Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ III. Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Читайте также:
  1. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  2. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  4. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  5. Висновки до 2 розділу
  6. Висновки до другого розділу
  7. Висновки до першого розділу
  8. Висновки до першого розділу
  9. Висновки до першого розділу.
  10. Висновки до Розділу 1
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

 

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно
з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

 

2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
належать до компетенції його власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до
законодавства та установчих документів.

 

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше
трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган
(посадова особа), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів.

 

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
підприємство самостійно обирає форми його організації:

 

введення до штату підприємства посади бухгалтера або
створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

 

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи;

 

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

 

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця
форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися
на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в
бюджетних установах. { Абзац п'ятий частини четвертої статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від
08.07.2010 }

 

Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб,
повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах
визначаються Кабінетом Міністрів України. { Частину четверту
статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2457-VI
( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

 

5. Підприємство самостійно:

 

визначає за погодженням з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до
установчих документів облікову політику підприємства; { Абзац
другий частини п'ятої статті 8 в редакції Закону N 3332-VI
( 3332-17 ) від 12.05.2011 }

 

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення
інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим
Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і
технології обробки облікових даних;

 

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських
операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських
документів;

 

затверджує правила документообороту і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного обліку;

 

може виділяти на окремий баланс філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести
бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до
фінансової звітності підприємства;

 

визначає доцільність застосування міжнародних стандартів
(крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних
стандартів визначена законодавством). { Частину п'яту статті 8
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }

 

6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити
неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками,
причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера
щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних
документів.

 

7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):

 

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені строки фінансової звітності;

 

організує контроль за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
підприємства;

 

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах
підприємства.

 

8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських
операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку
майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного
балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну
комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

 

Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри
бухгалтерського обліку

 

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення
господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені
під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування
оброблення даних на підставі первинних документів можуть
складатися зведені облікові документи.

 

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути
складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі
обов'язкові реквізити:

 

назву документа (форми);

 

дату і місце складання;

 

назву підприємства, від імені якого складено документ;

 

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції;

 

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення;

 

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в
регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного
запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті
розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

 

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним
рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

 

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період
реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші
дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх
складанні.

 

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

 

6. У разі складання та зберігання первинних документів і
регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації
підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій,
а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх
повноважень, передбачених законами.

 

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для
запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у
первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та
забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

 

8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці
документи.

 

9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського
обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням
відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень,
передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру
документів, що вилучаються у порядку, встановленому
законодавством.

 

Вилучення оригіналів таких документів та регістрів
забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним
процесуальним законодавством. { Абзац другий частини дев'ятої
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

{ Частина дев'ята статті 9 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

 

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити
інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

 

2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації
визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків,
коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав