Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні вимоги до автореферату

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  3. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  4. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  5. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  6. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  7. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання
  8. Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх порушення
  9. Вимоги до будівель
  10. Вимоги до вступу

В ДЕК крім магістерської дисертації подається автореферат.

Написання автореферату — заключний етап виконання магістерської дисертації перед поданням її до захисту. Призначення автореферату — ознайомлення членів ДЕК та присутніх на захисті наукових працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками роботи. Автореферат друкують державною мовою. Автореферат має стисло, але досить ґрунтовно розкривати основний зміст роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в роботі. Автореферат — своєрідна візитна картка магістерської дисертації. У ньому викладають основні ідеї та висновки магістерського дослідження, внесок автора у проведене дослідження, ступінь новизни і практичну значущість результатів дослідження.

Структура автореферату складається із загальної характеристики роботи, коротко викладеного змісту, висновків та рекомендацій, списку опублікованих автором праць та доповідей за темою магістерської роботи й анотації українською, російською та англійською мовами.

Загальна характеристика роботи, що подається в рефераті, має відповідати наведеним у вступі до роботи її кваліфікаційним ознакам:

Ø актуальність теми;

Ø оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової літератури із зазначенням провідних фірм, вчених і спеціалістів у даній предметній галузі;

Ø зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

Ø мета і завдання дослідження;

Ø об’єкт та предмет дослідження;

Ø методологія та методи дослідження;

Ø наукова новизна одержаних результатів;

Ø практичне значення одержаних результатів;

Ø апробація результатів дослідження;

Ø публікації;

Як і у вступі, заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, досить вирізнити їх жирним шрифтом і розмістити в підбір із текстом.

В авторефераті зазначається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, Висвітлення зв’язку вибраного напрямку досліджень з планами науково-дослідних робот кафедри, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами. Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

 

Приклад Диплома робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконувалась в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відповідно до планів наукових досліджень кафедри теорії та практики управління за темою «…..» (№ ДР ****U******). Роль автора полягає в ....

 

Крім того, вказують структуру роботи (наявність вступу, кількості розділів, додатків) повний обсяг диплому в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

Далі стисло викладається зміст магістерської роботи за розділами (2-3 сторінки).

Після цього формулюється наукова проблема, що вельми тісно пов'язується з назвою магістерської роботи, метою роботи і основними науковими положеннями, що захищаються в дипломі. Це ніби наукова «формула», згусток отриманої наукової новизни. Звичайно формулювання починається так: «У магістерській роботі наведене теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукового завдання (або наукової проблеми), що виявляється в...». Далі треба вказати, якою саме є наукова проблема або завдання, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена. Варто ще раз підкреслити, що часто переплутують формулювання наукового завдання або проблеми з кінцевими прикладними результатами виконаної роботи.

Після формулювання вирішеної наукової проблеми або завдання у висновках викладають головні теоретичні та практичні результати роботи.

Список опублікованих праць магістранта (статей, тез доповіді на конференціях) за темою магістерської роботи подають відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Треба вказати теми виступів на конференціях та Днях науки і методичних семінарах по яких нема публікацій, але є програми або інші документи, вказати яка організація прийняла до використання рекомендації або проектні розробки.

Кожен теоретичний і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав