Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядчиками

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  5. Quot;пейоративный выражение\" - это языковое выражение для обозначения определенного предмета, заведомо содержит его негативную оценку
  6. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  7. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  8. VII. Домашнє завдання.
  9. VII. Забезпечення
  10. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозра­хункових органів фінансового контролю, тобто аудиту.

У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адмі­ністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.

Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни.

Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керів­ними структурами, що представляють інтереси власників щодо підви­щення ефективності виробництва, державного контролю уже було не­достатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало по­штовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio — той, що вислуховує), тобто такого, що вислу­ховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні — суду, арбітражу, які відстоювали справедливість.

Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інте­ресів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли влас­ник для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат управління. Для попередження недоліків, зловживань, при­ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, на­вмисного присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором.

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» № 140 від 14.09.2006 р.: аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єктами господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктами господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками займає вагоме місце в фінансово – господарській діяльності підприємства. Метою підтвердження достовірності інформації в фінансовій звітності та управлінському обліку господарському суб’єкту доцільно проводити операційний аудит.

Операційний аудит - це перевірка будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки продуктивності й ефективності.

По закінченню цього аудиту менеджеру зазвичай видаються рекомендації з удосконалення операцій. Завдання аудиту розрахунків з постачальниками і підрядчиками - встановити:

- основну форму розрахунків з постачальниками і підрядчиками;

- проведення інвентаризації кредиторської заборгованості;

- правильність відображення в обліку операцій по розрахунках з постачальниками і підрядчиками;

- дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її вплив на платоспроможність підприємства;

- реальність заборгованості по розрахунках з постачальниками і підрядчиками по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Впровадження комп’ютерів в обліковий процес суттєво вплинуло на проведення аудиту. При цьому велике значення мають власні характеристики системи обробки даних, тому що вони впливають на характеристику внутрішнього контролю, вибір виду перевірок, на основі яких можна визначити характер, тривалість і обсяги аудиторських процедур.

Під механізованим аудитом будемо розуміти використання аудиторами комп’ютера винятково як допоміжного інструмента – наприклад, для оформлення текстів та таблиць в стандартних текстових і табличних редакторах.

Для визначення можливих відхилень аудитор складає різні групувальні таблиці, на що витрачає багато часу. Все це потребує застосування комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для полегшення роботи аудитора. У такому випадку аудитор проводить механізований аудит, в процесі якого обчислювальна техніка є допоміжним засобом для обробки інформації.

Джерелами аудиту є:

- Наказ про облікову політику;

- первинні документи (рахунок-фактура, прибуткова накладна, «Услуги сторонних организаций»)

- зведені документи ( Картка рахунку 63, Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63, Аналіз рахунку 63 )

- фінансова звітність ( Баланс, Звіт про фінансові результати ) та інші.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав