Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні відомості

Читайте также:
  1. II. Загальні положення
  2. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання. Загальні положення
  3. Додаткові відомості
  4. Загальні вимоги
  5. Загальні вимоги
  6. Загальні вимоги безпеки
  7. Загальні вимоги до оформлення письмової екзаменаційної (дипломної) роботи
  8. Загальні відомості
  9. Загальні відомості
  10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»

Для студентів усіх спеціальностей

 

Затверджено

На засіданні Вченої ради

Академії

Протокол № 1 від 30.01.2012

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 658

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів напряму 6.050401 – металургія /Укл.: В.П. Бобилєв, В.А. Доморацький, В.В. Туріщев. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 31 с.

 

 

  Наведені зміст дисципліни, варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань. Призначена для студентів напряму 6.050401–металургія заочної форми навчання.    
Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф. В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц. В.В. Туріщев, асистент    

Відповідальний за випуск В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

 

 

Рецензент Е.А. Ткаченко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

 

Підписано до друку 01.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,82. Умов. друк. арк. 1,79. Тираж 100 пр. Замовлення № 209.

 

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ 

Вступ


"Охорона праці в галузі" - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, про функціонування системи управління охороною праці, про шляхи і методи забезпечення оптимального виробничого середовища і охорони праці в галузі відповідно до чинного законодавства і інших нормативних актів.

Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» базується на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в курсах загально-технічних і професійних дисциплін за обраною спеціальністю). Програма дисципліни «Охорона праці в галузі» передбачає вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

Вивчення дисципліни є завершальним етапом формування інженера відповідно до кваліфікаційних вимог до випускників вузів за спеціальністю.

 

 

 

 


Загальні відомості

Мета дисципліни «Охорона праці в галузі» – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого вирішення питань, пов‘язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і професійні захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних і додаткових засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливих факторів та небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки, до устаткування та технологічних процесів, загальних вимог до організації підприємств і цехів. Крім того, студенти повинні вивчити джерела забруднення навколишнього середовища в умовах конкретних виробництв і освоїти методику розробки нормативів гранично допустимих і тимчасово-узгоджених викидів шкідливих речовин підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- причини виникнення шкідливих факторів та небезпек на виробництві й основні заходи зменшення їх дії на працюючих;

- порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, методи аналізу травматизму;

- порядок відшкодування збитків постраждалим від нещасного випадку та профзахворювань;

- складові безпечності технологічного обладнання та процесів, а також правила безпеки при конструюванні та експлуатації виробничого устаткування;

- особливості безпечної експлуатації електроустановок;

- методику розрахунків захисних пристроїв – заземлення, розрахунок місцевого відводу повітря;

- основні вимоги безпеки до технологічних процесів та обладнання, засоби колективного та індивідуального захисту від шкідливих та небезпечних виробничих чинників;

Загрузка...

- методику опрацювання гранично допустимих шкідливих викидів підприємствами;

- фактори пожежо- та вибухонебезпеки у галузі, причини пожеж, засоби їх попередження на підприємствах галузі;

- основні напрямки зниження шкідливих викидів забруднювачів у довкілля підприємствами галузі.

Студент повинен вміти :

- визначити вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх негативного впливу на працюючих;

- організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

- визначити коефіцієнт частоти та важкості травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих;

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики;

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками;

- оцінити виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи щодо його захисту;

- обґрунтувати заходи забезпечення пожежної безпеки при експлуатації електроустановок.

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав