Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відкриття провадження в адміністративній справі

Читайте также:
  1. Адміністративний процес і адміністративні провадження
  2. Великі географічні відкриття.
  3. Видатні українські вчені та наукові відкриття і винаходи, що збагатили світову науку.
  4. Відкриття акредитива
  5. Відкриття музеїв у повоєний час
  6. Відкриття рахунків
  7. Відкриття рахунків в іноземних банках
  8. Відкриття рахунків у банках України
  9. Впровадження СУОІІ на підприємстві

Відповідно до ст. 107 КАС України, суддя після одержання по­зовної заяві з'ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник на­лежні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим ст. 106 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати в порядку адмініст­ративного судочинства і чи підсудна позовна заява даному адмініст­ративному суду; 5) немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, перед початком відкриття провадження в адмініст­ративній справ слід встановити чи належить розглядати заяву в по­рядку адміністративного судочинства. Це положення також чітко закріплено у ч. 2 ст. 107 КАС України. Статтею 109 КАС України встановлено, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміні­стративній справі, якщо:

— заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

— у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміні­стративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'яз­ку з відмовою позивача від адміністративного позову або примирен­ням сторін;

- настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміні­стративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають право.

Про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі суддя виносить ухвалу, яку може бути оскаржено.

Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з та­ким самим адміністративним позовом, щодо якого винесено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

З наведених обставин слід зазначити, що перелік підстав для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі є вичерп­ним, тобто лише ці підстави тягнуть за собою відмову судді у відкритті провадження у справі.

Можна відокремити певні категорії справ, розгляд яких відповідно до ст.ст. 1, 4, 17 КАС України має здійснюватись у порядку адміністративного судочинства: а) спори осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, у яких такий суб'єкт своїми владними рішеннями чи діями зобов'язує цих осіб вчиняти певні дії, утримуватись від вчинення певних дій, нести відповідальність. При цьому особи згідно з нормами чинного законодавства України зобов'язані виконувати такі владні рішення чи вимоги суб'єкта владних повноважень; б) спори між суб'єк­тами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а також спори з приводу укладання та виконання адміністративних договорів.

Як приклад можна навести те, що основними підста­вами для залишення позовної заяви без руху може бути:

ненадання заявником примірників копії позовної заяви та до­даних до заяви документів, які мають бути надіслані судом до відпо­відача (відповідачів), третіх осіб;

не вказано повного найменування сторін за позовом, ім'я відповідача, посаду і місце служби посадової чи службової особи, їх поштових адрес та засобів зв'язку;

не в повній мірі визначено зміст позовних вимог і виклад об­ставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, або позов підписано особою, посадове становище якої не зазначено, або воно не має на­лежних повноважень.

Крім того, КАС України передбачено повернення позовної заяви позивачеві, якщо:

— позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;

позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;

позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;

позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

у провадженні цього або іншого адміністративного суду е справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

— справа не підсудна цьому адміністративному суду. У даному випадку копія ухвали про повернення позовної заяви невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із позовною заявою й усіма доданими до неї матеріалами. Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву. Але на відміну від відмови у відкритті провадження у адміністративній справі повернення позов­ної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністра­тивного суду в порядку, встановленому законом, тобто після усунен­ня недоліків, що зумовили повернення позовних матеріалів.

Відповідно до ст. 107 КАС України про відкриття провадження у справі суддя виносить ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються: 1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністра­тивній справі, номер справи; 2) ким і до кого пред'явлено адмініст­ративний позов; 3) зміст позовних вимог; 4) дата, час і місце попе­реднього судового засідання, якщо суд вважає його проведення необхідним; 5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк пись­мові заперечення проти позову та докази, які у нього є; 6) яким складом суду розглядатиметься справа. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 333 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав