Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  6. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  7. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  8. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  9. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Відповідно до ст. 44 Закону України „Про охорону праці" за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення пере­шкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних стя­гнень, передбачених чинним законодавством. Відповідно до ст. 147 КЗпП вста­новлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Право на­кладати дисциплінарні стягнення на працівників має орган, який користується правом прийняття на роботу цього працівника. Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що здійснюють держав­ний і громадський контроль за охороною праці. За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і запо­діяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, попередню роботу працівника.

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, винних в порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового штрафу. Право накладати адміністративні стягнення з причин, зазначених у ст. 49 Зако­ну України „Про охорону праці" мають службові особи Держнаглядохоронпраці. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Матеріальна відповідальність вк^ночає_відповідальність як працівника, так і власника (підприємства). У ст. 130 КЗпП зазначається, Що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству (установі) через порушення покладених на них обов'язків, в тому числі, і внаслідок порушення правил охорони праці. Матеріальна відповідальність встановлюється лише за пряму дійсну шкоду і за умови, котї така шкода заподіяна підприємству (уста­нові) винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповіда-лшсгь, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди. Матеріальна відпо­відальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника до ди­сциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. .Власник під­приємства (установи) або уповноважена ним особа (орган) несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду ^працівникові незалежно від наявності ви­ни, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або уми­слу потерпілого. Збитки у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці можуть включати відшкодування потерпілому втраченого заробітку, од­норазову допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потер­пілий залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпіло­го, одноразову допомогу на сім'ю та на утриманців.

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог законодавст­ва та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для жит­тя або здоров'я громадян. Суб'єктом кримінальної відповідальності з питань охорони праці може бути будь-яка службова особа підприємства, установи, ор­ганізації незалежно від форм власності, а також громадянин — власник підпри­ємства чи уповноважена ним особа. Кримінальна відповідальність визначається у судовому порядку.

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав