Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Частина ІІ. Типи стратегій розвитку бізнесу

Читайте также:
  1. A. Поперечне положення, I позиція, передлегла частина відсутня
  2. Essential part –невід’ємна частина
  3. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  4. Quot;Програмування. Частина III.
  5. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  6. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  7. Аналіз сутності та динаміка розвитку людини на різних етапах її життєвого шляху
  8. Аналіз тексту на уроках розвитку зв'язного мовлення
  9. Аналіз уроку в аспекті розвитку інтелекту учнів
  10. Аналіз уроку в аспекті розвитку мотивації учнів

 

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні, які виникли недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим, ставленням людини до природи.

Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються.

Екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому дослідженні, аналізі та оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Завдання екологічної експертизи полягають у регулюванні суспільних відносин в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян держави.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.

Об’єктами екологічної експертизи можуть бути: проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів; передпроектні, проектні матеріали; документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізації яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища; екологічні ситуації, що склалися в окремих пунктах та регіонах; діючі об’єкти та комплекси; військові, оборонні та інші об’єкти.

Вимоги до проведення екологічної експертизи такі:

1. Дотримання пріоритету права суспільства на сприятливе екологічне середовище.

2. Гармонійне поєднання екологічних та економічних інтересів.

3. Екологічна сумісність об’єктів з вимогами охорони довкілля.

4. Комплексна еколого-економічна оцінка існуючого чи передбачу-ваного впливу на навколишнє середовище.

5. Альтернативні варіанти зменшення негативних впливів об’єктів експертизи на оточуюче середовище.

6. Суворе дотримання законодавства та державних норм природо користування.

Суб’єктами екологічної експертизи є:

- міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки;

- органи та установи Міністерства охорони здоров’я;

- місцеві ради народних депутатів і органи виконавчої влади;

- громадські організації екологічного спрямування;

- інші установи та організації які залучаються до проведення екологічної експертизи;

- окремі громадяни.

Форми екологічної експертизи в Україні: державна, громадська та інші.

Висновки державної екологічної експертизи обов’язкові для виконання, громадської та інших видів екологічної експертизи мають рекомендаційний характер, вони враховуються при проведенні державної екологічної експертизи.

Порядок проведення екологічної експертизи включає:

1. Перевірку наявності та повноти матеріалів та реквізитів на об’єкти екологічної експертизи.

2. Аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи.

3. Узагальнення окремих експертних досліджень та наслідків діяльності об’єктів експертизи.

4. Підготовку висновків.

Проведення екологічної експертизи передбачено Законами України «Про охорону навколишнього середовища» (від 25.06.1991 р.). Для визначення впливу на навколишнє середовище різних хімічних речовин від переробних підприємств існує екологічна експертиза. Для проведення такої експертизи СВК «Перше травня», що знаходиться в с. Березняки, Хорольського району Полтавської області, керується Законом України «Про екологічну експертизу» (від 09.02.1995 р.).

З метою визначення випливу підприємств на навколишнє середовище і контролю за дотриманням природоохоронних норм, правил і процесі господарської діяльності розробляється екологічний паспорт – це нормативно-технічний документ, у якому міститься інформація про використання природних ресурсів і визначається вплив виробництва на навколишнє середовище.

В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів підприємств, позабюджетних фондів, добровільних внесків.

На підприємствах діють різноманітні заходи по охороні природи: оснащення підприємств установками для очищення повітря, зниження водовикористання; побудовані та реконструйовані очисні споруди, введені в експлуатацію механізми по очищенню стічних вод на нових підприємствах.

Методи по захисту біосфери від забруднення, які використовуються в галузі поділяються на: захисні (пасивні) та технологічні (активні) методи. До захисних відносять методи, які безпосередньо не діють на джерело забруднення, а націлені на зниження впливу забруднювачів в процесі виробництва, за такими напрямками: раціональне розміщення джерел забруднення відносно житлових масивів та одне одного; зосередження викидів; очищення викидів перед надходженням до біосфери. Група активних методів передбачає істотне зниження чи ліквідацію забруднювачів у місцях їх утворення в результаті удосконалення та розробки обладнання та технологічних процесів за принципом мало відхідної та безвідхідної технології.

Одним із напрямків по захисту навколишнього середовища в СВК «Перше травня» є визначення науково-обґрунтованих норм допустимих викидів різних речовин до атмосфери та водоймищ підприємствами галузі, які безпосередньо пов’язані з питаннями впливу підприємств галузі на біосферу, а також планування витрат на будівництво очисних споруд, вимогами до них.

СВК «Перше травня» при вирощуванні Сільськогосподарських культур не забруднює природні водоймища. Істотним моментом є захист сировини та харчової продукції від небезпеки забруднення різними хімічними речовинами, які так і в процесі промислового виробництва. Так, газоподібні речовини можуть потрапити у харчові продукти, що мають абсорбційні якості безпосередньо підчас їх виробництва, зберігання та транспортування.

Організація робіт по охороні природи на підприємствах відбувається відповідно з державними та галузевими документами (наказами, розпорядженнями, нормативними документами).

Для діючих підприємств природоохоронні заходи розподілені на такі етапи:

– проведення інвентаризації викидів, тобто визначення об’єму та складу вентиляційного повітря та технологічних газів, а також об’єму стічних вод. Інвентаризацію проводять з урахуванням різних режимів роботи обладнання, кількості одиниць обладнання по змінам, часу роботи та інше;

– паспортизація експлуатованих газопилоуловлюючих установок та споруд по очищенню стічних вод. В результаті визначають ефективність роботи очисних споруд, виявляють причини відхилень показників роботи від проектних чи регламентованих даних, визначають необхідні заходи по зниженню впливів викидів на навколишнє середовище.

Такі роботи на підприємствах галузі в основному виконують санітарні лабораторії. Основні задачі та функції лабораторії полягають у своєчасному виявленні рівня та характеру шкідливого впливу виробничих факторів та викидів на робітників даного підприємства та населення, що живе поряд з підприємством. Санітарна лабораторія здійснює такий контроль:

– за змістом шкідливих речовин та мікроорганізмів (газу, пилу, пари, патогенних мікробів, пліснявих грибів) у повітря виробничих приміщень, на відкритих виробничих площах та території підприємств, а також у повітрі повітревідходів та камер проточних та витяжних систем;

– за стічними водами шляхом систематичних лабораторних досліджень середньо змінних проб стічних вод від окремих виробничих цехів та установок, а також загальнозаводських стічних вод перед викидом у водоймища, міську каналізацію чи у каналізаційну систему іншого підприємства;

– ефективність цехових та загальнозаводських установок по очищенню та дезинфекції стічних вод; впровадженням та ефективністю нових технологічних процесів, які дозволяють скоротити чи зупинити потрапляння забруднень до стічних вод; чистотою та бактеріальним добробутом води річок вище та нижче місця викидів вод підприємством;

– за встановленням дотримання режиму експлуатації місць та пристроїв для збирання чи знешкодження промислових відходів та викидів.

Крім того на санітарні лабораторії покладені функції контролю за дотриманням умов праці на виробництві (рівень шуму, вібрації, освітлення та інших виробничих факторів, а також метеорологічних умов).

Отже, з вище наведеного можна сказати, що охорона навколишнього середовища є невід’ємною частиною господарювання підприємства, тому потрібно приділяти достатньо уваги на її поліпшення.

Частина ІІ. Типи стратегій розвитку бізнесу

Спеціалісти стратегічного менеджменту стверджують, що скільки існує підприємств, стільки ж існує і стратегій. Найбільш розповсюджені перевірені практикою та висвітлені в літературі стратегії можна класифікувати за різними ознаками (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1

Основні типи стратегій фірм

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав