Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади.

Читайте также:
  1. A. периоды наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды
  2. I Неорганическая химия 1 курс
  3. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I ст. - проникновение вируса в организм
  5. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  6. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  7. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  8. I. Организационный момент
  9. I. Организационный момент
  10. I. Организационный момент.

 

Вперше органи виконавчої влади як систему було організовано після прийняття Указу Президента України ″Про систему центральних органів виконавчої влади″ від 15.12.1999 р. У зазначеному Указі визначалось, що до системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Така система проіснувала до грудня 2010 року.

Указом Президента України ″Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади″ від 09.12.2010 р. було створено фактично нову систему ЦОВВ, яка складається з:

1) міністерств;

2) центральних органів виконавчої влади;

3) центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

4) центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через відповідних членів КМУ (див. схему).

Закон України ″Про центральні органи виконавчої влади″ від 17.03.2011 р. визначив організацію, повноваження та порядок діяльності ЦОВВ України.

Система ЦОВВ є складовою ОВВ, вищим органом якої є КМУ.

Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші ЦОВВ виконують окремі функції з реалізації державної політики, їх повноваження поширюються на всю територію держави.Принципи діяльності міністерств та інших ЦОВВ: - верховенства права, - забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина,
- безперервності, - законності, - забезпечення єдності державної політики,- відкритості та прозорості, - відповідальності;- єдиноначальності (якщо інше не передбачено законом).

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи, а припиняються – з дати внесення запису про їх припинення.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади здійснюються з врахуванням завдань Кабінету Міністрів України.

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох центральних органів виконавчої влади.

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Міністерства. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.

Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:
1) забезпечення нормативно-правового регулювання;

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;

3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;
4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр.

Особливості наказів міністерства:

- нормативно-правові за змістом;

- є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами;

- підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів:

- можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом;

- можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.

Міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.

Центральний орган виконавчої влади вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Центральний орган виконавчої влади очолює його голова.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Створюється для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними.

Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координуються КМУ через відповідні міністерства утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, їх діяльність спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством.

Завдання вказаних центральних органів виконавчої влади:

1) надання адміністративних послуг;

2) здійснення державного нагляду (контролю);

3) управління об'єктами державної власності;

4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав