Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт
  3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  4. Безробіття та зайнятість
  5. Безробіття та його види
  6. Безробіття як форма прояву макроекономічної нестабільності
  7. Безробіття, його показники і види.
  8. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  9. В останні роки активізувалося міжнародне співробітництво Ук­раїни у кримінально-виконавчій сфері, про що йшла мова в першому питанні лекції.
  10. Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у національній економіці протягом певного періоду часу (як правило, року).

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУУ «КПІ», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2. і 15.3. розділу 15 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

 

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи та/або довідки встановленого зразка про результати випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) не більше двох осіб від одного засобу.

Для розгляду щодо надання акредитації представники ЗМІ повинні подати до Приймальної комісії письмову заявку не пізніше ніж за добу до засідання.

 

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних», які надаються членам комісії до засідання.

 

18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

 

18.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НТУУ «КПІ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Приймальною (відбірковими) комісіями до Єдиної бази.

 

ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому та вартість навчання вказані станом на 2014 рік. При прийомі у 2015 році можливі зміни.

В зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах прийому можливі зміни.

 

 

==========================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О на засіданні Вченої Ради НТУУ "КПІ" ПРОТОКОЛ № 11 від " 01 " грудня 2014 року

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав