Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Типологія культур,основні критерії її класифікації.

Читайте также:
  1. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  2. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Критерії визначення РОЗМІРУ витрат, пов’язаних з розглядом справи
  3. Відносні показники, їх роль і типологія.
  4. Діалог. Критерії визначення діалогу
  5. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДПОВІДІ
  6. КРИТЕРІЇ БЕЗПЕКИ І ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТЕХНОСФЕРИ ПРИ ЇЇ ЗАБРУДНЕННІ ВІДХОДАМИ
  7. Критерії вибору методології дослідження
  8. Критерії ефективності організації облікової системи підприємства
  9. Критерії знаходження цілей
  10. Критерії оцінки виконання завдань ККР з риторики

Культура дуже складне,багатогранне поняття.Сам термін бере свій початок у Давньому Римі і походить від лат. Culture,що означає «обробіток»,«розвиток»,«шанування».Спочатку під словом культура малося на увазі обробіток землі.Поняття культури в широкому розумінні можна визначити як спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності.Це поняття відображає об'єкти,які включають все створене людьми,всю сукупність продуктів людської діяльності,суспільних форм організації,процесів,інститутів,все,що вже зроблено,робиться і буде зроблено людиною в майбутньому.У більш вузькому сенсі,культура являє собою сукупність духовних і матеріальних цінностей даного суспільства в даний відрізок часу.Типологія культури як наукова діяльність передбачає формування підходів до осмислення феномена «культура» з урахуванням її своєрідності як соціального явища.Існує величезна кількість підстав для класифікації і з причини цього величезна кількість різних типів культури.Для найбільш повного і плідного вивчення феномена культури застосовується метод класифікації,або типології.Типологія культури вирішує завдання впорядкованого опису і пояснення різнорідного за складом безлічі об'єктів культури.Типологія культури-метод наукового пізнання,в основі якого лежить розчленовування соціокультурних систем і об'єктів та їх групування за допомогою узагальненої ідеалізованої моделі або типу.Типологія культури-класифікація культур за типом та визначення місця конкретної культури в культурно-історичному процесі;як метод дослідження включає діахронний і синхронний підходи:1.діахронний(або історичний)-підхід до предмета через «тимчасові ряди»,2.синхронний-розгляд предмета в «зупиненому миті», «зараз». Історична типологія культури.Ця типологія невипадково отримало назву історичної,це означає,що типи культури виникли не одночасно.Історична типологія виділяє три основних історичних типи культури:архаїчний,традиціоналістський,індивідуально-творчий.Шпенглер виділяє вісім «великих культур»:1.єгипетську,2.індійську,3.вавілонську,4.китайську,5.греко-римську,6.візантійсько-ісламську,7.західноєвропейську(фастівську),8.культуру майя.В якості нової культури,за Шпенглером,гряде російсько-сибірська

79.Архітектура часів козаччини і Гетьманщини У 18ст. інтенсивно розвивалися образотворче мистецтво та архітектура.Архітектура характеризується новими рисами:виникненням по новому спланованих міст,створених архітектурних композиції і ансамблівКрім нового будівництва, у XVII столітті на кошти козацької старшини були перебудовані у новому бароковому стилі древні Софійський і Михайлівський золотоверхі собори, церкви Києво-Печерської лаври. Фасади були затиньковані (оштукатурені) та декоровані, іншої, більш складної форми набули куполи соборів. Будівництво досягло особливого розмаху при гетьмані І. Мазепі. За словами Ф. Прокоповича, Київ стараннями Івана Мазепи перетворився в новий Єрусалим

 

74.Кордоцентризм і його місце в історії духовності українського етносу Кордоцентризм - це філософія серцяХХ ст. характеризується тенденцiєю до формування нової парадигми свiтосприйняття. Вiдбувається перегляд усталених пiдходiв i оцiнок, утверджується дiалогiчне, плюралiстичне розумiння iсторико-фiлософського процесу. В iсторико-фiлософськiй науцi зменшується кількість “бiлих плям”, оскiльки стало зрозумiлим, що замовчування певних постатей або явищ, так само як i применшення їх ролi, веде до збiднення фiлософської думки, до звуження масштабiв мислення. Найбільш яскраве відбраження вона знайшла у Григорія Сковороди та філософії Памфіла Юркевича. Памфіл Юркевич, зокрема, відводить серцю особливе місце в своїх філософських пошуках, вважаючи його осередком усіх сутнісних сил людини. “Філософія серця” з'являється як філософська основа українського романтизму та знаходить своє відображен працях
Чимало дослідників розглядали проблему “філософії серця” та її місце
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 67 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав