Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. II. ЗМІСТ І НАПРЯМИ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
  2. III. ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА
  3. IV. 8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  4. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  5. Актуальність теми курсової роботи.
  6. Алгоритм виконання курсової роботи
  7. Алгоритм виконання практичного навику №10
  8. Алгоритм виконання практичного навику №4
  9. Алгоритм виконання практичної навички
  10. Алгоритм виконання практичної навички

1.Дайте визначення поняття “охорони праці”, “промислова санітарія”, “техніка безпеки”; наведіть характеристику стану охорони праці в Україні.

2.Як впливає стан охорони праці на економічні показники діяльності підприємства?

3.Дати визначення понять: небезпечний виробничий фактор, шкідливий виробничий фактор, нещасний випадок, професійне захворювання, робоча зона.

4.Перелічити основні законодавчі акти з охорони праці. Назвіть основні розділи Закону “Про охорону праці”.

5.Які права з охорони праці мають громадяни при складанні трудового договору і під час роботи?

6.У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці?

7.Які види нагляду і контролю з охорони праці передбачені на Україні?

8.У чому полягають обов¢язки роботодавця в сфері охорони праці?

9.Які обов¢язки працівника передбачені законодавством про охорону праці?

10.У чому полягають гарантії охорони праці жінок, неповнолітніх і інвалідів?

11.Перелічить основні види міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

12.Перелічить основні нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Який порядок розробки і затвердження цих актів?

13.Яка відповідальність передбачена за порушення вимог з охорони праці?

14.Перелічити органи державного нагляду за охороною праці. Які повноваження мають ці органи?

15.Перелічити основні функції і завдання системи управління охороною праці.

16.Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві?

17. Розкрийте структуру системи управління охороню праці на підприємстві.

18. Як і коли створюється на підприємстві служба охорони праці? Основні завдання, функціональні обов'язки і права цієї служби.

19. Як проводиться атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці?

20. Як здійснюється навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці?

21. Назвіть види інструктажів з охорони праці, порядок їх проведення та реєстрації.

22. Як здійснюється відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження здоров/я під час виконання трудових обов'язків чи нанесення моральної шкоди?

23. Як здійснюється нагляд і контроль за станом охорони праці на Україні? Перелічити органи державного нагляду за охороною праці.

24. Які повноваження і права має державний інспектор з охорони праці?

25. Як здійснюється суспільний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

26. Розкрийте сутність трьохступінчастої системи контролю за станом охорони праці на підприємстві.

27. Які повноваження і права мають професійні союзи в сфері контролю за дотриманням законодавства з охорони праці?

28. Наведіть класифікацію нещасних випадків за травмуючим фактором, за тяжкістю, за зв/язком з виробництвом.

29. Перелічить нещасні випадки, за результатами розслідування яких складається акт форми Н-1 і які беруться на облік.

30. При яких обставинах нещасні випадки, що трапилися з працівниками, не беруться на облік і за результатами розслідування акт форми Н-1 не складається?

31. Викладіть порядок сповіщення про нещасні випадки та їх розслідування і обліку. Терміни розслідування.

32. Які відомості заносяться в акт форми Н-1?

33. Хто затверджує акт форми Н-1? Кому він направляється? Терміни його зберігання.

34. У якому випадку і як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?

35. Як проводиться розслідування нещасних випадків з особливо тяжкими наслідками? Склад документації цього розслідування.

36. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві.

37. Характеристика безпеки технологічного процесу. Класифікація аварій.

38. Характеристика трудових операцій як об’єкта аналізу умов праці.

39. Які методи аналізу травматизму використовуються? Дайте коротку характеристику цим методам.

40. У чому полягає статистичний метод аналізу травматизму? Як визначаються показники частоти та тяжкості травматизму?

41. Визначити показники частоти та тяжкості травматизму. Навести відповідні розрахункові формули.

42. Яким загальним санітарно-гігієнічним вимогам повинен відповідати генплан підприємства?

43. Назвіть загальні санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування виробничих приміщень.

44. Визначити поняття мікроклімату робочої зони, охарактеризувати його вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Що таке тепловий удар?

45. Назвіть основні види теплообміну людини з навколишнім середовищем. Як вони залежать від параметрів мікроклімату?

46. Дати визначення понять: оптимальні, припустимі і шкідливі умови роботи.

47. Який природний склад має повітря робочої зони? Як його складові частини впливають на життєдіяльність людини?

48. Який вплив на людину спричиняє змінення тиску атмосферного повітря?

49. Опишіть основні джерела забруднення шкідливими речовинами повітряного середовища виробничих приміщень підприємств.

50. До яких наслідків для працюючих можуть привести шкідливі домішки повітря робочої зони?

51. Приведіть класифікацію шкідливих домішок повітря робочої зони.

52. Як залежить шкідливий вплив домішок повітряного середовища від їхнього хімічного складу, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної трудомісткості робіт?

53. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднень повітряного середовища на виробництві?

54. Як здійснюється визначення гранично допустимих концентрацій шкідливих домішок повітря робочої зони при наявності декількох домішок?

55. У повітря робочої зони одночасно надходять шкідливі гази SO2 i H2S у співвідношенні 3:2. Визначити сумарну ГДК шкідливих речовин.

56. Як здійснюється нормування параметрів мікроклімату?

57. Перелічить заходи і способи щодо нормалізації параметрів мікроклімату.

58. Який вплив спричиняє теплове випромінення на організм людини? Як здійснюється нормування інтенсивності потоку випромінення?

59. Які методи використовуються для захисту від променевого тепла й у чому їхня сутність?

60. Які параметри мікроклімату нормуються для робочої зони

ГОСТом 12.1. 005-88 і з урахуванням яких факторів?

61. Опишіть загальні заходи і способи попередження забруднення повітряного середовища на виробництві.

62. Для чого і коли проводяться періодичні медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці?

63. Які засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) працюючих у шкідливих умовах праці використовуються на підприємствах?

64. У чому полягає призначення вентиляції? Види вентиляції. Назвіть основні вимоги до вентиляції виробничих приміщень

65. Як здійснюється природна вентиляція виробничих приміщень? Переваги і недоліки аерації.

66. Яка мета аерації і порядок розрахунку?

67. Як здійснюється загальнообмінна штучна (механічна) вентиляція? Її переваги над аерацією, недоліки системи штучної вентиляції.

68. Назвіть основні конструктивні елементи систем загальнообмінної штучної вентиляції, їхнє призначення.

69. Призначення місцевих (локальних) систем механічної вентиляції, їхні види. Коли доцільне використання місцевих систем механічної вентиляції?

70. Як здійснюється розрахунок необхідного повітрообміну при проектуванні вентиляції?

71. У приміщення цеху находить оксид вуглецю в кількості 13,6кг/год. (ГДКсо=20мг/м3). Визначити кількість повітря, необхідного для провітрювання цеху при вмісті СО у ньому 2мг/м3.

72. Надлишок тепла, що виділяється в цеху, становить 23*103кДж/с, температура повітря, що надходить у цех складає 17°С, температура повітря, що відводиться з цеху складає 27°С. Визначити кількість повітря необхідного для провітрювання цеху при його теплоємності 1,31кДж/(м3*0С).

73. Наведіть кількісні показники виробничого освітлення.

74. Наведіть якісні показники виробничого освітлення.

75. Яке значення має природне освітлення для працюючих як виробничий і фізіолого-гігієнічний фактор? Які бувають системи природного освітлення?

76. Розкрийте поняття: коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт із зорової роботи

77. Як здійснюється нормування природного освітлення?

78. Дайте перелік систем і видів штучного освітлення. Яке їхнє призначення?

79. Які вимоги пред/являються до виробничого освітлення?

80. Дайте порівняльну характеристику джерел штучного освітлення.

81. Яке призначення світильників? Їхні основні характеристики і виконання.

82. Як здійснюється нормування штучного освітлення?

83. Які методи використовують при проектуванні систем штучного освітлення? Розкрийте сутність цих методів.

84. Які мета і порядок розрахунку освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку?

85. Що таке шум? Причини і джерела виникнення шуму на підприємствах.

86. Які фізичні параметри використовують для характеристики шуму? Одиниці їхнього виміру. Як визначаються логарифмічні рівні?

87. Як класифікуються шуми?

88. Дайте характеристику впливу шуму на організм людини.

89. Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?

90. Опишіть міри і засоби колективного й індивідуального захисту від шуму, що використовуються на підприємствах.

91. Що таке вібрація? Причини і джерела вібрації на підприємствах.

92. Якими фізичними параметрами характеризується вібрація? Одиниці їхнього виміру. Як визначаються логарифмічні рівні?

93. Як класифікується вібрація?

94. Дайте характеристику впливу вібрації на організм людини.

95. Як здійснюється гігієнічне нормування вібрації?

96. Опишіть заходи і способи колективного захисту від вібрації, що використовуються на підприємствах.

97. Які способи індивідуального захисту від вібрації використовуються на підприємствах?

98. Якого режиму роботи і відпочинку необхідно дотримуватися при роботі з вібраційним обладнанням? Медико-профілактичні заходи, що використовуються для профілактики віброзахворювань.

99. Яку дію спричиняє електричний струм на людину? Назвіть основні причини електроуражень. Види травматизму від електричного струму.

100. Які місцеві електротравми виникають унаслідок дії електричного струму на людину? Охарактеризуйте ці травми.

101. У наслідок чого виникають електричні удари? Наслідки ударів. Що таке клінічна смерть?

102. Перелічить фактори, що впливають на тяжкість поразки електричним струмом. У чому полягає цей вплив?

103. Як впливає частота і тривалість дії струму на наслідки поразки людини струмом? Який діапазон частот є найбільш небезпечним? За якої напруги небезпека поразки є більшою для постійного струму і за якої – для струму з частотою 50Гц?

104. Назвіть гранично-припустимі значення струму і напруги для частоти 50Гц; 400Гц і постійного струму. Як ці величини змінюються від метеоумов приміщення?

105. Охарактеризуйте електричний опір тіла людини. Від яких факторів він залежить?Що таке струм прихвату і смертельно небезпечний струм? Їх величини.

106. Що таке петлі струму і які з них найбільш небезпечні?Види дотику до струмоведучих частин.

107. Коли виникає крокова напруга і від яких факторів вона залежить? Як зменшити небезпеку поразки від крокової напруги?

108. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем електронебезпечності. Які рівні умовно – безпечної напруги в них?

109. Охарактеризуйте приміщення з підвищеною і особливою електронебезпечністю.

110. Яка документація повинна знаходитися на робочих місцях при експлуатації електроустановок?

111. Які існують кваліфікаційні групи персоналу електроустановок і вимоги до них?

112. Як здійснюється проведення робіт на електроустановках за усним наказом і за нарядом – допуском?

113. Хто і у якому порядку здійснює огляд електроустановок?

114. Яке призначення захисного заземлення? Його устрій, принцип дії і види.

115. Призначення, устрій і принцип дії захисного занулення.

116. Назвіть види захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин обладнання.

117. Які колективні і індивідуальні засоби захисту від поразки електричним струмом використовуються на підприємствах?

118. Як вивільнити людину від дії струму в мережах до 1000В та вище?

119. Яку треба надати першу лікарняну допомогу постраждалому від дії електричного струму?

120. У якому випадку і як виконується штучне дихання методом з рота в рот і непрямий масаж серця постраждалого від дії електричного струму?

121. Які основні причини пожеж на підприємствах? Назвіть небезпечні фактори пожежі для людей.

122. Що таке горіння? Механізм горіння. Температури спалаху і загоряння.

123. Які основні причини вибухів на виробництві? Що таке границі сполоху? Як визначити вибухонебезпечність газоповітряної суміші за наявності декількох горючих і баластних компонентів у паливі?

124. Наведіть класифікацію вибухонебезпечних зон і приміщень.

125. Наведіть класифікацію пожеж за видом горючої речовини.

126. Як визначається вогнестійкість будівельних споруд? Приведіть способи її підвищення.

127. Як характеризується ступінь вогнестійкості будівель і споруд?

128. Наведіть класифікацію приміщень і виробництв за вибухопожежонебезпечністю.

129. Дайте характеристику речовинам, що застосовуються при гасінні пожеж.

130. Як здійснюється виявлення пожежі й оповіщення про неї? Основні елементи системи пожежної сигналізації. Види сповіщувачів про пожежу.

131. Які організаційно-технічні заходи, що спрямовані на попередження пожеж, використовуються на підприємствах? Обов/язки персоналу.

132. Які задачі пожежної охорони об/єкту? На яких підприємствах створюються пожежно-технічні комісії? Їх склад і задачі.

133. Первинні засоби і стаціонарні установки пожежогасіння.

134. Які види захисту будівель і споруд від блискавки використовуються на підприємствах? Устрій цих систем захисту.

135. Поняття про іонізуючі випромінення, види їх і основні характеристики. Біологічна дія іонізуючих випромінювань.

136. Експозиційна, поглинальна й еквівалентна дози іонізуючих випромінювань; одиниці виміру.

137. Нормування іонізуючих випромінювань і дозиметричний контроль.

138. Захист від іонізуючих випромінювань.

139. Заходи безпеки при застосуванні рентгенівського випромінення в промисловості.

140. Дія електромагнітних випромінювань на організм людини, їх нормування і контроль.

141. Що таке безпека виробничого процесу і яким основним вимогам з безпеки він повинен відповідати?

142. Які засоби колективного захисту використовуються для безпеки виробничих процесів та обладнання?

143. Яким основним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче устаткування? Дайте визначення понять “надійність”, “довговічність”, “безвідмовність”, “ремонтопридатність”.

144. Які завдання ергономіки та виробничої естетики?

145. Які методи застосовуються для неруйнівного контролю металу та зварних з/єднань обладнання, що працює під тиском?

146. Як виконується технічне освідчення котлів?

147. Як виконується технічне обстеження котлів?

148. Які причини виробничого травматизму під час роботи на вантажопідйомних машинах та механізмах?

149. Які технічні засоби безпеки використовуються на вантажопідйомних машинах та механізмах?

150. Яка мета і порядок технічного огляду та випробувань вантажопідйомних машин? Види випробувань.

151. У чому полягає економічне значення запровадження заходів з охорони праці?

152. Яка структура витрат на заходи з охорони праці і як вони визначаються?

153. Які соціально-економічні показники використовуються для оцінки заходів з охорони праці?

154. За якими показниками і яким чином можна оцінити народногосподарський результат заходів з охорони праці?

155. За якими показниками і як виконується оцінка економічної ефективності заходів з охорони праці?

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.093 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав