Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

Читайте также:
  1. Виберіть правильну відповідь з двох.
  2. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  3. Вправа (Слайд 6).
  4. Вправа 10.
  5. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  6. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  7. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  8. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  9. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  10. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

 

2. Національна економіка - це:

а) взаємодія економічних суб'єктів на визначеній території при участі загального координуючого економічного центра;

б) сукупність економічних суб'єктів, об'єднаних загальною національною належністю;

в) сфера діяльності людей, пов'язана з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням благ і послуг, визначена просторовими межами;

г) сукупність економічних суб'єктів і зв'язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю, спільністю у визначених часових і просторових межах.

 

3. До ознак національної економіки не можна віднести:

а) наявність економічних зв’язків між суб’єктами на основі поділу праці;

б) загальне економічне середовище, у якому діють економічні субєкти;

в) існування альтернативних грошових систем;

г) загальна система економічного захисту.

 

4. Суб’єктами національної економіки виступають:

а) домашні господарства; б) підприємства;

в) держава; г) правильно – пп. а, б, в.

 

5. Домашні господарства і приватні підприємства складають сектор:

а) приватний; б) державний;

в) регіональний; г) правильна відповідь відсутня.

 

7. Яку роль виконують макроекономічні показники?

а) отримання інформації про стан національної економіки та здійснення міжнародних порівнянь;

б) оцінювання економічного потенціалу країни;

в) здійснення управління національною економікою;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

8. Сукупність пов’язаних між собою узагальнюючих показників розвитку національної економіки – це:

а) платіжний баланс країни;б) система національних рахунків;

в) розрахунковий баланс; г) правильна відповідь відсутня.

 

9. Сукупна вартість товарів, виготовлених у країні протягом року – це:

а) валовий випуск; б) валовий внутрішній продукт;

в) національний дохід; г) чистий продукт.

 

10. Національний дохід – це показник ВВП, із якого вирахувано величину:

а) амортизації;

б) непрямих податків;

в) виплат на соціальне страхування;

г) правильно – пп. а, б.

 

19. Витрати на придбання засобів виробництва, будівництва і зростання виробничих запасів – це:

а) споживання; б) інвестиції;

в) заощадження; г) державні субсидії.

 

22. Динаміка національного виробництва – це:

а) зміна обсягу національного виробництва за певний період часу;

б) порівняння обсягів реального і номінального національного продукту за певний період часу;

в) грошове вираження обсягу національного виробництва, взяте за певний період часу;

г) ступінь збільшення національного виробництва за певний період часу.

 

23. Економічні коливання – це:

а) різні значення приростів обсягів національного виробництва за певний період часу;

б) зниження ступеня економічної активності, пов’язане зі змінами у макроекономічній ситуації;

в) нерівномірність, періодична різноспрямованість змін макроекономічних показників;

г) зміни у макроекономічній політиці держави, які відбиваються на результатах національної економіки;

 

24. Економічний цикл – це:

а) період часу, протягом якого спостерігаються різноспрямовані зміни в основних макроекономічних показниках;

б) послідовне проходження національною економікою усіх стадій позитивної економічної динаміки;

в) сукупність певних станів економічної активності, які періодично повторюються у національній економіці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25. Циклічність національної економіки:

а) є її закономірністю;

б) характерна для країн із невисоким рівнем економічного розвитку;

в) є наслідком неефективної макроекономічної політики;

г) є фактором економічного прогресу суспільства.

 

26. Яка послідовність проходження стадій економічного циклу найбільш характерна:

а) пожвавлення – депресія – спад - підйом;

б) підйом – депресія – пожвавлення - спад;

в) підйом – спад – депресія - пожвавлення;

г) спад – депресія – підйом – пожвавлення.

 

28. У якій фазі економічного циклу спостерігається найвищій рівень зайнятості:

а) спад; б) депресія;

в) пожвавлення; г) піднесення.

 

29. У період депресії найбільше скорочується:

а) витрата споживачів на купівлю товарів;

б) рівень зарплати;

в) величина підприємницького прибутку;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

30. Тривалість довгострокового циклу складає (років):

а) 15-30; г) 30-40; в) 50-60; г) 70-90.

 

31. Якою зазвичай вважають тривалість середньострокового циклу (років):

а) 1,5 – 3; б) 3 – 5; в) 7 – 11; г) 10 – 20.

 

34. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

а) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;

в) необхідність оновлення основного капіталу;

г) необхідність оновлення об'єктів інфраструктури.

 

35. Матеріальною основою великих циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлен­ня об'єктів інфраструктури;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

36. До типів антициклічної політики держави належить:

а) політика експансії;

б) політика стримування;

в) антимонопольна політика;

г) правильно – пп. а, б.

 

38. Рівень безробіття – це:

а) загальна кількість безробітних;

б) частина незайнятого населення в загальній чисельності населення;

в) різниця між економічно активним населенням і кількістю безробітних;

г) правильна відповідь відсутня.

 

39. Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

а) належить до безробітних;

б) належить до розряду незайнятих у виробництві;

в) розглядається як неповністю зайнята;

г) не враховується у складі робочої сили.

 

40. Фрикційне безробіття – це:

а) безробіття, пов'язане зі змінами попиту на товари та у технології виробництва;

б) безробіття, пов'язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і періодами тимчасового звільнення;

в) правильно – пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

41. Структурне безробіття – це:

а) безробіття, пов'язане зі змінами попиту на товари та у технології виробництва;

б) безробіття, пов'язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і періодами тимчасового звільнення;

в) безробіття, викликане загальним економічним спадом;

г) правильно – пп. а, б.

 

43. Яка форма безробіття вважається неминучою:

а) структурна, фрикційна, циклічна;б) структурна, фрикційна;

в) фрикційна, циклічна; г) циклічна.

 

44. Будівництво електростанцій, які використовують нафту як джерело енергії, призвело до закриття ряду вугільних шахт і масового звільнення шахтарів. Це зробило внесок у збільшення.

а) як фрикційного, так і циклічного безробіття;

б) циклічного безробіття;

в) фрикційного безробіття;

г) структурного безробіття.

 

46. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили відповідно до професійної підготовки;

в) відсутності безробіття будь-якого типу;

г) відсутності циклічного безробіття.

 

48. До негативних наслідків безробіття не належить:

а) недовиробництво ВВП; б) зниження рівня кваліфікації;

в) соціальні витрати; г) правильна відповідь відсутня.

 

49. До суспільних витрат безробіття відносять:

а) втрату доходу і зниження життєвого рівня;

б) соціальну напругу в суспільстві;

в) недовироблення ВВП;

г) правильно – пп. б, в.

 

52. Яке визначення точніше передає сутність інфляції?

а) інфляція – це підвищення цін на окремі товари;

б) інфляція – це зміна загального рівня цін в національній економіці;

в) інфляція – це підвищення загального рівня цін в національній економіці;

г) інфляція – це збільшення грошової маси в національній економіці.

 

53. Шляхом порівняння вартості яких саме товарів в різні проміжки часу визначається індекс цін?

а) різних; б) одних і тих самих;

в) найбільш споживаних; г) життєво необхідних.

 

54. Середній (загальний) рівень цін – це:

а) відношення вартості певного набору товарів та послуг у даному періоді до його вартості у базовому;

б) середньозважена ціна різних товарів та послуг в економіці;

в) середня ціна певного набору товарів та послуг;

г) середній рівень інфляції за останні декілька років.

 

55. Споживчий кошик – це:

а) мінімум калорій, які повинен отримувати організм людини у певний проміжок часу;

б) певний набір товарів та послуг;

в) перелік товарів та послуг, які є життєво необхідними;

г) науково обгрунтована норма споживання для певних груп населення.

 

56. Які зовнішні ознаки інфляції в економіці країни?

а) зростання реальних доходів населення;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) зростання ціни робочої сили та скорочення пропозиції товарів;

г) загальне зростання цін.

 

57. Обсяг національного виробництва скорочується, одночасно зростають рівень безробіття та рівень цін на товари та послуги. Для якого типу інфляції характерна така ситуація?

а) гіперінфляція; б) інфляція пропозиції;

в) стагфляція; г) тут взагалі немає інфляції.

 

58. Інфляція, спричинена зменшенням пропозиції може бути пов’язана з наступними причинами:

а) масове підвищення заробітної плати;

б) підвищення цін на енергоносії;

в) збільшення державних витрат;

г) правильно – пп. а, б.

 

62. Гіперінфляція – це коли :

а) рівень річної інфляції складає більше 1000%;

б) рівень річної інфляції складає більше 100%;

в) рівень інфляції за місяць складає 50%;

г) правильно – пп. а, в.

 

64. Інфляція спричиняє в економіці такі наслідки:

а) підвищення інвестиційної активності;

б) збільшення попиту на матеріальні активи;

в) підвищення реальних доходів;

г) правильна відповідь відсутня.

 

65. Інфляція, за якої ціни зростають на 5% на місяць, називається:

а) помірною; б) галопуючою;

в) гіперінфляцією; г) стагфляцією.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав