Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Читайте также:
  1. Аналітичний контроль технологічного процесу.
  2. Безпека праці при використанні технологічного обладнання
  3. БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
  4. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  5. Вартість протипожежного обладнання
  6. Визначення значень енергетичних показників вибухонебезпечності технологічного блоку
  7. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання
  8. Вимоги до розташування обладнання у залах.
  9. Вимоги щодо розташування технологічного обладнання та організації робочих місць

 

Основними вимогами безпеки, що ставляться до конструкцій машин та ме­ханізмів, с безпека для здоров'я та життя людей, надійність та зручність експлу­атації.

Безпека виробничого обладнання забезпечується:

- вибором безпечних принципів дії, конструктивних схем, елементів конс­трукції;

- використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керування;

- застосуванням в конструкції засобів захисту;

- дотриманням ергономічних вимог;

- включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуа­тації, ремонту та транспортування і зберігання обладнання;

- застосуванням в конструкції відповідних матеріалів.

Дотримання цих вимог в повному обсязі можливе лише на стадії проек­тування. Тому у всіх видах проектної документації передбачаються вимоги без­пеки. Вони містяться в спеціальному розділі технічного завдання, технічних умов та стандартів на обладнання, що випускається.

При виборі принципу дії машини необхідно враховувати всі потенційно можливі небезпечні та шкідливі виробничі чинники наприклад, при високих рі­внях шуму редукторів слід використовувати спеціальні зубчасті зачеплення зі зниженим шумоутворенням, при високих рівнях вібрацій - з елементами, котрі обертаються рівномірно (замість кривошипно-шатунних та кулачкових). Ви­бираючи конструктивну схему обладнання, необхідно всі рухомі частини обла­днання розташовувати в корпусах, станинах, котрі повинні бути компактними, мати якомога менше гострих країв, граней, частин, котрі виступають. Необхідно досягати того, щоб захисні пристрої конструктивно суміщались з машиною і були її складовою частиною. Наприклад, огородження абразивного круга пови­нне конструктивно суміщатись з системою місцевої витяжної вентиляції. При виборі елементів, що працюють під навантаженням важливо враховувати "їх надійність та жорсткість. На етапі проектування всі такі пристрої та вузли роз­раховують на міцність з врахуванням їх жорсткості та виду навантажень (ста­тичні, динамічні).

Застосування в конструкціях машин засобів механізації та автоматизації дозволяє суттєво знизити травматизм. Наприклад, в ковальсько-пресовому об­ладнанні використовуються спеціальні маніпулятори для видалення відштам­пованих деталей з матриці штампа Застосування в конструкціях машин засобів захисту - один з основних напрямків забезпечення безпеки обладнання. Вико­ристовуються огороджувальні, запобіжні та гальмівні засоби захисту, засоби автоматичного контролю та сигналізації, знаки безпеки та дистанційне керу­вання.

Дистанційне керування дозволяє здійснювати контроль та регулювання його роботи з ділянок, досить віддалених від небезпечної зони. Завдяки цьому забезпечується безпека праці. Дотримання ергономічних вимог сприяє забезпеченню зручності експлуатації, зниженню втомлюваності та тра­вматизму. Основними ергономічними вимогами до виробничого обладнання є врахування фізичних можливостей людини та її антропометричних характерис­тик забезпечення максимальної зручності при роботі з органами керування Ви­моги безпеки містяться в технічній документації з монтажу, експлуатації, ремо­нту, транспортування та зберігання виробничого обладнання.

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав