Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні форми територіальної структури продуктивних сил

Читайте также:
  1. B. в період економічного циклу відбувається певне оновлення продуктивних сил; Верно
  2. B. Метформин
  3. E)& формирование правительства из членов партии, располагающих большинством мест в Парламенте
  4. II Всероссийский съезд советов. Формирование советских органов государственной власти и управления. Учредительное собрание.
  5. II Съезд Советов. Формирование органов советской власти. Судьба учредительного собрания.
  6. II. Гигиенические требования к структуре, содержанию и нормам формирования тренировочных нагрузок
  7. III. Исторические этапы формирования современной науки
  8. IV. Порядок формирования и работы оргкомитета и жюри конкурса
  9. V этап. Формирование операций лексико-семантического анализа.
  10. V. Налоги, формирующие целевые бюджетные и социальные внебюджетные фонды.

Форми територіальної структури ПС – стійкі територіально-економічні утворення, що характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю та взаєморозміщенням структурних елементів за принципом ієрархічності.

Основні ТСПС:

Осере́док —Місце зосередження чого-небудь; центр.. // Місце зародження, виникнення, джерело поширення чого-небудь

Пункт — це місце у просторі, на земній поверхні, що має певне призначення. Промисловий пункт — невелике поселення з одним малим промисловим підприємством.

Центр– це точка, зв’язки якої з довколишньою територією функціональні.

Промисловий центр – це група промислових підприємств, взаємозв’язаних спільними допоміжними виробництвами, а у низці випадків – спільністю технологічного процесу, що мають єдину систему розселення і обслуговуються спільною інфраструктурою.

Вузол – це територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території.

Промисловий вузол - локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими та виробничо-технологічними зв’язками, спільністю транспортно-географічного розміщення, загальними системами інфраструктури й поселень для найефективнішого використання природних, матеріальних та трудових ресурсів.

Агломерація являє собою поєднання підприємств різних галузей промисловості у вигляді промислових центрів і вузлів, компактно розміщених на порівняно невеликій території. До промислових агломерацій входять зазвичай один-два великі промислові центри (або вузли) та розміщені навколо них промислові пункти, що майже зливаються.

Промисловий район або ж промисловий регіон — територія з чітко вираженою індустріально-виробничою спеціалізацією. В будь-якому випадку промислові регіони формуються під впливом вже існуючої індустрії, територіального поділу праці, родовищ корисних копалин, наявного населення та його кваліфікації тощо. Промислові райони спеціалізуються на характерних для кожного з них галузях, для розвитку яких є всі основні ресурси і можливості, що дає змогу випускати продукцію з меншими затратами засобів виробництва і праці, ніж в інших регіонах.

Краї́на — визначена територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення (спільноти людей, що проживають на цій території), що в політико-географічному відношенні мусить мати державний суверенітет. Інколи термін вживається як синонім термінудержава.

Природна країна, або Фізико-географічна країна — територіальний регіон земної поверхні, що володіє внутрішньою єдністю й своєрідними рисами природи (наприклад Левант,Кавказ, Крим).


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав