Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття про інтегрований захист рослин

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. Агротехнічний метод захисту рослин
  4. Адміністративні стягнення: поняття та види
  5. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  6. Блискавкозахист будівель та споруд
  7. Види тлумачення норм права: поняття, мета
  8. Визначення поняття
  9. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  10. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу

З давніх часів людина забезпечувала своє існування за рахунок збирання їстівних рослин та полювання на тварин. Початок земле­робства дав змогу збільшити харчові рослинні ресурси, навіть за умов примітивного ведення господарства. При цьому порушувались при­родні механізми відтворення рослинного та тваринного світу.

Основною ознакою природних екосистем є саморегулювання і самооновлення. Сільськогосподарське виробництво ґрунтується на створенні штучних агроекосистем з метою одержання якомога більшої кількості потрібної суспільству продукції.

В агроценозі почав формуватись відповідний шкодочинний компонент, який складався із шкідників, збудників хвороб і бур'янів, [снування шкодочинних організмів в природі було взаємно вигідним. Наприклад, бур'яни були проміжними господарями для шкідників і хвороб, створювали сприятливі умови для їх існування. В процесі сільськогосподарського виробництва застосовувались різні способи збільшення урожайності культурних рослин. Втручання людини в біоценоз призвело до порушення природної рівноваги між існуючими організмами в природі, що викликало появу. великої кількості шкодочинних організмів. А необдумано широке використання хімічного методу дуже скоро виявило його негативні сторони (накопичення пес­тицидів в навколишньому середовищі, організмі людини, тварини, виникнення стійких популяцій шкідників).

Виникла потреба впровадження у виробництво принципово нових систем захисту, які б забезпечили зниження чисельності шкідливих організмів до сільськогосподарсько невідчутних розмірів, при максимальному збереженні корисних організмів.

Ітакою новою системою виявився інтегрований захист рослин. Вперше поняття про інтегрування в нашій країні з'явилось ще на початку 40-х років XX сторіччя. Родоначальником інтегрування в за­хисті рослин став В.М. Щогольов. Спочатку ішла мова про поєднання хімічного і біологічного методів, але пізніше виявилось, що доцільно інтегрувати всі існуючі 'методи захисту рослин, враховуючи при цьому пороги шкідливості, і використовуючи природні обмежувальні факто­ри, які задовольняють економічні, екологічні і токсикологічні вимоги.

За словами М.П. Дяченка, основна відмінність інтегрованого захисту від комплексних систем полягає у використанні таких засобів впливу на шкідливу фауну і флору, які забезпечують максимальне збереження і посилення природних механізмів регуляції чисельності організмів.

Інтегрована боротьба з шкідниками і хворобами має вестися з урахуванням зв'язку їх з іншими організмами і з огляду на те, що будь-яка дія на агробіоценоз призводить до зміни чисельності всіх організмів, у тому числі йкорисних. Інакше кажучи, інтегрований захист рослин (ІЗР) - це система заходів управління внутрішніми і міжпопуляційними відносинами в межах конкретного агробіоце­нозу. Інтегровану боротьбу в зв'язку з цим слід розуміти як комбінацію біологічних, агротехнічних, хімічних, фізичних та інших методів захисту рослин, за якої здійснюється регуляція чисельності шкідливих видів до господарсько невідчутних кількостей при збереженні діяльності корисних організмів (Ю.М.Фаусіїв, К.В. Новожилов, Т. Байку, 1981).


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав