Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання

Читайте также:
  1. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  2. VII. Домашнє завдання.
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  7. Визначте моду
  8. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  9. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  10. Визначте причини прийняття християнства.

Формами реалізації права є:

А. Застосування

Б. Заборона

В. Зобов'язання

Г. Дозвіл

Д. Виконання

Е. Використання

Ж. Дотримання

38. Формою реалізації права є:

А. Формування

Б. Дотримання

В. Становлення

Г. Здійснення

Д. Визначення

39. Однією зі стадій правозастосовчої діяльності є:

А. Встановлення дійсного змісту правової норми

Б. Встановлення правил правозастосування

В. Встановлення порядку збору доказів

Г. Встановлення фактичних обставин справи

Д. Встановлення порядку тлумачення правової норми

40. Одним зі способів подолання прогалин у праві є:

А. Аналогія нормативно-правових актів

Б. Аналогія закону

В. Аналогія правових актів

Г. Аналогія принципів права

Д. Аналогія функцій права

41. «Ухвалення рішення, виходячи із загальних принципів права», - це:

А. Міжгалузева аналогія

Б. Аналогія права

В. Аналогія закону

Г. Галузева аналогія

Д. Аналогія нормативно-правового акту

42. «Державно-владний індивідуально-правовий акт, створений компетентним суб'єктом у конкретній юридичній справі», - це:

А. Інтерпретаційний акт

Б. Правозастосовний акт

В. Правовий акт

Г. Нормативно-правовий акт

Д. Підзаконний акт

43. Тлумачення за обсягом називається:

А. Систематичним

Б. Граматичним

В. Телеологічним

Г. Офіційним

Д. Розширювальним

44. Тлумачення за суб'єктом називається:

А. Публічне

Б. Приватне

В. Неофіційне

Г. Індивідуальне

Д. Визначене

45. Тлумачення, яке походить від вчених, що ведуть дослідницьку роботу в певному напрямку, - це:

А. Обмежувальне

Б. Розширювальне

В. Адекватне

Г. Доктринальне

Д. Офіційне

46. Визначте послідовність використання способів тлумачення права:

А. Відповідно до правил побудови умовиводів, формальної аналогії понять і т.д. 2

Б. З погляду моменту прийняття норми 4

В. На основі аналізу юридичної форми та правового змісту 5

Г. З погляду структурно-системного аналізу 3

Д. На основі морфології та т.п. 1

47. Визначте послідовність дій правозастосувача щодо встановлення юридичної основи справи:

А. З'ясування змісту правової норми

Б. Знаходження норми, що підлягає застосуванню

В. Перевірка дійсності тексту норми і її дій у часі, у просторі та за колом осіб

Г. Роз'яснення змісту правової норми

Д. Установлення нормативно-правового акту, у якому втримується шукана норма

Е. Визначення галузевої приналежності норми, що підлягає застосуванню

Ж. Вибір норми

48. Видами реалізації права є:

А. Офіційна та неофіційна

Б. Попередня та наступна

В. Безпосередня та за допомогою правовідносин

Г. Загальна та спеціальна

Д. Публічна та приватна

49. Визначте відповідність способів правового впливу, видів правових норм і форм їх реалізації:

1. Дозвіл А. Зобов'язуючі I. Дотримання
2. Зобов'язання Б. Заборонні II. Використання
3. Заборона В. Уповноважуючі III. Виконання

50. Дотримання права - це:

А. Здійснення поведінки в рамках обов'язків, покладених правовими нормами

Б. Чітке слідування вимогам, встановленим законом

В. Активне виконання правових приписів

Г. Утримання від поведінки, сформульованої в правовій нормі як небажана, неприпустима

Д. Правильне здійснення посадовою особою повноважень, встановлених законом

51. Особливою формою реалізації права є:

А. Виконання

Б. Застосування

В. Використання

Г. Спонукання

Д. Дотримання

52. Однією з ознак застосування права є:

А. Виникнення конкуренції між нормами

Б. Необхідність рішення справи при встановлення прогалини

В. Рішення конкретної юридичної справи

Г. Рішення конкретної справи правоохоронними органами

Д. Рішення конкретної справи судовими органами

53. Стадіями правозастосовчої діяльності є:

А. Порушення справи, його аналіз і рішення

Б. Встановлення фактів, збір доказів, кваліфікація

В. Встановлення норми, кваліфікація справи і рішення

Г. Встановлення фактів, вибір норми, рішення

Д. Кваліфікація справи, ухвалення рішення, і його виконання

54. Суб'єктами застосування права є:

А. Громадські організації і об'єднання

Б. Уповноважені органи та посадові особи

В. Судові та правоохоронні органи

Г. Фізичні і юридичні особи

Д. Органи законодавчої та виконавчої влади

55. Стадії правозастосовної діяльності і її процесуальних форм співвідносяться так, що:

А. Кожна процесуальна форма містить у собі всі стадії застосування права

Б. Кожній стадії застосування права відповідає певна процесуальна форма

В. Стадії застосування права є його процесуальними формами

Г. Ці поняття відокремлені одне від одного

Д. Стадії застосування права передують його процесуальним формам

56. До обов'язкових ознак застосування права НЕ відносяться:

А. Наявність у правозастосувача владних повноважень

Б. Рішення конкретної юридичної справи

В. Здійснення компетентними органами та особами

Г. Здійснення примусу до сторін у справі

Д. Діяльність, здійснена в певних процесуальних формах

57. Юридична прогалина - це:

А. Відсутність у системі права норми, що регулює відносини, які виникли

Б. Відсутність у системі законодавства норми, що регулює існуючі відносини

В. Відсутність у будь-якому джерелі права норми, що регулює відносини, які перебувають в сфері права

Г. Відсутність у зв'язку зі скасуванням у системі законодавства норми, яка регулює існуючі відношення

Д. Відсутність у системі права норми, що регулює відносини, у зв'язку з нечисленістю останніх

58. Дійсна прогалини у праві - це відсутність норми в:

А. Системі права

Б. Системі конституційних законів

В. Системі підзаконних актів

Г. Системі законодавства

Д. Правовій системі

59. Визначте пункти, що відносяться до способів подолання прогалин:

А. Міжгалузева аналогія

Б. Правова аналогія

В. Законодавча аналогія

Г. Аналогія права

Д. Аналогія закону

Е. Галузева аналогія

Ж. Правотворча аналогія

60. Визначте відповідність видів прогалин та їх характеристик:

1. Уявна прогалина Г А. Прогалина, що стосується всієї системи права
2. Дійсна прогалина Е Б. Прогалина, що з'явилася в результаті прийняття спеціальної (спеціальних) норм
3.Первісна прогалина Д В. Прогалина, яка відноситься до системи нормативно-правових актів
4. Похідна прогалина Б Г. Прогалина, що з'явилася в результаті неправильної оцінки потреб у правовому регулюванні
5. Прогалина у законодавстві В Д. Прогалина, що з'явилася в результаті прийняття загальної норми
6. Прогалина у праві А Е. Прогалина як результат реалізації спеціальних намірів законодавця

61. Співвідношення прогалини в законодавстві та прогалини в праві таке, що:

А. Прогалина у праві означає відсутність норми у всіх джерелах права, крім законодавства

Б. Прогалина у законодавстві означає відсутність норми в системі підзаконних актів, а пробіл у праві – у системі законів

В. Прогалина у законодавстві включає й пробіл у праві

Г. Прогалина у праві означає відсутність норми у всій системі права, а прогалина у законодавстві – у системі нормативно-правових актів

Д. Прогалина у праві відображає похідні прогалини, а прогалина у законодавстві – первісні

62. Стан законодавства, що характеризується наявністю двох або декількох норм, що суперечать одне одній та передбачають врегулювання тих самих (подібних) суспільних відносин, - це:

А. Конкуренція норм

Б. Колізія норм

В. Уявна юридична прогалина

Г. Нігілізм у законодавстві

Д. Похідна юридична прогалина

63. Необхідність одночасного подолання колізії та конкуренції в праві виникає:

А. При субсидіарному застосуванні права

Б. При прийнятті нового нормативно-правового акту

В. При автентичному тлумаченні права

Г. При рішенні конкретної юридичної справи

Д. При розширювальному тлумаченні

64. Колізія в праві (законодавстві) - це:

А. Протиріччя між нормами, які регулюють ті самі відносини

Б. Відсутність норми, яка б регулювала існуючі відносини, які підлягають правовій регламентації

В. Наявність у нормативно-правовому акті декількох норм, що одночасно претендують на застосування у конкретній юридичній справі

Г. Наявність з одного питання розбіжностей між нормами внутрішнього та міжнародного права за умови, що міжнародна угода ще не ратифікована

Д. Протиріччя з одного питання між нормами старого та нового законів

65. При конкуренції загальної та спеціальної норм застосуванню підлягає:

А. Загальна норма, прийнята пізніше спеціальної

Б. Спеціальна норма, прийнята пізніше загальної

В. Спеціальна норма

Г. Спеціальна норма більш високої юридичної сили

Д. Загальна норма як така, що містить більший обсяг ознак конкретних відносин

66. «Вища критика» норми - це:

А. Інтерпретація норми

Б. Визначення дії норми у часі

В. Визначення дії норми за колом осіб

Г. Визначення дії норми у просторі

Д. Визначення принципів дії норми

67. Визначте послідовність етапів правозастосовчої діяльності:

А. Мотивація прийнятого рішення 7

Б. Аналіз фактів 3

В. Ухвалення рішення про необхідність застосування права 2

Г. Звернення за рішенням справи 1

Д. Ухвалення правозастосовного рішення 8

Е. «Вища критика» норми 5

Ж. Вибір нормим 6

З. Перевірка меж дії норми 4

68. Визначте послідовність дій правозастосувача:

А. Відшукання передбачуваної норми 3

Б. «Нижча критика» норми 4

В. Тлумачення норми 5

Г. Аналіз фактів 2

Д. Встановлення фактів 1

Е. Оформлення прийнятого рішення 7

Ж. Визначення відповідності норми і фактів 6

69. Визначте пункти, що відносяться до видів тлумачення права за обсягом:

А. Автентичне

Б. Адекватне

В. Аномальне

Г. Обмежене

Д. Обмежувальне

Е. Поширюване

Ж. Розширювальне

70. Офіційного характеру встановлення змісту норми суб'єктом, що її прийняв, називається тлумаченням:

А. Офіційним

Б. Нормативним

В. Легальним

Г. Автентичним

Д. Адекватним

71. Тлумачення правової норми, виходячи із цілей її прийняття, називається:

А. Тактичним

Б. Телепатичним

В. Телеологічним

Г. Тематичним

Д. Топологічним

72. Визначте відповідність видів тлумачення права і їх характеристик:

1. Автентичне Ж А. Офіційного характеру встановлення змісту норми в процесі рішення юридичної справи
2. Легальне В Б. Встановлення змісту норми в процесі спеціальної практичної діяльності
3. Правозастосовче А В. Офіційного характеру встановлення змісту норми уповноваженим суб'єктом
4. Казуальне Д Г. Встановлення змісту норми суб'єктом суспільного життя
5. Доктринальне Е Д. Офіційного характеру встановлення змісту норми на основі рішень конкретних юридичних справ
6. Професійне Б Е. Встановлення змісту норми в процесі спеціальної дослідницької діяльності
7. Повсякденне Г Ж. Офіційного характеру встановлення змісту норми суб'єктом, який її прийняв

73. Визначте відповідність видів тлумачення та їх змісту:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.085 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав