Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Аварійно-рятувальні служби
  4. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  5. В яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями?
  6. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  7. Вибір способу пошуку залежно від вимог до професійних якостей кандидатів
  8. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  9. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  10. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму та професійних захворювань

 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 22) власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з „Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах . і організаціях", затвердженому постановою КМ України 21.08.2001р. за № 1094. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності, що діють на території України, всіх громадян (в тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, а також на громадян, які виконують па цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу практику або залучаються до роботи з інших підпри­ємств.

Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отримані внаслідок тілес­них ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння* та інші отруєння, теплові

" До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь на­лежать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї ро­бочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин. Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних речовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, значним фізичним навантаженням та перенапружен­ням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, пара­зитарні та алергійні захворювання Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії удари, опіки, обмо­роження, утопления, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізую­чим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, сти­хійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), ко­нтакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори (далі - нещасні випадки), що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпілого на ін­шу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. За результатами розслідування складається акт за фор­мою Н-1 (додаток 1) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з праців­никами під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у від­рядженнях, а також ті, що сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неро­бочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

- приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспор­ті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

- використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;

- провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий**;

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються під­приємством;

* Термін „робочий час" — це час, починаючи з моменту приходу праців­ника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

** Дії в інтересах підприємства — дії працівника, які не входять до кола його виробничого завдання чи прямих обов'язків Це може бути, наприклад, на­дання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження мож­ливих аварій або рятування людей та майна підприємства

- надання підприємством шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вах­тового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадо­вих) обов'язків або з дією на нього виробничого фактора чи середовища;

- прямування працівника до (між) об'єкта(ми) обслуговування за затвердже­ними маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням власника. Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства, або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з про­веденням власником наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим проходженням медогляду, а також у випадках, передбачених колективним догово­ром (угодою), розслідуються і про них складається акт за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливу на потерпілого виробничого фактора чи середо­вища.

За результатами розслідування беруться на облік і складаються акти за фо­рмою Н-1 також і в інших випадках, зазначених у Положенні.

За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не бе­руться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:

- під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власно­му або іншому транспортному засобі, який не належить підприємству і не використовувався в інтересах цього підприємства;

- за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки);

- під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підпри­ємства без дозволу власника, а також устаткування, механізмів, інструмен­тів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

- внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуван­ням цих речовин у виробничих процесах, або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебу­вав у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи;

- під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

- у разі природної смерті або самогубства за винятком випадків, зазначених у пункті 3 Положення, що підтверджено висновками відповідних органів. Якщо за підсумками розслідування буде вирішено, що нещасний випадок

- не підлягає обліку і на нього не повинен складатися акт за формою Н-1, то в такому разі складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) вимоги Положення на такий випадок не поширюються.

- про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов'язаний:

- терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу. Повідомити про те, що сталося, власника, а також відповідну профспілкову організацію підприємства. Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства — по­відомити власника цього підприємства, у разі нещасного випадку, що став­ся внаслідок пожежі,— місцеві органи державної пожежної охорони, а при гострому професійному захворюванні (отруєнні) — санепідемстанцію;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випад­ків у ситуації, що склалася.

Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок, організує його розслідування комісією, до складу якої включаються:

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (голова комісії),

- керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст,

- представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідемстанції.

На підприємствах, де немає спеціалістів з охорони праці, головою комісії з розслідування призначається посадова особа (спеціаліст), на яку наказом влас­ника покладені функції з питань охорони праці в порядку сумісництва.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох

діб:

- обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;

- розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів

- про охорону праці;

- встановити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, ви­значити осіб, які допустили порушення нормативних актів, а також розро­бити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

- скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передати його на затвер­дження власникові;

- у випадках гострих професійних захворювань (отруєнь) крім акта за фор­мою II— 1 складається також карта обліку професійного захворювання (от­руєння) за встановленою формою.

До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків, потерпілого, а у разі необхідності також витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, маши­ни, апаратури), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження здоров'я потер­пілого в результаті нещасного випадку, а у разі необхідності також про наяв­ність в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин. Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1, реєструються на підприємс­тві у спеціальному журналі за встановленою формою. Власник повинен розгля­нути і затвердити акти за формою Н-1 протягом доби після закінчення розслі­дування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства,—- після отри­мання необхідних матеріалів.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому або особі, яка представляє ного інтереси; керівникові цеху або іншого структурного під­розділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державному інспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охо­рони пращ підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами розслідування. На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомити потер­пілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, у разі відсутності такого органу — місцевому органу виконавчої влади. Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного за­хворювання (отруєння) надсилається також до санепідемстанції, яка здійснює облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених у них заходів, але не менш як два роки.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого власник і головний бухгалтер підприємства, де взято на облік не­щасний випадок, складають повідомлення про наслідки нещасного випадку за встановленою формою і в десятиденний термін надсилають його організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1. Повідомлення про нас­лідки нещасного випадку є обов'язковим додатком до акта за формою Н-1 і під­лягає зберіганню разом з ним відповідно до Положення.

Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи власника підприємства своєчасно не повідомили, або якщо втрата працездатності від нього настала не зразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з Положенням протягом місяця після одержання заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а у разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, за рішенням комісії пи­тання вирішується У порядку, передбаченому законодавством про розгляд тру­дових спорів.

Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на під­приємстві під керівництвом його посадових осіб розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник на­вчального закладу.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунен­ня їх причин здійснюється органами державного управління та органами дер­жавного нагляду за охороною праці відповідно до їхньої компетенції та повно­важень. Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі виборних органів і представників. Ці органи мають право вимагати від власника складан­ня акта за формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог Положення або інших нормативних актів з охорони праці, а також виплати відшкодування шкоди потерпілому або сім'ї загиблого.

У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок чи незгоди власника, потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці, питання вирішується вищим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Спеціальному розслідуванню нещасних випадків підлягають нещасні випадки:

- із смертельним наслідком;

- групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним нас­лідком власник зобов'язаний негайно передати повідомлення за встановленою формою

- випадки смерті на підприємстві;

- випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових

- обов'язків;

- відповідному місцевому органу державного нагляду за охороною праці;

- прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку;

- органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його відсутності — місцевому органу виконавчої влади);

- санепідемстанції у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

- профспілковому органу;

- місцевому штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій та іншим

- (у разі необхідності).

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією (якщо по­страждав сам власник — органом, до сфери управління якого належить це під­приємство, а у разі його відсутності — місцевим органом виконавчої влади). Розслідування цього випадку проводиться комісією, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці за по­годженням з органами, представники яких входять до складу комісії з розсліду­вання.

До складу комісії з розслідування включаються: посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності — місцевого органу виконавчої влади, власника, профспілкової організації, чле­ном якої є потерпілий, представник з питань охорони праці її профспілкового органу або уповноважений трудового колективу з питань охорони' праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі розслідування гострих професій­них захворювань (отруєнь) - також спеціаліст санепідемстанції. Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії) до складу комісії можуть бути включені спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я та інших.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого за­гинуло 2-4 особи, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці або Держпромгірнагляд за погодженням з органами, пред­ставники яких входять до складу комісії.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого за­гинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, призначеною наказом Держпромгірнагляду, якщо не було прийнято спеціального Рішення Кабінету Міністрів України.

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не бі­льше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути про­довжений органом, який призначив розслідування. За результатами розсліду­вання складається акт спеціального розслідування за встановленою формою (додаток 5), а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 42 По­ложення, у тому числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов'язаний з гострим професій­ним захворюванням (отруєнням). В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, зазначається її категорія та розмір запо­діяної під час цієї аварії матеріальної шкоди. Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається відповідно до акта спеціального розслідування і за­тверджується власником протягом доби після одержання ним цих документів.

У разі розходження думок членів комісії із спеціального розслідування ке­рівник відповідного органу державного нагляду за охороною праці, який при­значив цю комісію, розглядає з членами комісії матеріали розслідування і може призначити нове розслідування або видати власнику припис за встановленою формою (додаток 9) щодо складання акта за формою Н-1 і взяття нещасного випадку на облік.

Підприємство, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

Власник у п'ятиденний термін з моменту підписання акта спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису посадової особи ор­гану державного нагляду за охороною праці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення за­пропонованих заходів щодо запобігання причинам подібних випадків, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення законо­давства про охорону праці.

Після закінчення спеціального розслідування нещасного випадку власник у п'ятиденний термін надсилає за рахунок підприємства матеріали, зазначені в пункті 42 Положення, прокуратурі, відповідним органам державного нагляду за охороною праці і профспілковому органу, представники яких брали участь у розслідуванні, міністерству або іншому центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002р. за № 229-IV.

2. НПАОП 0.03-3.28-93 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками».

3. НПАОП 0.03-3.29-96 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми».

4. НПАОП 0.03-4.02-94 «Положення про медичний огляд працівників певних категорій».

5. НПАОП 0.03-8.07-94 «Перелік важких робіт і робіт із шкідливими умовами праці, на яких заборонено застосування праці неповнолітніх».

6. НПАОП 0.03-8.08-93 «Перелік важких робіт і робіт із шкідливими умовами прані, на яких заборонено застосування праці жінок».

7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з охорони праці».


Лекція 2 (0,5 год.)

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.11 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав