Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз трудових ресурсів страхових компаній

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції
Показник 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
(+,-) %
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Чистий дохід, тис.грн 65998,9 66152,2 84211,2 18212,3 27,6
2.Середньооблікова чисельність працівників, чол 56,2
3.Продуктивність праці, тис. грн/чол 65,35 52,5 53,4 -11,95 -18,3
4.Фонд оплати праці, тис. грн. 11517,6 20297,7 10943,7 117,0
5.Питома вага робітників у складі працюючих, %. 72,1 88,9 75,1 4,2
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Чистий дохід, тис.грн 167,4
2.Середньооблікова чисельність працівників, чол -113 -11,6
3.Продуктивність праці, тис. грн/чол 6,03 8,83 18,24 12,21 202,5
4.Фонд оплати праці, тис. грн. -457 -21,4
5.Питома вага робітників у складі працюючих, %. 61,2 48,9 59,8 -1,4 -
НАСК«Оранта»
1.Чистий дохід, тис.грн 65,8
2.Середньооблікова чисельність працівників, чол 10,3
3.Продуктивність праці, тис. грн/чол 109,9 107,8 110,7 0,8 0,7
4.Фонд оплати праці, тис. грн. 12,8
5.Питома вага робітників у складі працюючих, %. 84,53 85,56 83,43 -1,10 -

 

На «ТАС» та «Оранта» спостерігається збільшення середньооблікової чисельності працівників на 568 і 512 чол. відповідно. На «Дніпро» відбулося зниження чисельності працівників на 113 чол. Питома вага працюючих у 2012 році у «СГ «ТАС» збільшилась на 4,2%, тоді як у СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» зменшилась на 1,4% та 1,1%.

Продуктивність праці на «СГ «ТАС» на протязі аналізованого періоду зменшилась на 11,95 тис.грн/чол.(18,3%) і становила 53,4 тис.грн/чол. На «Дніпро» продуктивність праці збільшилась на 12,21 тис.грн/чол.(202,5%) і склала 18,24 тис.грн/чол. На «Оранта» цей показник збільшився на 0,8 тис.грн/чол.(0,7%) і становив 110,7 тис.грн/чол. Підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва.

Фонд оплати праці у 2012 році на «СГ «ТАС» та «Оранта» збільшився на 10943,7 тис.грн.(117%) та 17819 тис.грн.(12,8%) відповідно. Дані 2012 року свідчать про поліпшення оплати праці на цих підприємствах. У «СК «Дніпро» фонд оплати праці зменшився на 457 тис.грн.(21,4%). Це відбулося за рахунок зменшення чисельності працівників у 2012 році.

Крім того, обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є раціональне використання матеріальних ресурсів. Аналіз використання матеріальних ресурсів представлено в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15

Аналіз використання матеріальних ресурсів страхових компаній

Показник 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
(+,-) %
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Чистий дохід, тис. грн. 65998,9 66152,2 84211,2 18212,3 27,6
2.Матеріальні витрати, тис.грн 2036,5 1710,2 1413,5 69,4
3.Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 62301,4 92622,1 128921,8 66620,4 106,9
4.Матеріаловіддача, грн. 32,4 38,7 24,4 -8 -24,7
5.Матеріаломісткість, грн. 0,03 0,03 0,04 0,01 33,3
6.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,06 0,71 0,65 -0,41 -38,7
7.Тривалість одного оборота оборотних активів, днів 63,4
8.Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції 0,39 0,2 0,09 -0,3 -76,9
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Чистий дохід, тис. грн. 167,4
2.Матеріальні витрати, тис.грн 329,3
3.Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 8888,5 2316,5 35,2
4.Матеріаловіддача, грн. 2,13 1,75 2,43 0,3 14,1
5.Матеріаломісткість, грн. 0,50 0,57 0,41 -0,09 -18,0

Продовження таблиці 2.15

6.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,9 1,22 1,77 0,87 96,7
7.Тривалість одного оборота оборотних активів, днів -200 -49,3
8.Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції 0,26 0,4 0,47 0,21 80,8
НАСК «Оранта»
1.Чистий дохід, тис. грн. 65,8
2.Матеріальні витрати, тис.грн 48,4
3.Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 393215,5 425694,5 8,3
4.Матеріаловіддача, грн. 29,6 28,8 22,1 -7,5 -25,3
5.Матеріаломісткість, грн. 0,03 0,03 0,05 0,02 66,7
6.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,4 1,2 1,4
7.Тривалість одного оборота оборотних активів, днів
8.Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції 0,04 0,05 0,08 0,04

 

Узагальнюючим показником використання матеріалів є матеріаломісткість або обернений показник матеріаловіддача. На «СГ «ТАС» у 2012 році порівняно з 2010 роком матеріаловіддача зменшилась на 24,7% і становила 24,4 тис.грн. Тоді як матеріаломісткість у 2012 році збільшилась на 0,01 тис.грн. (33,3%) і склала 0,04 тис.грн.

У «СК «Дніпро» матеріаловіддача зростала і у 2012 році становила 2,43 тис.грн. Матеріаломісткість зменшилась на 0,09 грн. (18%) і склала 0,41 грн. Позитивним в роботі підприємств є зниження матеріаломісткості. Якщо матеріаломісткість продукції знижується, а матеріаловіддача зростає, то це свідчить про підвищення ефективності використання матеріалів.

На «Оранта» відбулася протилежна тенденція, зменшилась матеріаловіддача на 7,5 грн.(25,3%) і становила у 2012 році 22,1 грн., та збільшилась матеріаломісткість на 0,02 грн.(66,7%) і склала 0,05 грн. Зменшення матеріаловіддачі і збільшення матеріаломісткості свідчить про погіршення ефективності виробництва у господарському секторі.

Середньорічна вартість оборотних активів в аналізованих компаніях зростає. Так у 2012 році на «СГ «ТАС» вартість оборотних активів збільшилась на 66620,4 тис.грн(106,9%), на «СК «Дніпро» – 2316,5 тис.грн.( 35,2%), на НАСК «Оранта» – 32479 тис.грн.(8,3%)

Питома вага матеріальних витрат у складі собівартості у всіх трьох страхових компаніях у 2012 році збільшилась.

Важливе значення в плануванні прибутку ПрАТ «СГ «ТАС» – визначення межі беззбитковості.

Межа беззбитковості діяльності підприємства – це критична межа допустимого зниження рівня валового прибутку і росту рівня операційних витрат, яка настає при рівновазі цих двох величин.

Розрахунок показників, які характеризують рівень економічної безпеки господарської діяльності наведено в таблиці 2.16 і рис.2.2.

Таблиця 2.16

Аналіз і оцінка рівня економічної безпеки господарської діяльності ПрАТ «Страхова група «ТАС» у 2012 році

Чистий дохід Витрати
показники рядок за звітністю сума, тис. грн. показники рядок за звітністю сума, тис. грн.
Показники діяльності страхової компанії за звітом про фінансові результати
ЧДо.д. ЧДі.о. ЧДф.д. ЧДі.д.. ЧДпп ЧДн.п. 110, 130 84211,2 24101,9 1734,9 25492,9 - -   СРо.д. ОВі.д. АВ ВЗ ВВф.д. ВВі.д. ВВн.п. ППг.д. 150, 160 180, 210 35521,4 16061,3 4077,5 54,1 25740,4 241,3 3555,2
Разом (ЧДп) х 135540,9 Разом (ВВп) х 105089,2
Чистий прибуток компанії 30451,7 тис.грн
Розрахункові показники
Найменування Алгоритм розрахунку Розрахунок Величина показника
                 

Продовження таблиці 2.16

Постійні витрати (ПВп) АВ+ВЗ 19838+4077,5 23915,5 тис.грн
Змінні витрати (ЗВп) ВВп-ПВп 105089,2-23915,5 81173,7 тис.грн
Валовий прибуток (ВПп) ПВп+ЧПп 23915,5+30451,7 54367,2 тис.грн
Валова прибутковість чистого доходу (ПВчд) ВПп : ЧДп 54367,2:135540,9 0,40 грн (40 коп)
Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (ВМчд) 81173,7:135540,9 0,60 грн (60 коп)  
Чистий дохід який забезпечує беззбиткову діяльність(ЧДб) 23915,5:0,4 59788,8 тис. грн
Змінні витрати які забезпечують беззбиткову діяльність (ЗВб) 59788,8*0,6 35873,3 тис.грн
Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства (Кб) (135540,9-59788,8): 135540,9 0,56 (56%)
         

 

Графічне зображення аналітичних розрахунків для оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства зображено на рис. 2.2.

Чистий прибуток – 30451,7 тис.грн  
Точка беззбитковості ЧДБ = 59788,8 тис.грн
ЗВБ –35873,3 тис.грн
ВВП
ЗВП
ПВП
Постійні витрати – 23915,5 тис. грн

 


Рис.2.2. Графічне зображення оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності ПрАТ «СГ «ТАС» у 2012 році

Отже, «СГ «ТАС» може мати чистий дохід, який буде забезпечувати беззбиткову діяльність, у розмірі 59788,8 тис.грн, при постійних витратах у розмірі 23915,5 тис.грн і змінних – 81173,7 тис.грн.

За проведеними розрахунками можна зробити висновок, що діяльність компаній страхової сфери є стабільною, не збитковою. Звичайно страхові компанії мають певні зобов’язання. Вони мають всі можливості для покриття зобов’язань власними коштами, але не має змоги швидко мобілізувати наявні ресурси для покриття зобов’язань. Страховим компаніям необхідно: удосконалити рівень управління рентабельністю страхової діяльності, організацією та оплатою праці; підвищити продуктивність праці, фондо- і матеріаловіддачі; раціонально використовувати фінансові,матеріальні та трудові ресурси для надання ефективних страхових послуг. Проаналізувавши найважливіші показники комплексної оцінки фінансового стану страхових компаній, можна сказати, що більшість показників у компаніях відповідають нормативним значенням, тобто компанії є фінансово стабільними та незалежними. Але страховикам необхідно приділяти більше уваги стабільності страхових компаній в цілому та фінансовій стійкості зокрема. Окрім того, необхідно приділити увагу більш детальному плануванню витрат страховика у довгостроковій перспективі, зменшенню незапланованих витрат, що допоможе зупинити негативну тенденцію зменшення рентабельності діяльності компаній. Запропоновані заходи призведуть до покращення фінансового стану страхових компаній, збільшення їх прибутковості та покращення рівня їх фінансової стійкості.

 

Висновки до розділу 2

 

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.

У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала.

Здійснене дослідження українського страхового ринку засвідчило як здебільшого позитивні, так і окремі негативні тенденції його розвитку. Це зумовлено низкою специфічних особливостей страхування, яке належить до фінансових інститутів національної економіки, що найдинамічніше розвиваються. Під впливом розвитку ринкових відносин змінюється характер страхової діяльності, що проявляється в появі нових і розвитку різних видів страхування, збільшенні кількості стабільно функціонуючих страхових компаній; існує тенденція до прискореного процесу самоорганізації вітчизняного страхового бізнесу. Водночас нинішній рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким для ринкових умов господарювання; триває тенденція концентрації страхового капіталу і поділу ринку страхових послуг; вітчизняні страхові компанії характеризуються досі ще низькою фінансовою місткістю; інституціональному середовищу вітчизняного страхового ринку притаманна нерозвиненість традицій. Чимало здобутків та недоліків має вся система страхування, про що свідчать результати проведеного SWOT-аналізу. Страхова галузь в Україні є досить молодою порівняно із провідними країнами, де вона розвивається протягом кількох століть. На сьогодні, в період високої конкуренції, окреслились значні позитивні зрушення в розвитку страхового ринку.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав