Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Oslash; На ранньому постнатальному і наступних етапах життя дитини

Читайте также:
  1. Oslash; Медикаментозное лечение
  2. Oslash; Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору.
  3. V. Анамнез життя (Anamnesis vitae)
  4. VI. ІНСТИТУТИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
  5. А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи
  6. Аналіз сутності та динаміка розвитку людини на різних етапах її життєвого шляху
  7. АНАМНЕЗ ЖИТТЯ ХВОРОГО
  8. В основі здорового способу життя лежать соціальні і біологічні принципи.
  9. В) Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя.

- забезпечення оптимальних умов життя (фізична захищеність дитини, відсутність стресів, адекватне живлення, достатній сон);

- здоровий спосіб життя дитини;

- грамотне формування соматичної конституції (до 5-6-річного віку, коли можливі які-небудь впливи, що коригують, на процес формування); одним з найважливіших моментів при цьому є своєчасна корекція постави;

- своєчасне і адекватне застосування розвиваючих, гармонізуючих, тренуючих дій, що забезпечують неухильне підвищення рівня здоров'я;

- специфічна і неспецифічна профілактика захворювань.

 

Висновок. Таким чином, вивчення даної теми сприяє:

- розуміннютого, що хворобоцентристська парадигма в існуючій системі охорони здоров'я людини, в центрі якої стоїть хворий, неефективна. Очевидною є потреба в новій стратегії профілактичної роботи, спрямованої на підвищення індивідуальної активності населення в профілактичному освоєнні навичок і умінь здорового способу життя - валеології;

- уясненню важливості з нання основ валеології для кожної людини, але особливо для вчителя - для грамотного здійснення його професійної діяльності;

- розширенню представлень проздоров'я та здоровий спосіб життя;

- поширенню знань про основні етапи та принципи формування фізичного здоров'я людини.

Література, що рекомендується, по темі лекції:

 

1. Амосов Н.М. Роздуми про здоров'я. - М.: Фізкультура і спорт, 1987. - 64 с.

2. Апанасенко Г. Л., Попова Л.А. Медична валеологія. - Київ, "Здоров'я", 1998. - 248 с.

3. Брехман И.И. Введення у валеологію - науку про здоров'я. - Л.: Наука, 1987. - 125 с.

4. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. Посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 224 с.

5. Вайнер Э.Н. Валеологія: Підручник для вузов.- М.: Флинта: Наука, 2002. - 416

6. Валеологія: Навч.посібник для вищих закладів освіти: в 2 ч./ за ред. В. І.Бобрицької. - Полтава: "Скайтек", 2000.

7. Гончаренко М. С. Валеологія в схемах: Навчальний посібник.- Харьків:Бурун Книга, 2005.

8. Грибан В. Г. Валеологія: Навч.посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 20005.

9. Дубровский В. И. Валеологія. Здоровий спосіб життя. - М.: Флинта, 1999.- 560 с.

10. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основ індивідуального здоров'я людини: Введення в загальну і прикладну валеологію: Навчань. Посібник для студ. Высш. Навчань. Заведений.-м: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 192 с.

11. Колбанов В. В. Валеологія: Основні поняття, терміни і визначення.- СПб.:Деан, 2000.

12. Марков В. В. Основи здорового способу життя і профілактика хвороб: Навчань. посібник для студентів вищих педагогічних учбових заведений.- М.: Видавничий центр "Академія", 2001 - 320 с.

13. Медико- біологічні основи валеології. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/Під ред. П. Д. Плахтія. - Кам'янець- Подільський: Кам'янець - Подільський держ. Пед університет, видавн. відділ, 2000. - 408 с.

14. Плахтій П. Д., Підгорний В. К., Соколенко Л.С. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тестіи. Навчальний посібник /За редакцією П. Д. Плахтія. - Камянець- Подільський: ПП Буйницький О. А., 2009. - 332 с.

15. Тель Л.З. Валеологія: Вчення про здоров'я, хворобу і одужання. У 3 т. Т. 1.- М.: ТОВ" Видавництво АСТ"; "Астрель", 2001.

16. Торохова Е.И.Валеология: Словарь-справочник.-м.:Флинта:Наука, 2002.

17. Чумаків Б.Н. Валеологія: Учебн. Пособие.-м.: Педагогічне суспільство Росії, 2002-407с.

 

Контрольні питання:

1. Які визначальні ознаки валеології як самостійної науки?

2. Чим можна пояснити виділення валеології як самостійної науки в кінці 20 століття?

3. Яке місце валеології серед інших наук?

4. Причини негативної динаміки рівня здоров'я населення України?

5. Яке визначення здоров'я в трактуванні ВОЗ?

6. Сутність холистичної моделі здоров'я?

7. Яка тактика в практиці пізнання і практиці оздоровлення людини у валеології?

8. Що таке хвороба? "Третій" стан?

9. Які критерії здоров'я?

10. Які чинники формування здоров'я?

11. Які поняття (категорії) включає в собі термін "спосіб життя"?

12. Які принципи і складові здорового способу життя?

13. Які шляхи і труднощі формування здорового способу життя?

14. Поняття про фізичне здоров'я людини.

15. Які основні етапи формування здоров'я людини?

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав