Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання.

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. VII. Домашнє завдання.
  4. Авторське право. Елементи правовідношення.
  5. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  9. Визначте моду
  10. Визначте найбільш адекватне визначення документа

Формами реалізації права є:

А. Правомірна поведінка

Б. Правозастосування

В. Санкціонування звичаю

Г. Дотримання права

Д. Використання права

Е. Виконання правових норм

Ж. Диспозитивно визначена у нормах поведінка суб'єктів

79. Поза правовідносинами та через правовідносини можлива реалізація права у формі:

А. Підпорядкування

Б. Узгодження

В. Здійснення

Г. Дотримання

Д. Застосування

80. Розташуйте зазначені етапи в порядку, який відображає послідовність встановлення юридичної основи справи:

А. З'ясування змісту норми права 5

Б. Знаходження норми, що підлягає застосуванню 2

В. Перевірка автентичності норми 4

Г. Оцінка дії норми в часі, у просторі та за колуом осіб 3

Д. Перевірка правильності тексту нормативного акту, у якому міститься необхідна норма 1

81. Якість правозастосовчої діяльності НЕ визначається:

А. Рівнем професійної правосвідомості та правової культури правозастосувача

Б. Дефектами та прогалинами в законодавстві

В. Гарантіями реального виконання правозастосовчих рішень

Г. Чіткістю організації та своєчасністю правозастосовчого процесу

Д. Соціальним престижем суб'єкта правозастосування

82. Вкажіть правильну послідовність здійснення дій у процесі правозастосування:

А. Рішення справи 4

Б. Кваліфікація встановлених фактів 3

В. Встановлення фактичних обставин справи 1

Г. Встановлення юридичної основи справи 2

83. Визначте пункти, що відносяться до впливу права на суспільні відносини:

А. Правовий вплив

Б. Правове утримання

В. Правове регулювання

Г. Правова конклюдентність

Д. Правове забезпечення

Е. Правова пасивність

Ж. Правова оптимальність

84. Визначте відповідність форм реалізації права і змісту їх понять:

1. Застосування В А. Активна можливе поведінка щодо досягнення життєвих благ
2. Дотримання Г Б. Поведінка середньої активності щодо здійснення обов’язку
3. Використання А В. Не маючи самостійного змісту, включає певне сполучення 3-х інших форм
4. Виконання Б Г. Пасивна поведінка, що припускає відмову від певної поведінки

85. Визначте відповідність структурних частин правозастосовчого акту та їх змісту:

1. Резолютивна Г А. Місце, час, суб'єкт здійснення акту
2. Описова В Б. Підстави правової оцінки
3. Вступна А В. Схема рішення
4. Мотивувальна Б Г. Реєстр подій

86. Правове забезпечення, правовий вплив і правове регулювання співвідносяться так, що:

А. Правовий вплив і правове регулювання відокремлені одне від одного, охоплюються правовим забезпеченням

Б. Правове регулювання як частина правового впливу входить разом з ним до правового забезпечення

В. Ці поняття відокремлені одне від одного та не взаємодіють

Г. Правовий вплив і правове забезпечення є елементами правового регулювання

Д. Правове регулювання та правове забезпечення – це ознаки правового впливу

87. Визначте послідовність етапів правового впливу на суспільні відносини:

А. Пропаганда нормативно-правового акту (як проекту) 3

Б. Інформація про прийняття нормативно-правового акту 4

В. Поява відносин, що вимагають правового регулювання 2

Г. Потреби в досягненні певних благ за допомогою права 1

Д. Початок дії нормативно-правового акту 5

Е. Виникнення прав і обов'язків, передбачених нормами даного акту 6

Ж. Досягнення відповідного блага 8

З. Здійснення прав і обов'язків 7

88. Визначте послідовність об'єднання понять («знизу догори»):

А. Правове регулювання 3

Б. Правове забезпечення 6

В. Юридичний механізм дії права 2

Г. Правопорядок 4

Д. Правовий вплив 5

Е. Правова норма 1

89. Система взаємозалежних засобів результативного впливу права на суспільні відносини з метою їх впорядкування - це:

А. Правова система

Б. Система права

В. Механізм правового регулювання

Г. Система законодавства

Д. Юридична практика

90. Визначте пункти, які НЕ відносяться до структури механізму правового регулювання:

А. Акти застосування права

Б. Юридична техніка

В. Корпоративний акт

Г. Норма права

Д. Акти тлумачення права

Е. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки

Ж. Акти реалізації прав і обов'язків

91. Механізм правового регулювання - це елемент:

А. Процесу правового регулювання

Б. Правового впливу на суспільство

В. Механізму дії права в суспільстві

Г. Механізму правового регулювання

Д. Процесу державного регулювання відносин у суспільстві

92. Сукупність теорій, уявлень, поглядів, почуттів і переживань, що характеризують ставлення до бажаного та дійсного права - це:

А. Правова культура

Б. Правові традиції

В. Правові звичаї

Г. Правова свідомість

Д. Правоположення

93. Яке співвідношення механізму дії права та механізму правового регулювання:

А. Це відокремлені та незалежні юридичні поняття

Б. Механізм правового регулювання є частиною механізму дії права

В. Механізм дії права є частиною механізму правового регулювання

Г. Механізм дії права та механізм правового регулювання - частково співпадаючі поняття

Д. Механізм дії права та механізм правового регулювання - тотожні поняття

94. Розташуйте зазначені етапи в порядку, що відображає послідовність залучення елементів механізму правового регулювання в процес регулювання суспільних відносин:

А. Опублікування норми 2

Б. Прийняття норми 1

В. Початок дії норми 3

Г. Здійснення правомірних дій 5

Д. Виникнення прав і поява обов'язків 4

Е. Ухвалення рішення компетентним органом 6

95. Складіть схему взаємозв'язку (від найменшого донайбільшого) наступних понять:

А. Публічний порядок 2

Б. Громадський порядок 4

В. Порядок життєдіяльності індивіда 1

Г. Міжнародний порядок 5

Д. Правопорядок 3

96. Розташуйте в порядку зростання значимості правові гарантії законності:

А. Заходи захисту 1

Б. Заходи відповідальності 2

В. Заходи щодо вдосконалення законодавства 4

Г. Заходи надзорно-контрольного характеру 3

97. Вкажіть послідовність впливу на суспільні відносини елементів механізму правового регулювання:

А. Норма права 1

Б. Акти реалізації прав і обов'язків 3

В. Акти застосування права 4

Г. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки 2

98. Визначте пункти, які НЕ відносяться до характеристики форм впливу права на суспільні відносини:

А. Інформаційно-психологічна

Б. Правове опосередкування

В. Виховна

Г. Соціальна

Д. Правова відповідальність

Е. Правосвідомість

Ж. Правове регулювання

99. До стадій правового регулювання НЕ відноситься:

А. Визначення дії правової норми

Б. Правотворчість

В. Реалізація прав і обов'язків

Г. Застосування права

Д. Виникнення прав і обов'язків

100. Визначте відповідність принципів законності і їх характеристик:

1. Загальність В А. Необхідність вибору строго в рамках закону найбільш оптимальних, варіантів здійснення правотворчої та правореалізаційної діяльності, які відповідають цілям і завданням суспільства
2. Доцільність А Б. Верховенство закону в системі діючих нормативно-правових актів
3. Реальність Г В. Єдина спрямованість правотворчості та правореалізації в територіальному і суб'єктному плані
4. Верховенство закону Б Г. Досягнення фактичного виконання правових приписів у всіх видах діяльності та невідворотність відповідальності за будь-яке їх порушення

101. Елементом (засобом) механізму правового регулювання є:

А. Дієздатність

Б. Правовий статус

В. Правова норма

Г. Правовий акт

Д. Правове поведінка

102. У структурі правосвідомості виділяють:

А. Правову позицію та правову інтуїцію

Б. Правову пропаганду та правову культуру

В. Правовий досвід та правові традиції

Г. Правову ідеологію та правову психологію

Д. Правову норму та правові відносини

103. До засобів правового виховання НЕ відноситься:

А. Правова агітація

Б. Юридична техніка

В. Правова пропаганда

Г. Правова освіта

Д. Юридична практика


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав