Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОХОРОНА ПРАЦІ. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів

Читайте также:
  1. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. Аналіз загальних показників організації праці
  5. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  6. Аналіз умов праці
  7. Аналіз умов праці на робочому місці
  8. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  9. Атестація робочих місць за умовами праці
  10. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці (ст. 1 Закону України «Про охорону праці»). Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробнича санітарія і безпека застосування різних технічних засобів на виробничих процесах, включаючи і пожежну безпеку.

Охорона праці в нашій державі регламентується Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю і розробленими на їх основі положеннями, постановами, Конституцією України, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про пожежну безпеку», Законом України по соціальному страхуванню найманих працівників, Положення про службу охорони праці, Наказ № 255 від 15.11.2004 р., Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, організаціях, Постанова КМУ № 1112 від 25.08.2004 р., Типове положення про порядок проведення навчання, Наказ № 15 від 26.01.2005 р. та інші.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Наказом Міністерства праці № 432 від 22.10.2001 р. затверджена Концепція управління охороною праці, яка визначає, що управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Система управління охороною праці (СУОП) – складна, штучна, не детермінована комплексна система, яка представляє собою регламентовану законодавчими актами, нормативними і організаційно-розпорядчими документами сукупність взаємопов’язаних соціально-економічних, організа-ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, методів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності у всіх ланках виробничого процесу.

СУОП має орган управління, виконавчий орган, механізм і об’єкт управління, вхід, вихід, прямий і зворотний зв’язок.

Орган управління СУОП є багаторівневим, бо до його складу відносяться службові особи усіх рангів управління підприємством: перший керівник, замісник керівника, головні спеціалісти (керівники окремих виробництв), керівники виробничих підрозділів.

Виконавчий орган розробляє і впроваджує організаційно-технічні заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних актів. До його складу входять службові особи, а також служби, які безпосередньо здійснюють контроль і аналіз стану охорони праці на підприємстві та розробляють заходи на підтримання цього стану на рівні нормативних вимог.

Об’єктом управління СУОП є стан охорони праці на робочих місцях у виробничих підрозділах, включаючи стан будівель, територій, устаткування та інших об’єктів виробничої сфери.

Система має складну структуру. До її складу крім основних підсистем (орган управління, виконавчий орган і об’єкт управління) слід віднести і підсистеми, без яких неможливе функціонування СУОП:

- система фінансування охорони праці;

- система навчання працюючих з охорони праці;

- система контролю і розробки заходів з охорони праці;

- система розробки нормативних документів з охорони праці на підприємстві.

                           
   
Вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці
 
   
 
     
Головний інженер з ОП, головні спеціалісти, юристи, інженери з кадрових питань, голова профкому, голова комісії по соціальному страхуванню
 
 
       
 
 
 
   
 
     
Комісія з розслідування нещасних випадків, профзахворювань
 
   
 
 
   
     
Кабінет з охорони праці
 
 
   
 
     
Комісія з безпеки дорожнього руху
 
 
   


           
   
 
 
   
 

 


Рис. 5.1. Структура системи управління охороною праці

СВК «Перше травня»

 

Кожна з зазначених підсистем фактично є нижчою окремою системою по відношенню до СУОП з ознаками, що характерні для системи.

Введення системи управління охороною праці (СУОП) знижують ризик нещасних випадків і можливостей заподіяння шкоди здоров’ю, забезпечують усунення зупинень у виробничому процесі і пов’язаних із цим виробничих витрат. В організації охорони праці в СВК «Перше травня» беруть участь: керівник підприємства, інженер з охорони праці.

Основними функціями управління охороною праці СВК «Перше травня» є:

- організація та координація робіт з охорони праці;

- облік та аналіз стану умов та безпеки праці;

- планування та фінансування робіт пов’язаних з охороною праці;

- контроль за функціонуванням системи управління охороною праці;

- стимулювання охорони праці.

До основних завдань СУОП відносяться:

1. Навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань охорони праці.

2. Забезпечення безпечності виробничого устаткування, технологічних процесів, будівель та споруд.

3. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

4. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці.

5. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих.

6. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників.

7. Санітарно-побутове обслуговування працівників.

8. Професійний відбір працівників з окремих професій.

9. Реалізація функцій управління охороною праці.

Організація і координація робіт з охорони праці (ст. 13, Наказ № 255 від 15.11.2004 р.). Функціонування СУОП реалізується через комплекс організаційних заходів, що передбачають:

- створення служби охорони праці і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних завдань з охорони праці і здійснюють організаційне, технічне, оперативне і методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів у рамках СУОП;

- встановлення функціональних зв’язків між структурними підрозділами і порядку їх взаємодії, розподіл обов’язків, прав і відповідальності роботодавця, керівників і спеціалістів структурних підрозділів у відповідних положеннях про структурні підрозділи, в посадових положеннях, у посадових інструкціях та інструкціях за видами робіт;

- підготовку відповідних наказів, розпоряджень, вжиття оперативних заходів для забезпечення функціонування СУОП;

- визначення переліку державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, що поширюють свою чинність на господарську діяльність підприємства;

- організацію розробки і затвердження стандартів, положень, інструкцій та інших нормативних актів про охорону праці, що чинні у межах підприємства і встановлюють правила безпечного виконання робіт і поведінки працівників в підприємстві, а також формування в цілому правової і нормативно-методичної бази з охорони праці, що відповідає специфіці та умовам роботи підприємства;

- взаємодію з громадськими організаціями, уповноваженими представниками найманих працівників з питань охорони праці;

- здійснення зв’язків з медичними закладами для проведення медичних і наркологічних оглядів та лікувально-профілактичного обслуговування працівників.

На базі даного кооперативу діє служба по охороні праці. Координація діяльності з питань охорони праці у СВК «Перше травня» проводиться управлінням охорони праці.

Робота служби з охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до планів роботи та графіків обстежень, затверджених робото-давцем. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності – з уповноваженими найманими працівниками особами з охорони праці.

Інженер з охорони праці в кооперативі спрямовує всю роботу з охорони праці згідно з планами, затвердженими керівником, проводить навчання з питань охорони праці, проводить інструктажі. У своїй практичній роботі інженер з охорони праці керується законодавчими актами, наказами та розпорядженнями відповідних органів.

Згідно Наказу № 255 від 15.11.2004 р. основні завдання служби охорони праці:

1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди. Розділу «Охорона праці», колективного договору та інших актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

5. Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

Функції служби охорони праці:

1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства, або (за її відсутності) уповноваженим найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасність передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад, видів робіт. На які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

10. Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи;

- листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

11. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

12. Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівника;

- проведенні внутрішнього аудиту з охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- розроблення положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони праці;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організація навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

13. Забезпечення організаційної підтримки роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

14. Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, мийними засобами;

- санітарно-гігієнічними та санітарно – побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- дотримання у належному безпечному стані території підприємства;

- організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовими актами з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- застосування праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконання приписів посадових осіб органів держнагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;

- проведення попередніх (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Для підвищення кваліфікації і знайомства з нововведенням питань з охорони праці інженер з охорони праці в червні 2007 р. пройшов навчання в м. Полтава, де йому було видане відповідне посвідчення. В березні – квітні 2006 р. було проведено навчання з робітниками, після чого складено протокол відповідної форми.

Згідно з Наказом ДНАОП № 15 від 26.01.2005 р. навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, посадових осіб підприємства проводять на основі тематичних планів та програм навчання працівників підприємства відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Організацію навчання з питань охорони праці робітників під час підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи. Навчання здійснюється на підприємстві. Теоретична частина предмета «Охорона праці» під час підготовки вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки у відповідності з Постановою КМУ № 1631, Наказом МОЗ і ДНОП № 263 / 121 посадові особи та інші працівники проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань.

Підготовка здійснюється як на підприємствах, так і на інших суб’єктах господарської діяльності, які отримували в установленому порядку відповідний дозвіл. При цьому теоретична частина предмета «Охорона праці» під час підготовки вивчається в обсязі не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин.

Крім того, посадові особи відповідно до «Переліку посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці» до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони у навчальних закладах.

При прийнятті на роботу обов’язковою умовою є проведення інструктажів з новоприйнятими. У кооперативі інженер з охорони праці проводить вступний інструктаж. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий проводять керівники структурних підрозділів.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які прийняті на роботу, учнями та студентами перед проведенням навчання чи практики, його проводить інженер з охорони праці.

Первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці перед початком роботи, з працівниками прийнятими на роботу, учнями чи студентами, які прибули на практику. Інструктаж проводить керівник виробничого підрозділу і реєструє його в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз на квартал, на інших роботах – 1 раз у півроку за програмою первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться при введенні в дію нових чи перероблених нормативів по охороні праці, при зміні технологічного процесу, інших факторах, що вплинули на охорону праці.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, що безпосередньо пов’язані з обов’язками за спеціальністю, в ряді інших випадків.

У СВК «Перше травня» інструктажі з питань охорони праці проводяться вчасно і в повній мірі, також є куточки з охорони праці, забезпечені нормативною документацією та літературою.

Для контролю виконання охорони праці призначено оперативний контроль. Оперативний контроль з охорони праці – це регламентований порядок перевірки стану охорони праці і звітів керівників нижчих господарських чи профспілкових організацій перед вищими про стан охорони праці і заходи, вжиті для його поліпшення.

Оперативний контроль першого ступеня проводить керівник виробничої дільниці щоденно перед початком зміни, перевіряє стан охорони праці на робочих місцях і вживає відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Всі виявлені недоліки реєструються в Журналі контролів першого ступеня.

Оперативний контроль другого ступеня проводить головний спеціаліст у присутності інженера з охорони праці. Під час перевірки стану охорони праці другого ступеня встановлюють дотримання трудового законодавства, технічний стан обладнання, приміщень, наявність інструкцій та необхідної документації на робочих місцях, виконання запланованих заходів з охорони праці. Помічені недоліки записують в Журнал контролю другого ступеня.

Оперативний контроль третього ступеня проводить один раз на місяць комісія на чолі з керівником товариства. Комісія здійснює комплексну перевірку окремих підрозділів підприємства. Результати перевірки стану охорони праці третього ступеня оформляються протоколом.

Кожного року майже всі працівники проходять медичний огляд у своїх дільничних поліклініках. В 2009 р. було проведено загальні збори по підприємству, де розглядалися питання виробничого травматизму та заходи покращення умов праці.

Фінансування заходів з охорони праці у СВК «Перше травня» проводиться за рахунок роботодавця, а з 2003 р. згідно ст. 19 Закону України «Про охорону праці» – 0,5 % від суми реалізованої продукції.

Під час аналізу використання коштів, виділених на фінансування заходів з охорони праці, необхідно приділяти увагу їх правильному використанню та стану фінансової дисципліни (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Затрати на охорону праці у СВК «Перше травня»

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав