Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники ліквідності страхових компаній

Читайте также:
  1. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  2. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  3. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  4. Аналіз ліквідності банку
  5. Аналіз показників ліквідності
  6. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
  7. Безробіття, його показники і види.
  8. В яких відповідях названі показники (характеристики) злочинності?
  9. Відносні показники, їх роль і типологія.
  10. Вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Показник Нормативне значення 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р;(+,-)  
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 47,6 2,4 1,2 -46,4
2.Коефіцієнт поточної ліквідності 0,7 51,5 5,7 2,6 -48,9
3.Коефіцієнт покриття 52,3 5,8 2,5 -49,8
4.Частка оборотних активів в загальній сумі активів за планом 0,35 0,42 0,45 0,1
5.Частка виробничих запасів в оборотних активах 0,5 0,01 0,009 0,009 -0,001
6.Коефіцієнт участі перестрахувальників в страховій премії - 0,12 0,12 0,03 -0,09
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,01 0,01 0,008 -0,002
2.Коефіцієнт поточної ліквідності 0,7 0,76 0,53 0,54 -0,22
3.Коефіцієнт покриття 0,93 0,92 0,88 -0,05

Продовження таблиці 2.9

4.Частка оборотних активів в загальній сумі активів за планом 0,4 0,6 0,7 0,3
5.Частка виробничих запасів в оборотних активах 0,5 0,04 0,04 0,03 -0,01
6.Коефіцієнт участі перестрахувальників в страховій премії - 0,03 0,21 -0,03
НАСК «Оранта»
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 2,85 2,27 1,93 -0,92
2.Коефіцієнт поточної ліквідності 0,7 4,1 4,4 5,0 0,9
3.Коефіцієнт покриття 4,2 4,5 5,1 0,9
4.Частка оборотних активів в загальній сумі активів за планом 0,42 0,39 0,35 -0,07
5.Частка виробничих запасів в оборотних активах 0,5 0,02 0,02 0,02
6.Коефіцієнт участі перестрахувальників в страховій премії - 0,6 0,03 0,04 -0,56

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена терміново. В даному випадку на «ТАС» і «Оранта» показники характеризують здатність компаній до негайної мобілізації коштів для погашення короткострокових зобов’язань. В 2012 році на «СГ «ТАС» цей показник склав 1,2, на «Оранта» - 1,93. Для цих компаній коефіцієнт знаходиться в межах значно вищих ніж визначений норматив. У «СК «Дніпро» цей показник склав 0,008, це свідчить про те, що на звітну дату лише 0,8% поточних зобов’язань страхова компанія може негайно погасити. Ця компанія не може негайно погасити свої короткострокові зобов’язання.

Коефіцієнт поточної ліквідності враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, так як при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Цей показник у 2012 році склав: у «СГ «ТАС» 2,6, «Оранта» – 5, що свідчить про позитивні платіжні можливості цих компаній щодо сплати поточних зобов’язань. На ПрАТ «СК «Дніпро» у 2012 році цей показник становив 0,54.

Коефіцієнт покриття дає загальну характеристику ліквідності активів, показуючи скільки гривень поточних активів компанії приходиться на одну гривню поточних зобов’язань. У 2012 році на «ТАС» та «Оранта» цей показник набагато вищий за норматив, це означає, що страхові компанії можуть вчасно ліквідувати свої борги. На ПрАТ «СК «Дніпро» у 2012 році коефіцієнт покриття становив 0,88, що є нижчим за норматив. Значення коефіцієнта покриття вказує на ліквідність балансу. Але слід відмітити, що коефіцієнт покриття не є абсолютним показником здатності повернути борги, так як він характеризує лише наявність оборотних активів, а не їх якість.

Таблиця 2.10

Аналіз платоспроможності страхових компаній

Показник 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р;(+,-)  
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Загальний коефіцієнт платоспроможності страхової організації 0,69 1,05 0,4 -0,29
2.Коефіцієнт страхових виплат 0,65 0,37 0,75 0,1
3.Коефіцієнт надійності 4,6 5,5 5,6
4. Коефіцієнт фінансового потенціалу 4,4 3,2 4,1 -0,3
5.Коефіцієнт достатності капіталу 4,44 3,61 2,26 2,18
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Загальний коефіцієнт платоспроможності страхової організації 0,26 0,94 0,6 0,34
2.Коефіцієнт страхових виплат 3,46 0,02 0,11 -3,35
3.Коефіцієнт надійності 13,9 2,46 0,03 -13,87
4. Коефіцієнт фінансового потенціалу 1,58 0,83 0,4 -1,18
5.Коефіцієнт достатності капіталу 0,7 0,36 0,005 -0,695
НАСК «Оранта»
1.Загальний коефіцієнт платоспроможності страхової організації 0,38 0,52 0,59 0,21
2.Коефіцієнт страхових виплат 0,05 0,21 0,21 0,16
3.Коефіцієнт надійності 2,31 3,07 3,09 0,78
4. Коефіцієнт фінансового потенціалу 2,54 2,29 1,67 -0,87
5.Коефіцієнт достатності капіталу 1,7 2,22 2,38 0,68

 

Коефіцієнт платоспроможності – дає оцінку загальної платоспроможності страхової компанії на перспективу. Згідно з вимогами методики ЄС, рівень цього коефіцієнта не повинен бути менше ніж 0,1. Зменшення цього коефіцієнта нижче контрольного рівня свідчить про суттєвий ризик неможливості страхової компанії вчасно розрахуватися із своїми зобов’язаннями у майбутньому. Порівняно з 2010 роком у 2012 році на ПрАТ «СГ «ТАС» цей показник зменшився на 0,29 і склав 0,4. На ПрАТ «СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» коефіцієнти платоспроможності становили 0,6 та 0,59 відповідно. Значення показників відповідають нормативу.

Коефіцієнт виплат передбачає первинність страхового портфеля над інвестиційним. У 2012 році на ПрАТ «СГ «ТАС» коефіцієнт склав 0,75, на ПрАТ «СК «Дніпро» – 0,11, НАСК «Оранта» – 0,21.

Фінансова надійність страховика – це спроможність страховика виконати страхові зобов'язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. Тому стійка фінансова надійність страхових операцій дає змогу страховикові виконати усі зобов'язання за будь-яких несприятливих обставин. Коефіцієнти надійності на ПрАТ «СГ «ТАС» та НАСК «Оранта» у 2012 році збільшились на 1 та 0,78 і становили 5,6 та 3,09 відповідно. На ПрАТ «СК «Дніпро» цей показник зменшився на 13,87 і склав 0,03.

Економічне значення коефіцієнта фінансового потенціалу у тому, що з допомогою його застосування оцінюється критична здатність страхової організації виробляти необхідні страхові виплати при несприятливих для не умовах (високої збитковості). У 2012 році страхові компанії мали такі значення коефіцієнта фінансового потенціалу: «СГ «ТАС» – 4,1; «СК «Дніпро» – 0,4; «Оранта» – 1,67. Отже, компанії мають великий потенціал платоспроможності в разі настання несприятливих умов.

Крім короткострокових (поточних) зобов’язань у компаній є також і довгострокові зобов’язання. В умовах ринку, коли господарська діяльність компаній та його розвиток здійснюються за принципами самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, дуже важливо проаналізувати фінансову незалежність компаній від зовнішніх джерел. Це здійснюється за допомогою коефіцієнтів автономії, фінансової залежності, відношення залучених і власних коштів. Зведені розрахунки представлені в додатку В.

Дані розрахунків свідчать, що фінансове становище страхових компаній дещо поліпшилось. Коефіцієнт автономії на «СГ «ТАС» у 2012 році є вищим за норматив і становив 0,69. Тобто на кінець 2012 року 69% майна компанії покривалось за рахунок власного капіталу.

Коефіцієнт автономії на двох інших страхових компаніях є також вищим за норматив і становив: 0,84 у «СК «Дніпро» і 0,72 у НАСК «Оранта». У 2012 році покривалось за рахунок власного капіталу 84% і 72% майна страхової компанії відповідно. Отже, фінансування господарської діяльності за рахунок залучених коштів здійснюється в допустимих межах.

Про зменшення фінансової залежності компанії свідчить і коефіцієнт фінансової залежності, який у «СГ «ТАС» збільшився на 0,1, а «СК «Дніпро» та «Оранта» зменшився на 0,03 та 0,15 відповідно.

Показник маневреності робочого капіталу на 2012 рік свідчить, що покриття залишків запасів робочим капіталом зменшився на «Дніпро» та «Оранта» на 11,84 та 0,1 пункти.

За даними таблиці, коефіцієнт маневреності власного капіталу на «СГ «ТАС» у 2010 році становив 0,45 (45%), а у 2012 році – 0,38 (38%). Коефіцієнт маневреності власного капіталу дає змогу проаналізувати ефективність використання власних коштів, гнучкість та пристосованість компанії до змін зовнішніх і внутрішніх факторів. Розрахунки показують, що коефіцієнт маневреності власного капіталу збільшився за звітний період на 0,08. Це свідчить, що страховик не відвертає власні кошти з активного обороту на покриття дебіторської заборгованості та в незавершені капітальні вкладення. У «СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» цей показник також мав тенденцію до збільшення та становив 0,78 і 0,29 відповідно.

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань у 2012 році у страховиків «ТАС» та «Оранта» дорівнює нулю, так як довгострокових кредитів на протязі аналізованого періоду вони не мали. Залучене майно було сформовано за рахунок короткострокових кредитів. У страховика «Дніпро» коефіцієнт структури довгострокових зобов’язань в загальній їх сумі на 2010 рік становив 0,12, на 2012 рік – 0,04. Це свідчить про те, що частка довгострокових кредитів в загальній сумі зовнішніх джерел фінансування компанії на початок звітного періоду становила 12%, а на кінець – 4%. Висока частка залученого майна за рахунок кредиторської заборгованості постачальників та у відносинах з фізичними особами не тільки погіршує фінансову стабільність страхової компанії, а й може привести до банкрутства.

Структура капіталу страхової компанії характеризується співвідношенням зовнішніх зобов’язань і власного капіталу. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу на підприємстві «ТАС» має тенденцію до збільшення, тобто залежність підприємства від залучених коштів дещо збільшилась. Якщо у 2010 році на 1 гривню власних коштів компанія залучила 1 коп. позичкових, то в 2011 році – 26 коп. У світовій практиці прийнято, що якщо цей показник більший, ніж одиниця, підприємство втрачає фінансову стабільність. В компаніях «Дніпро» та «Оранта» цей показник зменшився на 0,03 та 0,06 і становив 0,19 та 0,1 відповідно. Залежність компаній від залучених коштів зменшилась.

Фінансування підприємства за рахунок боргів – це добре, але до певної межі. Переваги нарощування господарської діяльності зникають у компаній, які мають у структурі капіталу занадто високу частку боргів. Забагато боргів посилює ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспроможності.

Динаміка коефіцієнта фінансової стабільності усіх компаній свідчить про незначне погіршення фінансового стану, цей коефіцієнт значно перевищує його можливе нормативне значення (менше 1).

Коефіцієнти Коньшина у компаніях вказують на те, що страховики не мають дефіциту коштів на покриття страхових витрат.

Стійкий фінансовий стан страхових компаній в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю.

Ділова активність компаній проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності страхової компанії (табл.2.11).

 

Таблиця 2.11

Показники ділової активності страхових компаній

Показники 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,06 0,71 0,65 -0,41
2.Тривалість обороту оборотних активів
3.Коефіцієнт завантаженості активів в обороті 0,94 1,4 1,53 0,59
4.Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках 5,1 1,8 1,2 -3,9
5.Тривалість обороту коштів в розрахунках
6.Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 77,2 61,6 66,8 -10,4
7.Тривалість обороту виробничих запасів
8.Коефіцієнт оборотності активів 0,4 0,28 0,28 -0,12
9.Тривалість обороту активів
10.Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,54 0,4 0,39 -0,15
11.Тривалість обороту власного капіталу
12.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 30,4 62,2 51,5 21,1
13.Тривалість обороту кредиторської заборгованості -5
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,9 1,22 1,77 0,87
2.Тривалість обороту оборотних активів -200
3.Коефіцієнт завантаженості активів в обороті 0,3 0,4 0,5 0,2
4.Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках 1,0 1,7 1,7 0,7
5.Тривалість обороту коштів в розрахунках -150
6.Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 16,3 46,6 52,5 36,2
7.Тривалість обороту виробничих запасів -15
8.Коефіцієнт оборотності активів 1,3 1,5 1,2 -0,1
9.Тривалість обороту активів
10.Коефіцієнт оборотності власного капіталу 2,8 8,6 13,7 10,9
11.Тривалість обороту власного капіталу -103
12.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 1,3 2,2 1,8 0,5
13.Тривалість обороту кредиторської заборгованості -78
НАСК «Оранта»
1.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,4 1,2 1,4
2.Тривалість обороту оборотних активів
3.Коефіцієнт завантаженості активів в обороті 0,72 0,83 0,7 -0,02
4.Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках 1,4 1,35 1,42 0,02
5.Тривалість обороту коштів в розрахунках -4
6.Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 45,8 38,8 32,9 -12,9
7.Тривалість обороту виробничих запасів
8.Коефіцієнт оборотності активів 0,53 0,5 0,53
9.Тривалість обороту активів -2
10.Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,92 0,74 0,75 -0,17
11.Тривалість обороту власного капіталу

 

Продовження таблиці 2.11

12.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
13.Тривалість обороту кредиторської заборгованості -5

Узагальнюючими показниками використання як в цілому, так і окремих видів майна підприємства є його оборотність, прискорення якої сприяє збільшенню продажу та вивільненню коштів з обороту. В аналізі вживається найчастіше показник оборотності, який характеризує тривалість одного обороту в днях, тобто час, протягом якого майно компанії проходить усі стадії одного кругообігу. Чим мешна тривалість одного обороту в днях, тим швидше майно здійснює свій кругообіг, тим ефективніше використовуються активи підприємства. Коефіцієнт оборотності оборотних активів у 2012 році склав: «ТАС» – 0,65, «Дніпро» – 1,77, «Оранта» – 1,4. Це означає, що за рік оборотні активи в СК «Дніпро» здійснили майже два обороти, а в «ТАС» майже один та «Оранта» – по одному.

Оборотність оборотних активів у «СК «Дніпро» знизилась на 200 днів, тоді як оборотність активів в цілому збільшилась на 23 дні. Оборотність активів в розрахунках зменшилась, на 150 днів, оборотність запасів – на 15 днів, власного капіталу – на 103 дні. Щодо «СГ «ТАС» тривалість обороту оборотних активів, то вона збільшилась на 218 днів. Тривалість обороту коштів в розрахунках збільшилась на 232 дні, а оборотність власного капіталу – на 260 днів. У НАСК «Оранта» оборотність усіх активів в цілому зменшилась на 2 дні, а оборотність виробничих запасів збільшилась на 4 дні. Прискорення оборотності свідчить, що на підприємстві зросли обсяги господарської діяльності і менше коштів необхідно для її організації. При сповільненні оборотності майно повертається з запізненням, в результаті чого необхідно його додаткове залучення.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує збільшення або зменшення комерційного кредиту, що надається компаніям контрагентами. У «СГ «ТАС» цей показник у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшився на 21,1 та в СК «Дніпро» та «Оранта» він збільшився на 0,5 і 5 відповідно. Це означає, що страхові компанії залучають менше кредитних коштів для своїхгосподарських потреб.

Ще одним показником, який характеризує ефективність господарської діяльності є рентабельність. Рентабельність – це відношення прибутку до витрат. Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках. Рентабельність характеризує ефективність витрат на виробництво і збут.

Таблиця 2.12

Аналіз показників рентабельності (прибутковості) діяльності

страховиків за 2010-2012 рр.

Показник   2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р;(+,-)
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Рентабельність основної діяльності,% 1168,6 684,1 137,1 -1031,5
2.Рентабельність страхової діяльності, % 58,5 65,5 39,0 -19,5
3.Рентабельність іншої операційної діяльності, % 84,5 198,1 150,1 65,6
4.Рентабельність звичайної діяльності, % 84,4 104,3 30,3 -54,1
5.Рентабельність активів, % 26,4 29,3 10,3 -16,1
6. Рентабельність капіталу,% 25,0 26,0 11,0 -14
7.Рентабельність страхової організації,% 35,5 38,5 14,3 -21,2
8. Рентабельність страхової послуги,% 143,2 182,4 62,1 -81,1
9.Рентабельність інвестиційної діяльності,% 23,0 71,2 -0,65 -23,65
10.Рентабельність виплат,% 64,6 37,2 74,6
11.Рентабельність страхових операцій,% 74,0 63,9 57,8 -16,2
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Рентабельність основної діяльності,% 3,0 74,2 15,3 12,3
2.Рентабельність страхової діяльності,% 9,1 13,8 8,3 -0,8
3.Рентабельність іншої операційної діяльності, % 181,5 58,5 149,6 -31,9
4.Рентабельність звичайної діяльності, % 11,1 9,3 4,2 -6,9
5.Рентабельність активів, % 6,79 6,12 3,83 -2,96
6.Рентабельність капіталу,% 6,4 5,79 3,36 -3,04
7.Рентабельність страхової організації,% 13,4 17,2 27,7 14,3
8. Рентабельність страхової послуги,% 23,8 20,4 23,9 0,8
9.Рентабельність інвестиційної діяльності,% 101,2 35,1 -101,2
10.Рентабельність виплат,% 346,3 2,29 11,6 -334,7
11.Рентабельність страхових операцій,% 2,81 42,6 13,3 10,49
НАСК «Оранта»
1.Рентабельність основної діяльності,% 21,7 48,6 84,8 63,1
2.Рентабельність страхової діяльності, % -37,8 3,4 2,3 40,1
3.Рентабельність іншої операційної діяльності, % 124,9 183,8 83,3 -41,6

Продовження таблиці 2.12

4.Рентабельність звичайної діяльності, % -15,6 3,4 3,0 18,6
5.Рентабельність активів, % -22,9 0,7 0,04 22,94
6.Рентабельність капіталу,% -17,8 2,5 1,94 19,74
7.Рентабельність страхової організації,% -39,9 1,09 0,06 39,96
8. Рентабельність страхової послуги,% -43,5 4,9 0,26 43,76
9.Рентабельність інвестиційної діяльності,% -3,02 -2,3 0,38 3,4
10.Рентабельність виплат,% 5,0 21,3 20,8 15,8
11.Рентабельність страхових операцій,% 17,9 32,7 45,9

 

Оцінка рівня рентабельності страхової організації проводиться з метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на підтримку або підвищення прибутковості діяльності компанії.

Отже, у 2012 році на «ТАС» рентабельність основної діяльності зменшилась порівняно з 2010 роком на 1031,5 %. Тоді як на «Дніпро» та «Оранта» цей показник збільшився на 12,3% та 82,6% відповідно. При ефективно організованому бізнес-процесі даний показник повинен з протягом часу рости.

Рентабельність страхової діяльності на «ТАС» і «Дніпро» також зменшилась на 19,5 % та 0,8% відповідно. У НАСК «Оранта» рентабельність страхової діяльності зросла на 40,1%. Цей показник характеризує окупність витрат в операційній діяльності. Він більш повно відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результати.

Щодо рентабельності звичайної діяльності, то у «ТАС» та «Дніпро» цей показник зменшився на 54,1% та 6,9% відповідно. Це відображає негативну тенденцію, адже це означає, що прибуток збільшуються повільніше ніж рівень понесених витраткомпанії.

Рентабельність активів показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. активів. Відповідно даний показник у 2012 році склав: «ТАС» – 10,3%, «Дніпро» – 3,83%, «Оранта» – 0,04%.

Рентабельність страхової організації є найзагальнішим показником порівняно з рентабельністю страхової діяльності, тому що перший показник відображає фінансові результати від як страхової, так і нестрахової діяльності. Рентабельність страхової організації на ПрАТ «СГ «ТАС» у 2012 році порівняно з 2010 роком зменшилась на 21,2% і становила 14,3%. На ПрАТ СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» цей показник збільшився у 2012 році на 14,3% та 39,96% відповідно.

Рентабельність страхових операцій у 2012 році на ПрАТ «СГ «ТАС» становила 57,8%, на ПрАТ СК «Дніпро» – 13,3%, у НАСК «Оранта» – 45,9%. Досвід роботи страхових організацій показує, що показник рівня рентабельності страхових операцій не повинен бути високим, оскільки в цьому випадку завищується ціна на страхові послуги і зменшується на неї попит з боку страхувальників. При низьких же показниках обмежуються можливості самоокупності витрат на страхування у страховиків в умовах ринкових відносин. Становище регулюється двома шляхами: приведенням тарифів у відповідність до фактичного рівня збитковості страхової суми або зміною обсягів відповідальності по окремих видах страхування.

Далі проаналізуємо ефективність використання основних засобів у компаніях. Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність компаній. Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування. Досліджуючи основні фонди, доцільно приділити особливу увагу таким показникам, як "фондовіддача", "фондомісткість" та "фондоозброєність", що характеризують ефективність задіяних основних фондів.

Таблиця 2.13

Аналіз ефективності використання основних засобів страхових компаній

Показник 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
(+,-) %

Продовження таблиці 2.13

ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн 8521,3   11459,5   15311,7   6790,4   79,7  
2.Чистий дохід, тис.грн 65998,9 66152,2 84211,2 18212,3 27,6
3.Середньооблікова чисельність працвників, чол 56,2
4.Продуктивність праці, тис.грн/чол 65,35 52,5 53,4 -11,95 -18,3
5.Фондоозброєність 8,44 9,09 9,7 1,26 14,9
6.Фондовіддача 7,75 5,77 5,5 -2,25 -29
7.Коефіцієнт зносу 0,29 0,34 0,34 0,05 17,2
8.Коефіцієнт придатності 0,71 0,66 0,66 -0,05 -7,0
9.Рентабельність основних засобів,% 511,7 602,1 199,1 -312,6 -
10.Коефіцієнт оновлення 0,93 1,22 1,08 0,15 16,1
11.Коефіцієнт вибуття 0,43 0,42 0,49 0,06 14,0
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн 4386,5     11223,5   6837,0   155,9  
2.Чистий дохід, тис.грн 167,4
3.Середньооблікова чисельність працвників, чол -113 -11,6
4.Продуктивність праці, тис.грн/чол 6,03 8,83 18,24 12,21 202,5
5.Фондоозброєність 4,49 6,93 13,0 8,51 189,5
6.Фондовіддача 1,34 1,27 1,40 0,06 4,48
7.Коефіцієнт зносу 0,62 0,42 0,4 -0,22 -35,5
8.Коефіцієнт придатності 0,38 0,58 0,6 -0,22 57,9
9.Рентабельність основних засобів,% 22,2 14,5 6,9 -15,3 -
10.Коефіцієнт оновлення 1,04 0,65 0,86 -0,18 -17,3
11.Коефіцієнт вибуття 0,6 0,64 0,46 -0,14 -23,3
НАСК «Оранта»
1.Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн     240994,5   11156,5   4,9  
2.Чистий дохід, тис.грн 65,8
3.Середньооблікова чисельність працвників, чол 10,3
4.Продуктивність праці, тис.грн/чол 109,9 107,8 110,7 0,8 0,7
5.Фондоозброєність 46,1 43,7 43,8 -2,3 -5,0
6.Фондовіддача 2,4 2,5 2,5 0,1 4,2
7.Коефіцієнт зносу 0,47 0,55 0,57 0,1 21,3
8.Коефіцієнт придатності 0,53 0,45 0,43 -0,1 -18,9
9.Рентабельність основних засобів,% -103,1 3,6 0,2 103,3 -
10.Коефіцієнт оновлення 0,89 0,82 0,94 0,05 5,6
11.Коефіцієнт вибуття 0,42 0,47 0,55 0,13 31,0

 

Оскільки в усіх трьох компаніях чистий дохід зростав на протязі 2010-2012 рр., одночасно збільшувалась і вартість основних виробничих фондів. У 2012 році середньорічна вартість основних засобів на «ТАС» зросла на 6790,4 тис.грн. (79,7%), «Дніпро» – 6837 тис.грн. (155,9%), «Оранта» – на 11156,5 тис.грн.(4,9%). Це свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Фондовіддача - найважливіший узагальнюючий показник ефективності використання основних фондів, який показує, скільки продукції (у грошовому вираженні) випускається на підприємстві у розрахунку на 1 гривню основних виробничих фондів. Фондовіддача в усіх страхових компаніях на протязі аналізованого періоду зростала. У 2012 році на «ТАС» фондовіддача зменшилась на 29% і становила 5,5. На СК «Дніпро» цей показник збільшився на 4,48% і склав 1,4. У НАСК «Оранта» фондовіддача збільшилась на 4,48% і становила 2,5. Збільшення фондовіддачі свідчить про ефективне використання основних засобів.

Забезпеченість підприємства ОВЗ визначається рівнем фондоозброєності праці. Збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Але у 2012 році на «Оранта» фондоозброєність зменшилась на 5%, що свідчить про недостатню забезпеченість працівників основними виробничими засобами. На «ТАС» та «Дніпро» цей показник збільшився на 14,9% і 189,5% відповідно. Підвищення фондоозброєності праці означає збільшення частки уречевленої праці і відповідне зменшення частки живої праці в сукупних витратах праці на одиницю наданих послуг.

Коефіцієнт зносу на «СГ «ТАС» збільшився на 0,05, тоді як коефіцієнт придатності зменшився на 0,05. Коефіцієнти придатності та вибуття якнайтісніше залежать від темпів оновлення основних фондів: що більше коефіцієнт вибуття фондів наближається до коефіцієнта оновлення, то нижчим є рівень зносу фондів і ліпшим їх технічний стан.

Якісний бік використання ефективності робочої сили у компаніях характеризується показниками продуктивності праці. Продуктивність праці є одним із найважливіших показників діяльності кожної компанії. Дані, що характеризують продуктивність праці, представлені в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 158 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав