:
- рентабельність сукупного капіталу (Рск):

Пч
Рск = --------------------- х 100

(ВБп + ВБк): 2

де ВБп , ВБк - відповідно сума валюти балансу на початок і на кінець періоду;

-рентабельність власного капіталу (Рвк)

Пч
Рвк = --------------------- х 100

(ВКп + ВКк): 2

 

де ВКп, ВКк - відповідно власний капітал на початок і кінець періоду

-рентабельність чистого оборотного капіталу (Рчок)

Пч
Рчок = ----------------------- x 100

(ЧОКп + ЧОКк):2

де ЧОКп,ЧОКк - відповідно чистий оборотний капітал на початок і кінець періоду;

-рентабельність перманентного капіталу (Рпк):

Пч
Рпк = ----------------------- х 100

(ПКн + ПКк): 2

де ПКн, ПКк - відповідно перманентний капітал на початок і кінець періоду.
Чистий оборотний капітал - це сума власного оборотного капіталу, а до перманентного капіталу відноситься той капітал, що знаходиться в довгостроковому розпорядженні підприємства. Величина перманентного капіталу (ПК) дорівнює сумі всіх джерел власного капіталу і довгострокових кредитів на певну дату:

ПК = ВК + Кдс

де Кдс - сума довгострокових кредитів.
Усі показники рентабельності можна розраховувати як на основі чистого прибутку,так і оподаткованого прибутку.Розрахунки рентабельності за даними чистого прибутку дозволяють оцінити вплив податкових та інших обов'язкових платежів на рентабельність.

Розділ 2 Аналіз діяльності підприємсва ПАТ «АТП «Атлант»

2.1. Горизонтальний і вертикальний аналіз ПАТ «АТП «Атлант»

За ознакою предмета методи та прийоми фінансового аналізу

традиційно поділяють на: вертикальний, горизонтальний та трендовий аналіз.

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта (структури активів, пасивів, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо). За допомогою вертикального аналізу можуть порівнюватися відносні показники за підприємствами, що суттєво різняться за абсолютними показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз тзменшує вплив на вартісні показники інфляційного фактора.

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити відхилення статей звітності порівняно з іншим періодом, тобто його мета дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень(темпів).

Горизонтальний та вертикальний аналізи доповнюють один одного. На практиці одночасно використовуються прийоми вертикального і горизонтального аналізів. За їх допомогою відстежуються зміни в динаміці й структурі балансу чи звіту про фінансові результати.

Вертикальний аналіз

Рентабельність активів - відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства:

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. вкладених активів (інвестицій). Може визначатись у відсотках. Цей показник також називають рентабельністю інвестицій.

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Рентабельність необоротних активів - розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів:

де НА - середня величина необоротних активів.

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватись у відсотках. Зростання цього показника є позитивним результатом.

Коефіцієнт оборотності активів = Чистий дохід (виручка) від реалізації, продукції (товарів, робіт, послуг).

Рентабельність оборотних активів - розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів.

Рентабельність оборотних активів - розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів:

де ОА - середня величина оборотних активів.

 

Рис 2.1 Формули рентабельності

Таблиця 2.1

Показники       2012\2011 2011\2010 2012\2010
  Рівень рентабельності активів,% 1,81 0,86 1,17 0,95 -0,30 1,25
  Рівень рентабельності необоротних активів,% 2,59 1,19 1,46 1,40 -0,28 1,68
  Рівень рентабельності оборотних активів,% 6,06 3,19 5,82 2,86 -2,62 5,48
  Рівень рентабельності власного капіталу,% 2,64 1,42 1,85 1,22 -0,43 1,65
  Рівень рентабельності обороту,% 0,89 0,53 1,37 0,35 -0,84 1,19
  Рівень рентабельності операційних витрат,% 3,56 1,73 3,04 1,83 -1,31 3,14

 

Горизонтальний аналіз

Питома вага (рос. удельный вес, англ. specific weight; нім. spezifisches Gewicht n) — величина, що чисельно дорівнює вазі тіла в одиниці об'єму:

γ = G/V.

 

Таблиця 2.2
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 1351 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав