Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рідинні вакуумметри та мановакуумметри

1. Фінансова звітність це:

а) бухгалтерська звітність про фінансові результати діяльності підприємства;

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

в) важливий інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

 

2. Серед принципів, на яких грунтується фінансова звітність є принцип історичної (фактичної) собівартості, розкрийте його зміст:

а) оцінка активів виходячи з їх первісної вартості;

б) операції відображаються в обліку відповідно їх фактичних затрат;

в) оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво і придбання.

 

3. Дайте визначення облікової політики підприємства.

а) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності;

б) методи оцінки майна, зобов¢язань, виходячи з порядку, передбаченого законодавством;

в) повне відображення в обліку за звітний рік усіх господарських, операцій і результатів інвентаризацій майна та зобов¢язань;

г) методологія обліку на підприємстві.

 

4. На Вашу думку, що буде відноситись до облікової політики стосовно основних засобів?

а) строк корисного використання, вибір методу амортизації, оцінка суми знецінення;

б) нарахування амортизації основних засобів;

в) методи оцінки основних засобів.

 

5. Які види облікових робіт є обов¢язковими перед складанням річної фінансової звітності?

а) перевірка підтвердження бухгалтерських записів відповідними правовими документами;

б) перевірка записів головної книги;

в) інвентаризація активів та зобов¢язань, перевірка бухгалтерських записів.

 

6. На який звітний період складається баланс підприємства (форма №1):

а) на 1-е число місяця;

 

б) на кінець останнього дня звітного періоду;

в) за звітний період.

 

7. В який строк подається річна фінансова звітність?

а) не пізніше 25 лютого наступного за звітним року;

б) не пізніше 20 лютого наступного за звітним року;

в) не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

 

 

8. Які форми звітності входять до складу квартальної фінансової звітності?

а) баланс підприємства, форма№1;

звіт про фінансові результати, форма №2;

звіт про рух грошових коштів, форма№3.

б) баланс підприємства, форма№1;

звіт про рух грошових коштів, форма №3;

звіт про власний капітал, форма №4.

в) баланс підприємства, форма №1;

звіт про фінансові результати, форма №2.

 

9. Які показники містить в собі другий розділ активу балансу?

а) вартість виробничих запасів, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції;

б) готова продукція, незавершене виробництво, грошові кошти, довгострокові фінансові інвестиції;

в) дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції.

 

10. Якими Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку слід керуватися при заповнення першого розділу активу балансу?

а) П (С) БО 7, П (С) БО 8, П (С) БО 9

Основні засоби Нематеріальні активи Запаси

 

б) П (С) БО 7, П (С) БО 9

Основні засоби Запаси

 

в) П (С) БО 7, П (С) БО 8, П (С) БО 12

Основні засоби Нематеріальні активи Фінансові інвестиції

 

11. З нижче переліченого визначте поточні зобов¢язання, які наводяться в IV розділі пасиву балансу:

а) довгострокові кредити банку;

б) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в) відстрочені податкові зобов¢язання.

 

12. За яким принципом побудована форма звіту про фінансові результати?

а) функціонального групування доходів і витрат;

б) групування фінансових результатів від усіх видів діяльності;

в) функціонального групування доходів від усіх видів діяльності.

 

13. Метою складання звіта про власний капітал є:

а) розкриття інформації про джерела утворення коштів;

б) розкриття інформації про структуру власного капіталу;

в) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

 

14. Дайте визначення консолідованої фінансової звітності:

а) звітність, яка відображає інформацію про всі дочірні підприємства,які входять до складу групи;

б) звітність, яка відображає фінансовий стан та результати діяльності юридичної особи та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

в)звітність об¢єднання підприємств.

 

15. Які форми звітності входять до складу річної консолідованої фінансової звітності?

а) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності;

б) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності;

в) форми звітності, які входять до річної фінансової звітності підприємства.

 

16. Який орган здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю в Україні?

а) Держкомстат України при Кабінеті Міністрів України;

б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

в) Міністерство фінансів України.

 

Рідинні вакуумметри та мановакуумметри

Схема ртутного вакуумметра

1 – скляна посудина з ртуттю;

2 – скляна вимірювальна трубка;

3 – з´єднувальна лінія.

На відкриту поверхню ртуті в посудині тисне атмосферний тиск; виходячи з цього, вакууметричний тиск або різниця між тисками атмосферним та вимірюваного середовища, визначається висотою ртутного стовпа над рівнем в посудині. Тому нульове значення шкали повинно співпадати з рівнем ртуті в посудині.

Переваги:

ü висока точність;

ü надійність.

Деформаційні вакуумметри та мановакуумметри поділяються на промислові та зразкові.

Так як деформаційні вакуумметри мають невисоку точність, то їх на теплових електростанціях використовують головним чином в якості допоміжних приладів, які дублюють показання ртутних вакуумметрів. Вони мають двосторонню шкалу.

Недолік:

ü Невисока точність.

 

 

Барометри

 

Барометри використовують для вимірювання атмосферного тиску, зокрема, при визначенні абсолютного тиску середовища по вакуумметричному тиску.

Вони поділяються на:

· ртутні;

· мембранні.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав