Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ I.

Читайте также:
  1. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  2. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  4. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  5. Висновки до 2 розділу
  6. Висновки до другого розділу
  7. Висновки до першого розділу
  8. Висновки до першого розділу
  9. Висновки до першого розділу.
  10. Висновки до Розділу 1
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Розділ I

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

 

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
отримання економічних вигод у майбутньому;

 

бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень;

 

внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

 

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в
структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;

 

зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють у собі економічні вигоди;

 

економічна вигода - потенційна можливість отримання
підприємством грошових коштів від використання активів;

 

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка
відображає фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як
єдиної економічної одиниці;

 

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку -
нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать
міжнародним стандартам; { Абзац дев'ятий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

 

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності;

 

первинний документ - документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення;

 

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період;

 

користувачі фінансової звітності (далі - користувачі) -
фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про
діяльність підприємства для прийняття рішень;

 

міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - міжнародні
стандарти) - прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок
складання фінансової звітності. { Статтю 1 доповнено абзацом
чотирнадцятим згідно із Законом N 3332-VI ( 3332-17 ) від
12.05.2011 }

 

Стаття 2. Сфера дії Закону

 

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених
відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, а також на
представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі
- підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та
подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

 

( Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону
N 1707-III ( 1707-14 ) від 11.05.2000 )

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до
законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і
витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність
у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему
обліку і звітності.

 

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства.

 

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші
види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються
на даних бухгалтерського обліку.

 

3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку
доходів і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану
вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах
бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.

{ Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності

 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на
таких основних принципах:

 

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

 

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на
її основі;

 

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте
майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у
фінансовій звітності підприємства;

 

послідовність - постійне (із року в рік) застосування
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики
можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована
та розкрита у фінансовій звітності;

 

безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства
здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде
тривати далі;

 

нарахування та відповідність доходів і витрат - для
визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені
для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати
грошових коштів;

 

превалювання сутності над формою - операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

 

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка
активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання;

 

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

 

періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства
на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

 

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають
фінансову звітність у грошовій одиниці України.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав