Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Читайте также:
  1. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. Аналіз загальних показників організації праці
  5. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  6. Аналіз умов праці
  7. Аналіз умов праці на робочому місці
  8. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  9. Атестація робочих місць за умовами праці
  10. Безпека праці при виконанні основних видів робіт

 

Види інструктажів

 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження ви­робничої практики; у разі екскурсії на підприємство;

- з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навча­ються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформленні або зарахуванні до закладу освіти.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; який буде виконувати нову для нього роботу;

- з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничо­му процесі на підприємстві.

- Проводиться з вихованцями, учнями та студентами середніх, позашкіль­них, професійно-технічних, вищих закладів освіти: на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов'язаний з небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фі­зкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних сна­рядах, при проведенні заходів за межами території закладів освіти;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з викорис­танням різних механізмів, інструментів, матеріалів;

- на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) — із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

- на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на три місяці;

- для решти робіт — 1 раз на шість місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться:

- з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж; при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;

- з вихованцями, учнями, студентами — в кабінетах, лабораторіях, майстер­нях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що мо­жуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж .

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

- при ліквідації аварії, стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

- Проводиться з вихованцями, учнями, студентами закладу освіти в разі ор­ганізації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи).

 

Порядок проведення інструктажів для працівників

 

Усі працівники, яких приймають на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі інстру­ктажів з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від неща­сних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби — іншим фахівцем, на якого наказом (розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в примі­щенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних техніч­них засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розроб­леною службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Про­грама та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства. Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу визначений Типовим положенням (додаток 6). А

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстра­ції вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в пра­цівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у доку­менті про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб од­ного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідної до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку пи­тань первинного інструктажу (додаток 8 Типового положення).

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівни­ком або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим праців­ником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового ін­структажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі прово­дить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер) і завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок без­печних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо без­печного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового ін­структажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструк­таж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної пе­ревірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструк­тажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплекс­них бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 9). При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, ці­льовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підпри­ємства за погодженням з державним інспектором по нагляду за охороною пра­ці. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничо­му процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, за­стосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав