Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.

Читайте также:
  1. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  2. Аліментні зобов’язання подружжя.
  3. Ануїтет та його види.
  4. Безробіття, його показники і види.
  5. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  6. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні тривалих вправ великої і помірної потужності
  7. Важливу роль у праві власності відіграє момент виникнення та припинення права власності.
  8. Виникнення емісійних банків
  9. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  10. Виникнення і діяльність українських політичних партій.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Зв'язок між суб'єктами та іншими учасниками господарських відносин здійснюється у формі господарських зобов'язань.

Господарським визна­ється зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на ко­ристь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарський характер дій зобов’язаної сторони полягає у ви­конанні робіт/послуг, переданні майна, сплаті грошей, наданні інформації тощо для задоволення господарських потреб управненої сторони чи утриманні від таких дій. Управлінсько-господарський характер дій може проявлятися, зокрема, у поданні визначеного законом комплекту документів для реєстрації суб'єкта господарю­вання, отримання ліцензій та інших дозволів, затвердження інвес­тиційного проекту будівництва, укладенні договору, його пролон­гації та ін.

Господарські зобов'язання можуть виникати:

1) безпосередньо із акта законодавства (Господарського кодексу України , законів, підзаконних нормативно-правових актів), що регулює господарську діяльність;

2) з акта управління господарською діяльністю (в тому числі прийняття рішення про створення суб'єкта господарювання, його реєстрації чи відмові в ній, виданні чи анулюванні ліцензій та інше);

3) з господарських договорів;

4) інших договорів, передбачених законом, а також з договорів, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

5) інших правочинів, що не суперечать законові;

6) внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господа­рювання;

7) придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом гос­подарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

8) у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів;

9) внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання;

10) на підставі рішення суду (якщо, наприклад, суд зобов'язує вчинити певні дії, спрямовані на відновлення становища сторін зо­бов'язання, яке було до порушення зобов'язаною стороною свого обов'язку.

Майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками гос­подарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господар­ську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Суб'єктами майново-господарських зобов'язань можуть бути:

1) суб'єкти господарювання;

2) негосподарюючі суб'єкти - юридичні особи, які вступають у відносини із суб'єктами господарювання з метою забезпечення власних господарських потреб;

3) органи державної влади, наділені господарською компетенцією;

4) органи місцевого самоврядування, що діють у межах своєї господарської компетенції.

Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб’єктом господарювання та суб’єктом організаційно-господарських повноважень , у силу яких зобов’язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарьску (організаційну) дію або утриматись від певної дії, а управлінська сторона має право вимагати відзобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

До категорії суб'єктів організаційно-господарських зобов'язань належать:

1) органи державної влади, наділені господарською компетен­цією;

2) органи місцевого самоврядування, що діють у межах своєї гос­подарської компетенції;

3) господарські об'єднання - щодо підприємств-учасників;

4) головне підприємство промислово-фінансової групи - щодо інших учасників такої групи;

5) засновники унітарних підприємств (в тому числі дочірніх) та влас­ники їх майна (ними можуть бути суб'єкти господарювання - гос­подарські товариства, виробничі кооперативи, господарські об'єд­нання та інші);

6) учасники господарських організацій корпоративного типу, що володіють корпоративними правами (в тому числі правом брати участь в управлінні організацією такого типу);

7) суб'єкти господарювання, наділені управлінськими повнова­женнями щодо інших суб'єктів на підставі укладених між ними до­говорів підприємницького характеру, - щодо делегування управлін­ських повноважень одному з них, щодо підпорядкування двох і більше суб'єктів господарювання іншому та інші.

Як окремі види господарських зобов'язань Господарський кодекс України визначає соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання та публічні зобов'язання суб'єктів господарювання.

Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання можуть виникати:

1) за рішенням місцевої ради, відповідно до якого на суб'єктів господарювання покладається обов'язок за рахунок власних коштів відповідно до закону створювати спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю та організовувати їх професійну підго­товку;

2) за власним бажанням суб'єктів господарювання щодо покла­дення на себе зобов'язання про господарську допомогу у вирі­шенні питань соціального розвитку населених пунктів за їх місце­знаходженням, участь у формуванні відповідних фондів міс­цевих рад (якщо інше не встановлено законом) та у виконанні робіт щодо комплексного економічного і соціального розвитку територій.

Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання виникають відповідно до закону та установчих документів суб'єк­та господарювання, на якого покладається обов'язок здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах. При цьому суб'єкт господа­рювання не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати вагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передба­чених законодавством.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав