Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Господарські процеси та відображення їх в обліку

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  5. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  6. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  7. Відображення в обліку окремих господарських операцій
  8. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності
  9. ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МКП
  10. Відображення марксизму в працях українських економістів
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1.За якою оцінкою оприбутковують запаси від постачальників?

а) методом “ФІФО”, або методом “ЛІФО”;

б) обліковою вартістю;

в) первісною вартістю.

 

2.Назовіть складові первісної вартісті запасів:

а) купівельна вартість запасів та інші витрати з придбанням запасів;

б) купівельна вартість запасів, транспортно-заготівельні витрати та інші витрати з придбанням запасів;

в) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику та податок на додану вартість.

 

3.Дайте характеристику рахунку 20 Виробничі запаси:

а) активний, інвентарний рахунок, де по дебету- відпуск, уцінка запасів, по кредиту – надходження, дооцінка запасів;

б) активний, інвентарний, призначений для обліку процесу постачання;

в)активний, інвентарний рахунок, де по дебету – надходження запасів, дооцінка, а по кредиту – списання, відпуск, уцінка запасів.

 

4.Який зміст господарської операції відображає бухгалтерський запис в грн.?

Дт 20 6 000

Дт 64 1 200

Кт 63 7 200

а) оприбутковано виробничі запаси, виготовлені власними силами;

б) оприбутковано запаси за грошові кошти;

в) оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальників.

 

5.Яка бухгалтерська проводка складається при оплаті постачальникам за виробничі запаси з поточного рахунку банку?

а) Дт 63 Кт 311;

б) Дт 63 Кт 30;

в) Дт 63 Кт 33.

 

6.З нижче приведених методів оцінки вкажіть, за яким методом оцінюють запаси при їх відпуску на протязі місяця:

а) середньозваженою собівартістю;

б) первісною вартістю;

в) чистою вартістю реалізації.

 

7.Списання матеріалів на виробництво основної продукції оформлюється бухгалтерською проводкою:

а) Дт 23 Кт 205;

б) Дт 23 Кт 201;

в) Дт 91 Кт 201;

г) Дт 23 Кт 203.

 

8.Які з наведених витрат включаються в собівартість придбання запасів?

а) витрати на дослідження і розробки;

б) витрати на збут;

в) транспортно-заготівельні витрати;

г) ПДВ.

 

9.Списання палива в виробництво на технологічні потреби виготовлення продукції оформлюється бухгалтерською проводкою:

а) Дт 23 Кт 203;

б) Дт 23 Кт 201;

в) Дт 24 Кт 203.

 

10.Дайте визначення витрат:

а) певні витрати, які пов¢язані з виробництвом продукції (робіт, послуг);

б) певні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), які зменшують власний капітал підприємства;

в) це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду, пов¢язаних або зі зменшенням активів, або збільшенням зобов¢язань.

 

11.З нижче перелічених витрат визначте прямі витрати:

а) загальновиробничі витрати;

б) основна заробітна плата апарату управління цеху;

в) основна заробітна плата виробничих робітників.

 

12.Дайте характеристику рахунку 23 “Виробництво”:

а) активний, калькуляційний;

б) активний, затратний;

в) активний, збирально-розподільчий.

 

13.Який рахунок призначений для обліку витрат, пов¢язаних з управлінням і обслуговуванням виробництва?

а) 92;

б) 91;

в) 23.

 

14.Назовіть витрати, які впливають на виробничу собівартість продукції:

а) інші операційні витрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) адміністративні витрати.

 

15.Який зміст господарської операції виражає бухгалтерський запис Дт 23 Кт 91?

а) списано суму адміністративних витрат;

б) списано суму загальновиробничих витрат до собівартості реалізації продукції;

в) списано суму загальновиробничих витрат до виробничої собівартості продукції.

 

16.Яку бухгалтерську проводку складають при нарахуванні сум на обов¢язкове державне соціальне страхування від заробітної плати апарату управління підприємства?

а) Дт 92 Кт 65;

б) Дт 91 Кт 65;

в) Дт 23 Кт 65.

 

17.Який порядок списання адміністративних витрат?

а) на фінансові результати діяльності підприємства;

б) на валові витрати підприємства;

в) на собівартість реалізації продукції.

 

18.В якому журналі-ордері при журнально-ордерній формі обліку ведеться зведений облік витрат на виробництво?

а) журнали ордера №10 та № 10/1;

б) журнал – ордер № 10/1;

в) журнал-ордер №10.

 

19.Як визначають фактичну собівартість виготовленої продукції при наявності залишків незавершеного виробництва?

а) в сумі фактичних витрат за місяць;

б) до фактичних витрат за місяць додають незавершене виробництво на початок місяця і вираховують незавершене виробництво на кінець місяця;

в) до фактичних витрат за місяць додають незавершене виробництво на кінець місяця і вираховують незавершене виробництво на початок місяця.

 

20.Назовіть первинний документ, за яким оформлюють надходження готової продукції з виробництва на склад:

а) вимога;

б) здавальна накладна;

в) накопичувальна відомість надходження готової продукції.

 

21.В балансі готову продукцію відображають за оцінкою:

а)чистою вартістю реалізації;

б) первісною вартістю;

в) за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

 

22.На якому рахунку ведеться облік витрат зі збутом продукції?

а) 95;

б) 94;

в) 93.

 

23.Який порядок списання витрат на збут?

а) в собівартість реалізації продукції;

б) в виробничу собівартість продукції;

в) на фінансові результати діяльності підприємства.

 

24.Відповідно законодавства датою реалізації продукції вважається:

а) дата оплати і дата відвантаження продукції;

б) дата оплати за продукцію;

в) дата відвантаження продукції.

 

25.На фактичну собівартість реалізованої готової продукції складається бухгалтерська проводка:

а) Дт 901 Кт 791;

б) Дт 901 Кт 26;

в) Дт 901 Кт 23;

г) Дт 23 Кт 901.

 

26.Якою бухгалтерською проводкою відображають списання в кінці місяця витрат на збут?

а) Дт 93 Кт 201;

б) Дт 791 Кт 93;

в) Дт 93 Кт 66;

г) Дт 93 Кт 65.

 

27.Нарахування податку на додану вартість з реалізованої продукції відображається:

а) Дт 701 Кт 641;

б) Дт 36 Кт 701;

в) Дт 641 Кт 701.

 

28.Дохід (виручку) від реалізації продукції покупцям відображають:

а) Дт 311 Кт 712;

б) Дт 36 Кт 701;

в) Дт 36 Кт 712.

29.Фінансовий результат від реалізації продукції визначається за даними:

а) рахунку 70 Доходи від реалізації;

б) рахунку 90 Собівартість реалізації;

в) рахунку 79 Фінансові результати.

 

30.Який порядок списання доходу від реалізації продукції?

а) сума доходу від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ списується на фінансові результати;

б) сума доходу від реалізації продукції разом з ПДВ списується на фінансові результати;

в) сума доходу від реалізації продукції списується на фінансові результати.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав