Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Предмет та метод бухгалтерського обліку

Читайте также:
  1. A. гностическим методам
  2. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  3. C) Методы стимулирования поведения деятельности
  4. E) мировоззренческая, гносеологическая, методологическая.
  5. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  6. I. Из истории развития методики развития речи
  7. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  8. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1.Предметом бухгалтерського обліку є:

а) інформаційне відображення процесу розширеного відтворення, обігу капіталу на підприємстві;

б) майно суб¢єкта господарювання, його рух у процесі виробництва,обліку, розподілу і споживання суспільного продукту, а також правові відносини, що виникають між суб¢єктами господарювання;

в) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

 

2.Найважливішими об¢єктами бухгалтерського обліку є:

а) ресурси підприємства за складом та розміщенням;

б) ресурси підприємства за джерелами утворення капіталу та використання його в господарській діяльності;

в)активи, власний капітал, зобов¢язання, господарські процеси, господарські операції.

 

3.До активів підприємства належать:

а) основні засоби, оборотні активи;

б) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

в) необоротні активи, оборотні активи.

 

4.З нижчеприведеного вкажіть нематеріальний актив:

а) права на об¢єкти промислової власності;

б) земельні ділянки;

в) капітальні витрати на поліпшення земель.

 

5.Які активи будуть необоротними?

а) основні засоби, нематеріальні активи;

б) довгострокова дебіторська заборгованість,довгострокові фінансові інвестиції та інше;

в) основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції та інше.

 

6.Назвіть джерела утворення активів підприємства:

а) власний капітал, зобов¢язання;

б) власний капітал, зобов¢язання, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходи майбутніх періодів;

в) власний та позичковий капітал.

7.З нижчеприведеного виділіть джерела власного капіталу:

а) нерозподілений прибуток;

б) доходи майбутніх періодів;

в) забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 

8.Власний капітал це:

а) статутний капітал;

б) загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

в) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов¢язань.

 

9.Назовіть поточні зобов¢язання:

а) короткострокові кредити банків;

б) довгострокові кредити банків;

в) доходи майбутніх періодів.

 

10.Згідно П (С) БО 11 поточні зобов¢язання можуть бути погашені протягом:

а) 12 місяців починаючи з дати балансу;

б) після 12 місяців з дати балансу;

в) в П (С) БО 11 строк погашення поточних зобов¢язань не передбачається.

 

11.Малоцінні та швидкозношувані предмети будуть у складі оборотних активів, якщо:

а) строк використання їх не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік;

б) строк використання їх більше одного року;

в) строк використання їх більше нормального операційного циклу.

 

12.До запасів відносяться:

а) малоцінні та швидкозношувані предмети, строк використання яких більше одного року;

б) поточні фінансові інвестиції;

в) сировина і матеріали.

 

13.Подія, яка викликає зміни в структурі активів, власного капіталу, зобов¢язань називається:

а) господарським процесом;

б) господарською операцією;

в) ситуацією.

 

14.Кредиторська заборгованість це:

а) заборгованість підзвітних осіб підприємству;

б) борги інших підприємств, організацій, осіб даному підприємству;

в) борги даного підприємства іншим фізичним та юридичним особам.

 

15.Методом бухгалтерського обліку називається:

а) способи підходу до вивчення та пізнання предмету даної науки;

б) окремі способи та прийоми;

в) сукупність способів та прийомів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав