Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система організації охорони праці у кабінеті математики, облаштованого комп‘ютерною технікою

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Записати мову вихователів, товаришів, дати аналіз культури російського та українського мовлення.

2. Виписати висловлювання письменників, громадських діячів про українську мову.

3. Підібрати вірші українських поетів, в яких оспівується українська мова.

4. Скласти таблиці, в яких відбиті явища транспозиції та інтерференції під час навчання дітей-росіян українського мовлення.

5. Зробити порівняльний аналіз правил української та російської літературної вимови.

 

 

Богуш А. М.Методика навчання української мови в дошкільних закладах: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. -327 с. (с.48-73)

 

РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В КАБІНЕТІ МАТЕМАТИКИ, ОБЛАШТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ

 

Система організації охорони праці у кабінеті математики, облаштованого комп‘ютерною технікою

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров‘я і працездатності людини в процесі праці (Стаття № 1 Закону України «Про охорону праці»).

Аспекти охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях навчально-дослідної діяльності студентів під час проходження дипломної практики у кабінеті математики, облаштованого комп’ютерною технікою, організується відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563 (z0969-01) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.11.2001 р. за № 969/6160 (далі — Положення про організацію роботи з охорони праці). Цей документ визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

Вивчення нормативної дисципліни «Основи охорони праці» базується на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а програма дисципліни «Охорона праці в галузі на основі раніше отриманих знань передбачає вивчення питань ОП у конкретній галузі та особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців (Наказ МОН 21.10.2010 N 69/922/216).

Правила безпеки під час навчання в кабінетах математики (навчальних закладів системи освіти), облаштованих комп’ютерною технікою встановлюють вимоги безпеки під час навчання як і в кабінетах інформатики.

Для всіх приміщень кабінетів математики, облаштованих комп‘ютерною технікою, вимоги пожежної безпеки визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженим спільним наказом Міносвіти України і МВС України від 30.09.1998 р. № 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за № 800/3240 (із змінами) (далі — НАПБ В.01.050-98/920).

Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання в кабінеті математики, облаштованого комп‘ютерною технікою, проводиться відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказові МОН України від 31.08.2001 р. № 616 (z093-01), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 р. за № 1093/6284.

З метою розроблення заходів щодо створення безпечних умов у кабінетах математики для працюючих учнів, студентів та викладачів при виникненні надзвичайних ситуацій та заходів щодо ліквідації можливих аварій необхідно обґрунтовувати число евакуаційних виходів, шляхи та час евакуації, параметри аварійного освітлення, керуючись при цьому положеннями Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання в кабінеті математики, облаштованого комп’ютерною технікою навчального закладу покладається на його керівника відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці.

Завідувач кабінету, викладачі:

– навчальних закладів системи освіти навчають студентів безпечного поводження з наявним у кабінеті математики, облаштованого комп‘ютерною технікою, обладнанням, а також безпечних методів виконання робіт;

- стежать за дотриманням вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу;

- здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Положенням про проведення навчання з питань охорони праці, що розробляється і затверджується керівником навчального закладу відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541. Навчання учнів безпечному поводженню проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розроблюють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666;

- здійснюють першу допомогу у разі нещасних випадків, що сталися з учнями в кабінеті інформатики.

Види інструктажів з охорони праці.

1. Вступний інструктаж.

2. Первинний інструктаж.

3. Повторний інструктаж.

4. Позачерговий інструктаж.

5. Цільовий інструктаж.

Вступний інструктаж з безпеки праці проводять з усіма, хто приймається на роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими рамками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на навчання або практику.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять за програмами, розробленими та затвердженими керівниками виробничих і структурних підрозділів підприємства, навчального закладу для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ, відповідних правил, норм та інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій та іншої методичної та технічної документації.

Повторний інструктаж проходять всі працівники незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваних робіт, не рідше одного разу на квартал. Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі. Проведення повторного інструктажу здійснюється оформленням в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці.

Позачерговий інструктаж проводять:

- При введенні в дію нових або стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін до них;

- При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації обладнання, пристроїв та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці;

- При порушенні працюючими і учнями вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху, або пожежі, отруєння;

- На вимогу органів нагляду;

- При перервах в роботі - для робіт, до яких висувають додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці більш ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт - 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи за межами підприємства, цеху і т. п.); ліквідації наслідків аварії, стихійних лих, виробничих робіт, на яке оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи; проведенні екскурсії на підприємстві. Цільовий інструктаж проводиться керівниками підрозділів і фіксується в журналі інструктажів і в необхідних випадках у наряді-допуску.

Дотримання законодавства України про охорону праці є обов’язком не тільки для посадових осіб, а і для всіх працюючих. Якщо працівник закладу освіти не виконує або виконує неналежним чином правила і норми з охорони праці, він несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. Стаття 44 Закону України «Про охорону праці» передбачає відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Види відповідальності:

Дисциплінарна. КЗпП України (ст.147) встановлено такі види дисциплінарного стягнення: догана, звільнення з роботи. Наказом по закладу освіти працівники зобов’язуються дотримуватися правил техніки безпеки, організовувати, виконувати різні роботи з охорони праці. Пункти наказу відповідають вимогам чинних нормативних документів і підлягають безумовному виконанню працівниками закладу. Приписи органів держнагляду, служби охорони праці також обов’язково виконуються особами в зазначений термін. Особи, визначені наказом, обов’язково повинні бути ознайомлені з ним під розпис. Якщо в результаті внутрішнього контролю виявилось, що працівник порушив покладені на нього нормативними актами обов’язки з охорони праці, не виконав наказ по закладу, то згідно з вимогами КЗпП України керівник закладу накладає стягнення (догана, звільнення). Працівник обов’язково знайомиться з наказом про стягнення (під розпис).

Адміністративна. Встановлюється за порушення, які не носять кримінального характеру. В даному випадку на винних працівників накладається штраф. Право штрафувати мають органи Державного нагляду за охороною праці (державний інспектор). Штраф оформляється постановою, один екземпляр якої видається потерпілому працівникові, який в установлений термін повинен через централізовану касу сплатити штраф. У іншому випадку за кожен день затримки виплати штрафу нараховується пеня.

Кримінальна. Якщо невиконання вимог охорони праці може потягти за собою нещасні випадки або інші тяжкі наслідки, які вже сталися з вини посадової особи, прокуратура може порушити питання про відкриття кримінальної справи.Постанова прокурора про відкриття кримінальної справи може бути видана на подання органів Держгірпромнагляду за охороною праці, служби охорони праці обласного управління освіти і науки, районного (міського) відділів (управлінь) освіти (відповідно до Типового положення про службу охорони праці).

Матеріальна. До цього виду відповідальності притягаються особи, з вини яких у результаті порушення вимог з охорони праці закладу нанесені матеріальні збитки. Необхідно мати на увазі, що матеріальні збитки відшкодовуються незалежно від того, притягнуті працівники чи ні до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Матеріальна відповідальність настає тільки при встановленні безпосередньої дії або бездіяльності, які визначають вину працівника. Стягнення матеріального відшкодування проводиться на основі особистої згоди працівника або на підставі рішення суду. Сума відшкодування вноситься до бухгалтерії закладу або до централізованої бухгалтерії районного (міського) відділів (управлінь) освіти. Матеріальна відповідальність закладу перед працівником настає у разі ушкодження здоров’я працівника. Виплата матеріальних компенсацій проводиться у відповідності до ст.10, 11 Закону України «Про охорону праці» та Правил відшкодування працівникові шкоди, заподіяної його здоров’ю.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав