Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ

Читайте также:
  1. Англійська література
  2. В. Додаткова література
  3. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  4. Джерела та література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова література
  10. Додаткова література
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1,4
1,2
 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1,2,3,5
1,2
1,2,3,4

 

Вопрос Ответ
2,3,5

 

Лекція 13

Тема 13. Сучасний тренер у педагогічній системі

Мета: розглянути поняття "тренер"; з'ясувати функції тренера, критерії його педагогічної майстерності та передумови підвищення ефективності діяльності тренера; визначити вимоги до діяльності тренера та структуру цієї діяльності.

 

План

1. Педагогічна система «тренер – спортивний колектив».

2. Критерії педагогічної майстерності і передумови підвищення ефективності діяльності тренера.

3. Вимоги до діяльності тренера.

4. Функції тренера.

5. Структура діяльності тренера.

Література

1. Роль тренера у підготовці спортсмена. Адреса доступу: http://refoteka.ru/r-137380.html

2. Вайцеховский С.М. Книга тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 312 с.

3. Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. - М: Физкультура и спорт, 1981. — 374с.

4. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. - К.: Вища шк., 1984. – 352 с.

5. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.: Ол. литература, 1997.


ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА «ТРЕНЕР – СПОРТИВНИЙ КОЛЕКТИВ»

Діяльність тренера, як правило, розглядають дуже вузько, виділяючи тільки її зовнішню сторону: управління тренуванням. Однак діяльність тренера має багатофакторний педагогічний характер і здійснюється в рамках визначеної педагогічної системи. Педагогічна система — це сукупність структурних і функціональних компонентів, підлеглих педагогічним цілям (Н. В. Кузьміна). До структурних компонентів, що дозволяють аналізувати педагогічну систему в статиці, відносяться мета педагогічної системи, зміст навчальної інформації, засоби педагогічної комунікації, діяльність юних спортсменів і тренера. До функціональних компонентів, що обумовлюють становлення, розвиток, удосконалювання педагогічної системи, відносяться гностичний, проектувальний, конструктивний, організаторський і комунікативний компоненти.

Мета будь-якої педагогічної системи перетворюється в життя в педагогічному процесі. "Педагогічний процес є, з одного боку, саморух (тобто він буде відбуватися незалежно від волі його учасників і всупереч їм), з іншого боку, це керований процес, що відбувається через рішення незліченного ряду педагогічних задач, підлеглих кінцевим цілям системи, співвіднесених з ними". Керована частина педагогічного процесу реалізується в професійно-педагогічній діяльності тренера, що визначається як рішення незліченного ряду педагогічних задач.

Тренер, щоб залишатися елементом педагогічної системи, повинен відповідати їй, тобто задовольняти визначеним вимогам за рівнем професійних умінь і навичок. Педагогічна система припускає участь у процесі педагогічної праці вихователя (суб'єкта) і вихованця (об'єкта), причому керівна і направляюча роль у ньому належить педагогові. Двосторонність педагогічної діяльності пояснюється особливістю її об'єкта: дитина не просто пасивно сприймає вплив, а сама активно діє, являючись суб'єктом своєї діяльності.

Кожен юний спортсмен є членом цілого ряду колективів (формального і вільного спілкування) і перебуває під виховним впливом кожного з них. В цих умовах координація зусиль усіх дорослих, працюючих з юними спортсменами, регулювання зв'язків і відносин підлітків із зовнішнім середовищем і спортивним колективом складає одну з головних задач тренера. Слід пам'ятати, що прогнозування спортивного і педагогічного результату носить імовірнісний характер і вимагає від тренера уміння швидко орієнтуватися відповідно до конкретної ситуації, оперативно змінювати характер і зміст діяльності.

Розвиток об'єкта педагогічної діяльності тренера — юного спортсмена — вимагає розмаїтності прийомів, способів колективного й індивідуального впливу в залежності від вікових і індивідуальних особливостей дітей. Ціль педагогічної системи "тренер — дитячий спортивний колектив" як цілеспрямованої розвиваючої системи — виховання гармонійно розвинутої особистості.

Педагогічна система "дитячий спортивний колектив" є цілісною, саморозвивальною, самокерованою, відкритою системою, тобто має всі ознаки системного об'єкта. У своїй діяльності вона реалізує ведучі принципи самоврядування (основні принципи пед.системи «дитячий спортивний колектив»): 1) принцип активного саморуху за рахунок розвитку ініціативи, активності, самостійності юних спортсменів і їх взаємодії із середовищем, тобто з різними громадськими організаціями;

2) принцип цілеспрямування, що виявляється в доцільно спланованій діяльності колективу;

3) принцип інформаційного зв'язку елементів, що забезпечує необхідну погодженість у роботі активу і його взаємозв'язку з юними спортсменами;

4) принцип субординації елементів і ієрархічності структури системи, що конкретизується в принципі добровільності вступу підлітків у колектив і активну участь у його справах.

Особливостідитячого спортивного колективу виявляються в діяльності педагогічної системи "тренер — дитячий спортивний колектив":

1. Поява даної педагогічної системи обумовлено зростанням значення спорту у вихованні підростаючого покоління.

2. Система може виникнути лише за умови нагромадження практичного досвіду, знань.

3. Система виникає в результаті вироблення способів взаємодії з підлітками.

4. Юні спортсмени — необхідний компонент системи. Ріст чисельного складу дитячих спортивних команд свідчить про великі можливості цієї системи.

5. Тренер, що усвідомить мету навчально-виховного процесу, своєрідність діяльності спортивного колективу, що володіє спеціальною навчальною і виховною інформацією, що вміє користуватися формами і методами педагогічного впливу, — теж необхідна умова виникнення і функціонування даної системи.

Таким чином, педагогічна система "тренер — дитячий спортивний колектив" відповідає усім вимогам існування педагогічних систем: має стійкість, стабільність, тверду організацією і взаємодією структурних і функціональних компонентів, високий ступінь їхньої упорядкованості і спрямованості. Однак вона має особливості, що відрізняють її від інших педагогічних систем:

1. Функціонування даної педагогічної системи повинне забезпечити нормальне протікання учбово-тренувального процесу при активній взаємодії всього комплексу навчання і виховання юних спортсменів.

2. Дитячий спортивний колектив виступає і як суб'єкт виховання, і як виховне середовище. Отже, ефективність функціонування педагогічної системи "тренер — дитячий спортивний колектив" залежить від організації керування даним процесом, тобто від сукупності заходів державних і громадських організацій, що забезпечують цілеспрямовану діяльність тренерів у роботі з юними спортсменами.

3. Про реалізацію цілей педагогічної системи можна судити по психологічній зміні в особистості. Для того, щоб цілі, поставлені державною педагогічною системою, стали рушійною силою формування особистості юних спортсменів, необхідно, щоб цілі були усвідомлені тренерами і перетворені та втілені у їх педагогічні цілі. Важливо також, щоб і самі підлітки усвідомили ці цілі, тобто щоб педагогічні цілі тренера перетворилися в психологічні цілі юних спортсменів.

4. Специфіка педагогічної системи "тренер — дитячий спортивний колектив" виявляється також у діяльності тренера.

5. Структурні компоненти діяльності тренера знаходять своє відображення в структурі його знань, а функціональні — у структурі його умінь.

При цьому ефективність діяльності обумовлюється ступенем розвитку функціональних компонентів педагогічної системи «тренер – дитячий спортивний колектив»:

1) гностичний, пов'язаний з постійним узагальненням і систематизацією наукових знань, їх згортанням (схематизацією) і розширенням, перетворенням наукових знань у навчальні, вивченням загальних закономірностей діяльності педагогічних систем (наукове педагогічне знання стає умовою їх розвитку), аналізом діяльності педагогічної системи і всіх її підсистем;

2) проектувальний, пов'язаний із проектуванням розвитку педагогічних систем з урахуванням потреб комплексного підходу до навчання і виховання підлітків, наукових методичних досліджень, що забезпечують зміст діяльності педагогічних систем, розвиток засобів педагогічної комунікації, які забезпечують способи функціонування системи;

3) конструктивний, пов'язаний зі створенням навчальних посібників для юних спортсменів і тренерів, методичних посібників для тренерів, посібників і циркулярів за методикою аналізу ефективності діяльності педагогічних систем;

4) організаторський, пов'язаний зі створенням загального режиму діяльності систем і органів самоуправління;

5) комунікативний, пов'язаний з регламентацією і регулюванням відносин між системою й адміністративними органами керування, між адміністрацією і тренерами, тренерами і підлітками усередині цих груп.

Порушення в кожнім з виділених компонентів спричиняють порушення в діяльності педагогічної системи.

Педагогічні системи з їх структурними і функціональними компонентами — це об'єктивна реальність, що існує поза і незалежно від окремого тренера і юного спортсмена і зумовлює функції останніх, тобто їх обов'язку, статусу, системи рольових розпоряджень. І тренер і юні спортсмени можуть залишатися елементами системи лише виконуючи свої функції, про якість виконання яких судять за досягнутими результатами. Аналіз результатів, яких досягає тренер, дозволяє судити про рівень його діяльності.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав