Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація та проведення конкурсу

Читайте также:
  1. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  2. Апарати для проведення теплових процесів.
  3. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  4. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  5. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення
  6. Визначення втрат на проведення гідравлічного розриву пласта
  7. Вихідні дані для проведення групування
  8. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  9. Всесвітня туристична організація.
  10. Вставте пропущене: «Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт наОб’єкті археологічної спадщини».

6.1. Приймальна комісія НТУУ «КПІ» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів відповідного рівня у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів) згідно додатку 5 до цих Правил, яким також визначаються мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом та вагові коефіцієнти.

При цьому конкурсний предмет, для якого мінімальна кількість балів визначена на рівні 124, вважається непрофільним. Профільним вважається конкурсний предмет, для якого визначена мінімальна кількість становить 140/150 балів.

 

До участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які отримали з непрофільних конкурсних предметів не нижче 124 балів, а з профільних не нижче 140 балів за умови що один із них не нижче 150 балів (для вступників на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» не нижче 140 балів за кожну сесію творчого конкурсу).

НТУУ «КПІ» за рішенням Приймальної комісії може допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

 

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, бала за конкурс творчих (фізичних) здібностей (у разі його проведення) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПІ» нараховуються відповідно до розділу 8 цих Правил.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до Умов прийому до ВНЗ України.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 5.7. цих Правил.

 

6.3. Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» складається з трьох сесій (кожна сесія оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, остаточна оцінка обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу): натура (рисунок), натюрморт (живопис), композиція. Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Здоров’я людини» проводиться в одну сесію, яка складається з трьох випробувальних завдань: біг на 60 метрів, згинання і розгинання рук в упорі, лежачі на підлозі та стрибка вгору (оцінюється сумарно за шкалою від 100 до 200 балів).

Творчі конкурси при вступі на напрями підготовки «Образотворче мистецтво» та «Здоров’я людини» оцінюються у відповідності до критеріїв, які оприлюднюються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Враховуючи специфіку, до участі у творчому конкурсі при вступі на напрям підготовки «Здоров’я людини» не допускаються вступники, які мають медичні протипоказання у медичній довідці за формою 086-о, або не подали її до Приймальної комісії у терміни, визначені для подання документів у п. 4.2. цих Правил.

 

6.4. Загальноосвітні вступні екзамени для осіб, визначених абзацом другим пункту 5.7. розділу 5 цих Правил, проводяться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2015р.

 

6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами (критеріями оцінювання творчого конкурсу) мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, сесіях (випробувальних завданнях) творчих конкурсів та у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

Перескладання вступних випробувань та творчих конкурсів, або їх складових не допускається.

 

6.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НТУУ «КПІ» розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».

 

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами відповідних комісій).

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 25 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав