Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Залежно від рівня окупності об'єкта лізингу розрізняють опе­ративний та фінансовий лізинг.

Оперативний лізинг передбачає передання лізингоодержувачу права користування об'єктом лізингу, який належить лізингодавцю, на термін, що не перевищує строку його повної амортизації, і, як правило, з обов'язковим поверненням об'єкта лізингу його власникові після закінчення терміну дії лізингового договору. Оперативному лізингу властиві такі характерні ознаки:

— лізингодавець не розраховує на відшкодування всіх своїх витрат за рахунок надходження лізингових платежів від одного лізингоодержувача;

— термін дії договору лізингу не охоплює строку повної амо­ртизації об'єкта лізингу;

— ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта опе­ративного лізингу бере на себе лізингодавець, якщо інше не пе­редбачено договором лізингу;

— у випадку оперативного лізингу, якщо інше не передбачено договором, усі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням викорис­таних матеріалів, несе лізингодавець;

— об'єкт оперативного лізингу обліковується на балансі лізингодавця;

— розмір лізингових платежів для оперативного лізингу, як правило, вищий, ніж у випадку фінансового лізингу, що пов'язано з видами ризиків, які має враховувати лізингодавець;

— після закінчення терміну договору оперативного лізингу він може бути продовжений іноді на вигідніших для лізингоодержувача умовах або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу.

Фінансовий лізинг передбачає протягом дії договору лізингу виплату лізингоодержувачем платежів, які покривають повну або більшу частку вартості амортизації об'єкта лізингу, додаткові ви­трати і прибуток лізингодавця. У Законі України «Про фінансо­вий лізинг» зазначено: «За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року завстановле­ну плату (лізингові платежі)».

Фінансовому лізингу притаманні такі ознаки:

— вибір об'єкта лізингу та постачальника здійснює, як прави­ло, лізингоодержувач;

— лізингоодержувач має виключне право використовувати об'єкт лізингу протягом усього договірного строку;

— термін фінансового лізингу має наближатися за тривалістю до строку повної амортизації об'єкта лізингу, тобто термін такого лізингу охоплює строк фізичного зносу об'єкта лізингу повністю або більшу його частину;

— у межах лізингового терміну існує період, протягом якого сторони лізингового договору не можуть його розірвати. Цей те­рмін визначається із розрахунку, що лізингодавець мусить ком­пенсувати свої первісні вкладення та інші витрати повністю або більшу їх частину, а також одержати певний прибуток;

— фінансовий лізинг передбачає, що всі витрати на утримання об'єкта лізингу, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором;

— ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта фі­нансового лізингу бере на себе, якщо інше не передбачено дого­вором, лізингоодержувач;

— наявність права придбати об'єкт лізингу після закінчення терміну договору за ціною, зафіксованою на дату укладення до­говору лізингу;

— майно, передане за договором фінансового лізингу, обліко­вується на балансі лізингоодержувача;

— після закінчення терміну договору фінансового лізингу об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або ви­куповується ним за залишковою вартістю.

Лізингоодержувач може також скласти новий договір на коротший термін і на піль­гових умовах або повернути об'єкт лізингу лізингодавцю.

Відносини між суб'єктами лізингу регулюються договором, який укладається у письмовій формі або як багатостороння угода за участі лізингодавця, лізингоодержувача та продавця майна або як двостороння угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем.

До істотних умов договору лізингу, зокрема, належать:

— найменування сторін;

— об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки йо­го поставки;

— строк, на який укладається договір лізингу;

— розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду;

— умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з законо­давством;

— умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізин­гоодержувача;

— умови страхування об'єкта лізингу;

— умови експлуатації та технічного обслуговування, модерні­зації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану;

— умови реєстрації об'єкта лізингу;

— права та обов'язки лізингодавця;

— права та обов'язки лізингоодержувача;

— умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після за­кінчення дії договору;

— умови дострокового розірвання договору лізингу;

— умови надання відомостей про фінансовий стан лізингооде­ржувача;

— відповідальність сторін;

— дата і місце укладення договору;

— інші, за згодою сторін, умови.

В Україні у цілому до договору лізингу застосовуються за­гальні положення про оренду з урахуванням особливостей, установлених Цивільним кодексом України та законами, насам­перед Законом України «Про фінансовий лізинг». Якщо після закінчення терміну об'єкт лізингу переходить у власність лізин­гоодержувача, то в лізингових відносинах керуються ще й за­гальними положеннями про купівлю-продаж та про договір по­ставки. Організація і техніка реалізації умов лізингового договору визначаються складністю економічних, організаційних та правових відносин, що виникають під час здійснення лізингу. Необхідно враховувати особливості чинного законодавства країни, зокрема з питань регулювання оподаткування. У загальному вигляді схе­ма організації багатосторонньої лізингової угоди має такий ви­гляд.

Кожен із суб'єктів лізингу має у ньому свої переваги.

Якщо лізингодавцем є банк, він має такі вигоди:

— розширюється коло банківських операцій, зростає число клієнтів, підвищується імідж банку;

— знижується ризик втрат від неплатоспроможності лізинго­одержувача, оскільки банк залишається власником майна, пере­даного в лізинг;

— зростають доходи банку, оскільки розмір лізингових пла­тежів вищий, ніж процентна ставка за кредит;

— здійснюється прискорена амортизація об'єкта лізингу.

Для продавця майна лізинг, зокрема, дає можливість:

— розширити номенклатуру товарів, які він постачає на ринок;

— забезпечити продаж майна, реалізація якого на інших умо­вах недоцільна або взагалі неможлива;

— створити і розширити коло своїх контрагентів;

— прискорити обертання оборотного капіталу та поліпшити його використання;

— зменшити потребу в залучених коштах, у тому числі в бан­ківському кредиті, а відповідно і собівартість продукції.

З погляду лізингоодержувача переваги лізингу такі:

— лізинг припускає 100-відсоткове фінансування придбання ос­новних фондів на відміну від банківського кредитування, де грошо­вими ресурсами забезпечується тільки частина їхньої вартості;

— він дає можливість використовувати нове обладнання та інше майно, що може бути об'єктом лізингу, без значних однора­зових витрат власного капіталу;

— зменшується ризик морального старіння об'єкта лізингу, тому що лізингоодержувач бере його не у власність, а в лізинг;

— підприємству простіше отримати майно в лізинг, ніж кре­дит на його придбання, тому що об'єкт лізингу є заставою і право власності на нього належить лізингодавцю;

— лізинг створює лізингоодержувачу більше можливостей для маневрування під час виплати лізингових платежів, оскільки останні здійснюються, як правило, після отримання виручки від реалізації продукції, виробленої на взятому в лізинг обладнанні;

— лізингові платежі входять до складу валових витрат, що зменшує оподатковуваний прибуток лізингоодержувача;

— лізингове майно не зараховується на баланс підприємства, що підвищує його ліквідність;

— надається право придбання лізингоодержувачем майна за залишковою вартістю після закінчення терміну договору;

— лізингоодержувач, укладаючи договір лізингу, може розра­ховувати на отримання від лізингодавця додаткових послуг, зок­рема інформаційних, консультативних та юридичних.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав