Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІІ. Навчально-цільові завдання

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

6. Адміністративне право України: Підручник /За заг.ред. Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2009. – 480 с.

7. Гавриленко Н. В. Податкова система: Навч. посіб.. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 328 с.

8. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: підручник / МОН України. — К. : Атіка, 2006. — 920 c.

9. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс: підручник. — К.: «Правова єдність», всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 699 с.

10. Литвиненко Я. В. Податкова політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — К.: МАУП, 2003. — 223 с.

11. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.]; За ред.. І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

12. Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового кодексу України / Державна податкова служба України; за заг. ред. B.Ю. Захарченка. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 368 с. – (Бібліотека платника податків; кн. 1 (19)). – 360 с.

13. Податкове право: навчальний посібник / О. Бандурка, В. Панікаров, С. Попова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

14. Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н.Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

15 .Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504 с.

16. Кучерявенко М.П. Податкове право. Підручник. – Х.: Право, 2013. – 533 с.

 

Методичні поради з викладання теми:

При вивченні теми слід звернути увагу на структуру податків, що формують доходні частини державного та місцевих бюджетів України, визначити їх питому вагу у бюджеті України. Слід відзначити і широкий перелік органів, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів в Україні. Важливо розрізнити серед них ті, що відносяться до безпосередньо податкових і ті, що є опосередковано податковими.

При підготовці до теми зверніть увагу на те, що в сучасних умовах для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень вирішального значення набуває застосування заходів державного примусу в податковій сфері.

Слід розрізняти податкові злочини та податкові правопорушення. Даний поділ визначає вид та розмір відповідальності за порушення податкового законодавства. Зверніть увагу на специфіку податкової відповідальності її відмінність від юридичної відповідальності в цілому. Слід зауважити, що в податковому праві мають місце усі види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, фінансова та кримінальна. Це свідчить про тісний зв'язок податкового права з іншими галузями права (цивільним, адміністративним, кримінальним). Гострою залишається проблема подвійного податкового навантаження на платників податків. Слід розрізняти подвійне оподаткування в межах країни та міждержавних відносинах. При підготовці до занять зверніть увагу на значення міжнародних договорів у світовій практиці боротьби з явищем подвійного оподаткування.

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Етапи становлення податкової системи України. Еволюційні зміни податкового законодавства України.

2. Характеристика структурних елементів податкової системи України. Класифікація загальнодержавних та місцевих податків та зборів в Україні.

3. Податкова політика України: її спрямування.

Запитання до семінару 2 (2 год.):

1. Контролюючі органи у сфері оподаткування в Україні, їх структура та функції підрозділів відповідного до Податкового кодексу України.

2. Завдання податкової міліції.

3. Податковий контроль та способи його здійснення: (облік платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів, податкові перевірки).

 

Запитання до семінару 3 (2 год.):

1. Податкова звітність. Види та строки подачі податкової звітності.

2. Класифікація податкових перевірок. Порядок проведення податкових перевірок.

3. Порядок оскарження податкового повідомлення-рішення.

Запитання (на розсуд викладача):

1.Дайте визначення поняттям:

1) податкова політика

2) податкова система

4) загальнодержавні податки

5) місцеві податки

6) місцеві збори

7) загальнодержавні збори

8) дискреційна політика

9) антидискреційна політика

10) податкова адреса

11) податкова робота

12) податковий контроль

13) податкова перевірка

14) камеральна перевірка

15) документальна планова перевірка

16) документальна позапланова перевірка

17) податкова звітність

18) податкова декларація

19) податкове повідомлення-рішення

20)податкова застава.

2. Охарактеризуйте структуру органів доходів і зборів України.

3. Контролюючі органи та органи стягнення.

4. Податкова звітність . Податкова декларація.

5. Податкова консультація.

6. Податкове повідомлення – рішення.

7. Податкова вимога.

8. Податковий контроль. Способи здійснення податкового контролю.

9. Камеральна перевірка.

10. Документальна планова та позапланова перевірка.

Завдання для самостійного вивчення (4 год.):

1. Занотуйте та дайте пояснення до ключових понять даної теми у зошиті для самостійної роботи.

2. Опрацюйте самостійно тестові завдання:

Тестові завдання:

1. До видів фіскальної політики держави слід віднести:

а) дискреційну;

б) експансії;

в) рестрикції;

г) автоматичних стабілізаторів;

д)всі перелічені.

 

2. Податкову систему, в якій до платників податків з високою платоспроможністю застосовуються підвищені ставки податків називають:

а) регресивною;

б) пропорційною;

в) прогресивною;

г) ефективною.

 

3. Крива Леффера характеризує залежність:

а) співвідношення між доходами бюджету та ставками податків;

б) співвідношення між податковими ставками та базою оподаткування;

в) між кількістю платників податків та доходами бюджету;

г) між доходами бюджету та його витратами.

 

4. До загальнодержавних податків слід віднести:

а) плату за землю;

б) екологічний податок;

в) мито;

г) податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

5. В Україні щодо оподаткування фізичних осіб діє:

а) прогресивна податкова система;

б) складна прогресивна система;

в) пропорційна податкова система.

3. Проведіть розмежування покладених на органи доходів і зборів функцій (Міністерство доходів і зборів України, державну податкову інспекцію, податкову міліцію).

4. Дайте порівняльну характеристику видам податкових перевірок, що застосовуються органами доходів і зборів в Україні.

5. Опишіть порядок взяття та зняття з податкового обліку платників податків юридичних і фізичних осіб – підприємців.

6. Перелічить фінансові документи платників податку, що використовуються при заповнені податкової декларації з податку на прибуток підприємств, ПДВ.

7. Поясніть різницю між наступними платниками податку: юридична особа, фізична особа, податковий агент.

8. Схематично зобразити організаційну структуру органів податкової міліції.

9. Ситуаційні завдання:

А) Юрист підприємства відмовив посадовій особі органу доходів і зборів у проведенні документальної перевірки на тій підставі, що вона була другою за календарний рік та не було повідомлення про її проведення.

Посадова особа наполягала на проведенні такої перевірки, на тій підставі, що при перевірці іншого підприємства (партнера) були виявлені факти порушення податкового законодавства даним підприємством.

Визначте чиї дії є неправомірними ? Обґрунтуйте відповідь.

Б) Підприємство «Меркурій» не сплатило вчасно податки. За результатами фінансової перевірки керівник державної податкової інспекції наклав на підприємство фінансові санкції. Підприємство частково оплатило санкції, а частково має заборгованість перед бюджетом на суму 2 тис. грн. у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку.

У підприємства є боржник — фірма «Дельта», яка повинна розрахуватися з підприємством за надані послуги 15 серпня 2013 р. Але послуги було надано 15 липня 2013 р. Тоді ж було складено акт про прийняття робіт. І вже 16 липня 2013 р. ДПІ здійснила безспірне списання коштів із рахунку фірми «Дельта» на суму 2 тис. грн. у рахунок погашення податкової заборгованості перед бюджетом.

Чи правомірні дії податкових органів? На які кошти дебіторів можна звертати стягнення та який порядок звернення стягнення?

 

 

Укладач:

Доцент кафедри господарсько-

правових дисциплін

кандидат юридичних наук,

доцент Пожидаєва М.А.

 

ІІІ. Навчально-цільові завдання

Студенти повинні:

А. Знати:

- основні характеристики періоду Середньовіччя та роль і місце важливих історико-медичних подій для подальшого розвитку медицини;

- особливості розвитку медичної допомоги населенню епохи середньовіччя в Європі та країнах середньовічного Сходу;

- феномен “Українського середньовіччя”.

 

Б. Вміти: - тлумачити про роль і місце надбаннь в галузі медицини в епоху середньовіччя;

 

В. Розуміти: - значення епохи середньовіччя у розвитоку світової медицини;

 

Г. Аналізувати: - джерела з історії середньовічної культури і медицини.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.103 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав