Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  8. VІ.Теми для написання рефератів
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  10. Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт

Теми рефератів:

1. Сучасні тенденції модернізації освітянської галузі України.

2. Роль вищої освіти у формуванні інноваційного шляху розвитку суспільства.

3. Фундаменталізація університетської освіти.

4. Головні завдання Болонського процесу.

5. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти;

6. Хронологія подій Болонського процесу;

7. Досвід та проблеми впровадження положень Болонського процесу.

8. Особливості застосування ECTS в навчальному процесі.

9. Питання розвитку мобільності згідно з положеннями Болонського процесу.

10. Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти.

11. Засоби діагностики якості вищої освіти;

12. Моніторинг якості освіти.

13. Роль і місце викладача в навчальному процесі.

14. Європейський вибір України та питання утвердження студентського самоврядування.

15. Проблеми студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах з вищої освіти.

16. Основні завдання, принципи та етапи формування європейського простору вищої освіти.

17. Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS), її сутність.

18. Нормативно-правова база організації навчального процесу.

19. Ліцензування та акредитація.

20. Бібліотечна система України.

21. Формування бібліотечного фонду університету.

22. Система бібліотечних каталогів та робота з ними.

23. Характеристика соціально-культурної інфраструктури університету.

24. Суть та структура студентського самоврядування у вищих навчальних закладах.

25. Всеукраїнська студентська рада.

26. Організація роботи закладів відпочинку та оздоровлення;

27. Організація культурно-просвітницької роботи.

28. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, форми роботи.

 

Завдання для контрольних робіт:

для студентів денної форми навчання:

 

Варіант №1

1. Болонський процес в Україні

2. Поняття гуманізації процесу навчання.

3. Структура навчальної діяльності.

 

Варіант №2

1. Форми навчальної діяльності

2. Фактори розвитку особистості професіонала.

3. Соціально-культурна структура вузу.

 

Варіант №3

1. Поняття демократизації процесу навчання.

2. Болонський процес. Історія розвитку.

3. Фундаментальні дисципліни в структурі вищої освіти.

 

Варіант №4

1. Особливості індивідуалізації навчання у вузі.

2. Вимоги до лекції як форми організації навчального процесу.

3. Професія та розвиток особистості майбутнього фахівця.

Варіант №5

1. Поняття інтеграції та інтернаціоналізації вищої школи.

2. Роль і місце самостійної роботи в умовах вищої освіти.

3. Фактори формування професійної свідомості фахівця.

 

Варіант №6

1. Мета та зміст Болонського процесу.

2. Практичне заняття як одна із поширених форм навчальної діяльності.

3. Роль виховання у загальній структурі навчального процесу.

 

для студентів заочної форми навчання:

Контрольна робота виконується українською мовою, оформлюється на комп’ютері або рукописним способом. Робота містить титульний лист, текст роботи та список використаних джерел. Номер варіанту студент обирає за останньою цифрою номера в списку групи (наприклад, другий варіант обирають студенти, які в списку групи знаходяться під номерами 2, 12, 22).

 

ЗАДАЧА

 

Вказати загальну кількість годин, відведену на вивчення дисципліни, «Вища математика» або «Туристські ресурси України», якщо її обсяг складає 7 кредитів. Розрахувати, яку кількість годин необхідно виділити на семестрові консультації для однієї групи студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни, а також розрахувати мінімальний обсяг часу, що повинен бути відведений для аудиторних занять денної та заочної форм навчання.

 

Варіант № 1

1. Що включає структура освіти в Україні?

2. Назвати учасників навчального процесу у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

3. «Інформатика», обсяг 6 кредитів.

 

Варіант № 2

1. Які освітні рівні існують в Україні?

2. Назвати учасників навчального процесу у вищих навчальних закладах.

3. «Демографія» або «Активний туризм», обсяг 4 кредити.

 

Варіант № 3

1. Які освітньо-кваліфікаційні рівні існують в Україні?

2. Назвати навчальні заклади першого рівня акредитації.

3. «Політична економія» або «Організація анімаційних послуг», обсяг 5 кредитів.

 

Варіант № 4

1. Що таке навчальний план підготовки?

2. Назвати навчальні заклади другого рівня акредитації.

3. «Університетська освіта», обсяг 3 кредити.

 

Варіант № 5

1. Що включає державний стандарт освіти?

2. Назвати навчальні заклади третього рівня акредитації.

3. «Основи вчень про державу та право», обсяг 4 кредити.

 

Варіант № 6

1. Що таке навчальна програма дисципліни?

2. Назвати навчальні заклади четвертого рівня акредитації.

3. «Історія України», обсяг 3 кредити.

 

Варіант № 7

1. Що включає навчальний план підготовки бакалавра за денною формою і який загальний обсяг годин?

2. Назвати наукові ступені в Україні.

3. «Політична економія» або «Рекреаційні комплекси», обсяг 5 кредитів.

 

Варіант № 8

1. Які форми організації навчання використовуються у вищих навчальних закладах?

2. Назвати вчені звання в Україні.

3. «Іноземна мова», обсяг 4 кредити.

 

Варіант № 9

1. Назвати види навчальних занять у вищій школі?

2. Які існують посади на кафедрі університету?

3. «Основи наукових досліджень», обсяг 2 кредити.

 

Варіант № 10

1. Назвати документи про освіту для відповідних освітніх рівнів в Україні?

2. Що таке стандарт вищої освіти?

3. «Вступ до спеціальності», обсяг 3 кредити.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 53 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав