Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення автореферату

Читайте также:
  1. Агент з митного оформлення
  2. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  3. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  4. Виконання та оформлення теоретичної частини контрольної роботи.
  5. Вимоги до оформлення бібліографічного апарату
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  7. Вимоги до оформлення курсових робіт
  8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  9. Вимоги до оформлення тексту документа
  10. Вимоги до оформлення тексту магістерської дисертації
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За обсягом автореферат має бути приблизно 15-20 сторінок.

На титульному листі подаються: назва випускаючої кафедри, прізвище, ім'я, по батькові магістранта; шифр і найменування спеціальності заголовок «Автореферат магістерської дисертації»; з теми: „...........”, місто, рік. ( див Додаток ??), підписи магістранта і наукового керівника та зав. Кафедри.

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього краю сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту.

 

 


Додатки

Додаток А

Титульний аркуш магістерської дисертації

 

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології і права

Кафедра теорії та практики управління*

 

«На правах рукопису» УДК: «До захисту допущено» Завідувач кафедри ____________ А.А. Мельниченко «_____»_________________2014 р.

МАГістерсЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

 

на тему: Назва теми

Магістерської дисертації

Виконав (ла): студент (-ка) групи АМ-31м

Васильченко Олена Петрівна _________________

Науковий керівник:професор кафедри теорії та практики управління,

д.наук з держ.управління, професор Чукут С.А. __________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) підпис

Консультанти:ст.викладач кафедри охорони праці,

промислової та цивільної безпеки Арламов О.Ю. __________________

 

Засвідчую, що у цій магістерській

дисертації немає запозичень з праць

інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

 

 

Київ – 2014

*незалежно від кафедри, на якій працює науковий керівник

Додаток Б

Завдання на магістерську дисертацію

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології і права

Кафедра теорії та практики управління*

Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

    ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ____________ А.А. Мельниченко «_____»_________________2014 р.

ЗАВДАННЯ

На магістерську дисертацію

студенту (ці) __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації___________________________________________

___________________________________________________________

затверджена наказом по університетувід«___»________ 20__р. №_____

2. Термінздачістудентом оформленоїдисертації«___»_________20___р.

3. Об’єктдослідження________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Предмет дослідження______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5.Перелікпитань, якімають бути розроблені:

- __________________________________________________________

- __________________________________________________________

 

Орієнтовнийперелікілюстративногоматеріалу_________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Орієнтовний перелікпублікацій______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Консультанти з розділів роботи

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав