Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проектна технологія

Читайте также:
  1. VI. Законопроектная деятельность Правительства
  2. Загальна технологія виробництва круп
  3. Класифікація нестандартних уроків за педагогічними технологіями
  4. Лекційно-семінарсько-залікова технологія
  5. Модуль 1 - Структура та режими роботи РІС мікроконтролерів, технологія розробки робочих програм
  6. Модуль 1 - Структура та режими роботи РІС мікроконтролерів, технологія розробки робочих програм
  7. Модульная и проектная технологии в преподавании истории.
  8. Передпроектна та проектна стадія нормотворчого провадження
  9. Поняття про процес працевлаштування, основні категорії. Предмет навчальної дисципліни «Технологія працевлаштування».
  10. Проектна документація для АСЗПЗ.

(Уданому випадку — це так звана локальна технологія окремого виду діяльності.)

Перспективною для старшої школи представляється проектна діяль­ність учнів з оволодіння оперативними знаннями в процесі соціалізації. Це досить новий вид діяльності для школярів, але, на жаль, поки що він не отримав належного застосування ані в початковій, ані в основній школах. Проте у старшій школі обсяги навчального матеріалу, високі вимоги до ви­пускників і вчителя підштовхують педагога до пошуку інноваційних форм діяльності, інтерактивних методів, у тому числі й до застосування проектів. Даний вид діяльності більш багатофункціональний, ніж інші. Хоча, як і ін­ші, має ряд недоліків. Тим часом перелік переваг і недоліків залишимо за рамками даної роботи. Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здіб­ності, моральні та комунікативні якості, продемонструвати рівень ово­лодіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до само­освіти й самоорганізації. Проектній діяльності може передувати «Мозковий штурм», у процесі якого постануть нові цікаві для учнів проблеми. Під час здійснення проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміж­них дисциплін, шукають більш ефективні шляхи вирішення завдань про­екту, спілкуються одне з одним. Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визна­чають оптимальні засоби її досягнення, розподіляють обов'язки, виявля­ють власну компетентність. Проектна діяльність наочно демонструє мож­ливості моно- і поліпредметного, індивідуального і групового проектів.

Система проектів є також частиною інтерактивних методик. Проект є практичним втіленням отриманих знань і умінь у виконання групової ро­боти з вирішенням наближених до реального життя задач.Мета виконання проектів — організація самостійної дослідницької роботи учнів, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень.

Якраз під час виконання проектів здійснюється особистісний і діяль- нісний підхід учнів до навчання.

Проектний метод— це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей. Три «кити», на яких тримається дана технологія, — це самостійність, діяльність, результативність.

Проектна технологія набула поширення в американських і японських школах. У перекладі з латини дане поняття означає «самостійний пошук шляху» («кинутий уперед»), Існують проекти різного типу, але в школі за­стосовується тільки один. Навчально-пізнавальний проект — це обмеже­ний у часі процес, коли відбувається цілеспрямована зміна певної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації,

самостійного пошуку учнями розв'язання проблеми. За визначений час (від одного уроку до 2—3 міс.) учні вирішують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу задачу. Необхідно також отримати нові знання в ході розв'язання навчально-пізнавальної проблеми.

У своїй педагогічній практиці ми найчастіше використовуємо такі види проектів:інформаційні, ігрові, дослідницькі, творчі. Вид проекту залежить від віку учнів і теми. За змістом проекти переважно є міжпредметними, то­му що інтегрують знання з історії, літератури, мистецтвознавства. За спо­собом виконання — індивідуальні та групові.

Головні умови організації роботи над проектом:

• Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методи­ки, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі про­ектної діяльності.

• Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпотезу, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів). Здатність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є не­одмінною умовою для розвитку школярів, які беруть участь у реалізації проекту, досягненні мети проекту.

• Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень во­лодіння знаннями із предметів і загальнонавчальними, інтелек­туальними уміннями.

• Започаткувавши спільну роботу вчителя й учнів над проектом, варто доводити її до кінця, поетапно узгоджуючи проміжні результати дослі­дження з учителем.

• Наявність інформації про хід реалізації проекту.

Методика проектної діяльності:

· Вибір проблеми, обгрунтування практичного значення її результату.

· Визначення мети й поетапних завдань.

· Визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети, рам­ки інтеграції з іншими предметами, передбачувані складнощі, поділ усієї роботи на етапи.

· Формулювання гіпотези, ідеї реалізації.

· Вибір виконавця чи команди для здійснення проекту. Розподіл обо­в'язків на кожному етапі проекту при дотриманні рівних прав учасни­ків. Мотивація учасників.

· Плануючи проект, необхідно продумати його загальну модель та її структуру. (Модель — це умовний образ, схема кінцевого результату проекту.)

· Вибрати двох учнів, що відповідатимуть за інформаційне забезпечення проекту, випуск бюлетенів. Визначити основні принципи оформлення, періодичність випуску.

Основними структурними елементами виконання проектів є:

• Визначення мети проекту і постановка проблеми.

• Складання плану виконання проекту (терміни; коло учасників, форми презентації).

• План реалізації:

організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі; визначення джерел інформації, збір інформації; аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез; підбиття підсумків, оформлення результатів у письмовому вигляді; проведення презентацій різних проектів (форма — звіт, «круглий стіл», прес-конференція тощо), широке застосування підготовлених учнями стінгазет, альбомів, плакатів, аудіо-,.фото- та відеоматеріалів.

• Загальне обговорення результатів дослідження.

Вимоги

· Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запро­понована вчителем.. Тема для всього класу може бути одна, але шляхи її реалізації в кожній групі будуть різні. Можливе одночасне виконання учнями в класі різних проектів.

· Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.

· Робота над проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій лабораторії, тому необхідно розробити апарат дослідження, обгрунтувати його.

· Проект має бути педагогічно значущим, тобто учні в процесі його здій­снення одержують нові знання, будують нові відносини, набувають за- гальнонавчальних умінь.

· Проект, заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусил­лями вчителя й учнів, у той же час передбачає в разі потреби коригуван­ня і зміни.

· Проект, рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підви­щення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.

· Проект реалістичний, має визначену практичну значущість, зорієнто­ваний на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування:

· Початковий.

Розробка основних ідей, констатація рівня дослідженості проблеми, збір та аналіз даних, обгрунтування актуалізації, формулювання гіпотези (припущення щодо результатів і шляхів їх досягнення).

· Етап розробки.

Вибір виконавця (одного чи декількох), формування команди, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, визначення форм і методів керування і контролю, корекція з боку педагога.

· Етап реалізації проекту.

Інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, ме ти. Підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо- та відеоряду проекту. Контроль і корекція проміжних результатів, співвіднесення їх з метою, керівництво, координація роботи учнів.

· Завершення проекту.

Представлення і захист проекту в класі, на конференції, внутрішньо- шкільній паралелі і т. ін. Зіставлення первісних цілей і результатів дослі­дження. Оцінка й підбиття підсумків. Розформування команди. Обгово­рення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули його учасники.

Таким чином при роботі над проектом дуже важливо дотримуватися поетапності в роботі;

· задум, визначення теми, мети, формування робочих груп;

· планування,розподіл ролей;

· прийняття рішень («Мозковий штурм», обговорення альтернатив, виб­ір оптимального варіанта);

· виконання проекту;

· опис, оформлення проекту;

· захист проекту;

· оцінка результатів (аналіз виконання й захист проекту, з'ясування при­чин успіху та невдач).

Пропуск навіть одного з цих етапів, а також недостатня самостійність учнів знижують ефективність роботи над проектом.

Роль учителя повинна змінюватися залежно від етапу роботи над про­ектом. Вона найбільш значуща на етапі задуму й планування, тому що учні, як правило, мають ускладнення щодо визначення мети і завдання проекту, підбору літератури, яка б відповідала їх віку, не завжди знаходять оптималь­ну структуру проекту. Роль учителя значно менша на етапі ухвалення рі­шення, виконання проекту і знову зростає під час аналізу виконаної робо­ти, з'ясування причин успіху і невдач. Завдання педагога полягає в тому, щоб у процесі виконання проектів реалізовувався логічний ланцюжок ін­терес — вибір — успіх (неуспіх) — рефлексія — адекватна оцінка (само­оцінка) — рефлексія. Результативність роботи над проектом визначаємо за сформованістю практичних навчальних умінь, а також особистісних якос­тей: уміння працювати в групі, враховувати чужу думку, вміти переживати не тільки успіхи, сіле й невдачі, відстоювати свої погляди.

Орієнтовні темп проектів з історії

. Світ очима древніх: аккадця, єгиптянина і китайця.

. Побут давніх еллінів і римлян.

. Ідеали й освіта в період раннього Середньовіччя.

• Шлях «з варяг у греки» — фактор утворення державності.

• Феномен православної культури.

• Історія розвитку цукрової промисловості в Україні.

• Галерея забутих відомих художників Росії (до XX ст.).

• Альтернативи розвитку України в XVIІ столітті.

• Підручник історії: яким він повинен бути?

Технологія «Мозкового штурму»

«Мозковий штурм» — це ефективний метод колективного обговорен­ня, пошук рішення, під мас якого здійснюється вільне висловлювання ду­мок усіх учасників.

Принцип «Мозкового штурму» простий. Ви збираєте групу учнів, ста­вите їм задачу: всім учасникам висловити свої думки з приводу рішення цієї задачі.

Ніхто не має права висловити на цьому етапі свої міркування щодо ідей інших або давати їм оцінку. За ці кілька хвилин можна отримати велику кількість ідей (але, як засвідчує практика, їх не повинно бути дуже багато, приблизно 10—12), які служитимуть основою для вироблення найбільш прийнятного рішення. «Мозковий штурм» можна вважати вдалим, якщо висловлені під час першого етапу 5 або 6 ідей служитимуть основою для ви­рішення проблеми.

Методика проведення

· Ведучий ставить перед учасниками «Мозкового штурму» задачу і пояс­нює правила його проведення:

мета «штурму» — запропонувати найбільшу кількість варіантів рішення задачі;

примусьте працювати свою уяву; не відкидайте ніяку ідею лише тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці; розвивайте ідеї інших учасників;

не намагайтеся дати оцінку запропонованим ідеям, цим ви займатиме­тесь трохи пізніше.

· Ведучий (можливо, це буде учень) записує сам або призначає секрета­ря, який буде записувати всі ідеї, що виникають, стежити за тим, щоб не порушувались правила, за необхідності втручатися. Перший етап триває доти, поки з'являються нові ідеї.

· Учитель оголошує коротку перерву, шоб учасники налаштувалися на критичний лад мислення. Починається другий етап. Тепер учасники «Мозкового штурму» групують і розвивають ідеї, висловлені в ході пер­шого етапу, вони аналізують і вибирають ті ідеї, які допоможуть знайти відповіді на поставлені питання, учасники доходять спільного рішення.

· Ведучий підбиває підсумок дискусії. Якщо «Мозковий штурм» не дав потрібного результату, слід обговорити причини невдачі.

«Мозковий штурм» є прекрасним методом, щоб використати досвід учасників для розв'язання проблем і розробки ідей. Проте існують дуже специфічні правила та основні принципи «Мозкового штурму», яких необ­хідно дотримуватись.

Головні принципи «Мозкової атаки»

«Мозковий штурм» найкраще спрацьовує в групах кількістю 5—7 осіб. Подавайте якомога більше ідей.

Не зупиняйтеся, не відкидайте та не починайте обговорення доти, доки не матимете щонайменше 10 ідей.

Утримуйтеся від суджень та обговорень поданих ідей. Жодної критики. Записуйте всі думки, навіть ті, що вже перевірені або здаються «бо­жевільними». Ви зможете їх відкинути, об'єднати та оформити пізніше. Оцінка відбуватиметься згодом. Запозичення чужих ідей не забороняється.

Щоб удосконалити якість ідей, дайте час учасникам, щоб вони написа­ли свої ідеї абсолютно незалежно.

• Діліться ідеями поетапно, коли окремі учасники або групи розповіда­ють про одну ідею по черзі і не повторюються.

«Мозкозий штурм» можна здійснювати у двох групах — тоді кожна гру­па поширює список за рахунок ідей, висловлених іншою групою. Зміна оточення спонукає до появи нових ідей після початкової стадії. Після першого «мозкового штурму» запропонуйте учасникам продов­жувати «мозковий штурм». Коли результати «мозкового штурму» ста­ють вагомішими, доцільно все розпочати знову.

«Мозковий штурм» (Brainstorming) може бути визначений як шлях сти­мулювання й створення великої кількості ідей за короткий час. При цьому слід уникати напруженості під час висування ідей. Як підкреслила Джан- франкос Манос (Італія), є три прості правила щодо проведення«Мозкового штурму»:

представлення має бути в контексті обговорення;

• до уваги береться будь-яка пропозиція, що взагалі спадає на думку; стримування будь-якої критики у той час, як висуваються ідеї.

«Мозковий штурм» — ефективний шлях реалізації права на свободу слова. У той час, як відбувається цей процес, ніхто не коментує й не крити­кує внесок кожного. Всі ідеї вносяться до списку. Нарешті, ідеї чи думки не оцінюються, не класифікуються і не відкидаються. Вони просто реєстру­ються (на дошці, на аркуші паперу по колу).

Рекомендації до проведення «Мозкової атаки» — «Карусель»

· Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші.

· Розділіть учасників на маленькі групи.

· Виберіть того, хто буде записувати.

• Вказівки учасникам:

користуючись методом «Мозкової атаки», дайте відповідь (усну або письмову) на поставлене запитання / тему — на це у вас ... хвилин; припиніть виконувати завдання, почувши сигнал учителя.

• Через деякий час подайте сигнал, далі кожна з груп рухається по колу до списку наступної групи.

• Повторіть пункти 4 та 5 (зазначені вище).

· Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на всі теми чи запитання.

· Останній крок на вибір: кожна група закінчує свій рух біля таблиці, з якої почала, і протягом кількох хвилин:

вивчає цю таблицю і звертає увагу на те, що додавалося, поки вони пе­реходили до інших діаграм; групує ідеї за категоріями.

Таким чином, узагальнюючи сказане, виділимо правила «Мозкової атаки»:

· Вибір ведучого за рівних можливостей всіх учасників.

· Влада уяви. Позитивний настрій.

· Можливі лише уточнюючі питання, заохочення і підтримка партнерів. Це не стосується експертів.

· Неприйняття критичних зауважень і проміжних оцінок у процесі «штурму» (наприклад: «Згодний, але можна інакше» ). Можливі допов­нення й комбінування ідей.

· Чіткість та узагальненість формулювання суджень, ідей. Діють за прин­ципом: чим більше ідей, рішучіша атака, тим ближча мета «штурму».

· Відхід від деяких (попередньо позначити) педагогічних стереотипів і традицій. Доброзичливий настрій і розкутість учасників.

· Активність всіх учасників команд оцінюється балами. Пасивні учасни­ки дають привід експертам знімати бали з команди.

· Оптимізм і впевненість.

Етапи і методика «Мозкового штурму»

· Формулювання навчальної проблеми, обгрунтування задачі та її рішен­ня. Визначення умов і правил колективної роботи. Наголошується, що за порушення правил знімається від 2 до 4 балів із групи. Утворення ро­бочих груп по 3—5 чоловік та експертної групи, що повинна буде оціни­ти й відібрати кращі з ідей. Весь клас поділяється на групи (не більше 5 учасників). Експерти займають свої місця в групах. (Експертів або ви­бирають учні, або призначає вчитель, але в будь-якому випадку це по­винні бути добре підготовлені учні, що різнобічно знають проблему, здатні аргументувати свою позицію.)

· Експрес-розминка. Швидкий пошук відповідей на питання і задачі тренувального характеру, підготовлені ведучим (або вчителем). Це од­ночасно й перевірка роботи груп: учні в групах перевіряють свій інте­лектуальний потенціал.

· «Штурм» поставленої проблеми. Правила не нагадуються. Ще раз ве­дучий швидко уточнює задачу. Нагадує про дотримання оголошених заздалегідь правил. Генерування ідей у групах у присутності експертів починається за сигналом вчителя одночасно в усіх групах (дзвоник будильника починає і закінчує роботу груп, тому його необхідно завести на визначений час). У групі учасники по черзі висловлюють уголос свої ідеї. Експерти у своїх групах фіксують ідеї, роботу кож­ного, дотримання ними правил. «Штурм» проблеми в групах триває 10—15 хвилин.

· Обговорення експертами підсумків роботи груп.

· Добір ними й оцінка найкращих ідей.

· Повідомлення результатів «Мозковоїатаки» («штурму»), VII Публічний захист найкращих ідей.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав