Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік майнових платежів

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4. Бухгалтерський облік
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  7. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  8. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності.
  9. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  10. Відображення в обліку окремих господарських операцій

 

8.2.1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу - загально­державний збір, який справляється за першу реєстрацію в Укра­їні транспортних засобів, визначених розділом VII цього Кодексу (14.1.169.ПКУ)

Платниками збору є фізичні і юридичні особи при здійсненні першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуван­ня транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напів­причепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних доро­гах державного значення.

Механізм розрахунку суми податку в основному залишається тим самим. Визначення об'єкта обкладення збором за першу реєстрацію транспортного засобу істотно спростилося, а список оподатковуваних транспортних засобів розширився. Так, напри­клад, крім автомобілів, суден тощо збором обкладатимуться літа­ки і вертольоти (абз. 6 п. 1 р. XIX ПК).

Не є об'єктами оподаткування збором, належать: машини і механізми для сільгоспробіт, транспортні засоби швидкої медич­ної допомоги, а також причепи (напівпричепи), мопеди і велоси­педи.

Базою оподаткування може бути фізичний, вартісний чи ін­ший характерний вираз об'єкта оподаткування. Оскільки тран­спортні засоби з метою оподаткування поділяються на колісні, судна, літаки і вертольоти, то й об'єкти оподаткування кожного з них різні.

У свою чергу, колісні транспортні засоби можуть бути обладна­ні двигунами внутрішнього згорання та електродвигунами.

Двигун внутрішнього згорання - це тип двигуна, теплова ма­шина, в якій хімічна енергія палива (звичайно застосовується рід­ке або газоподібне вуглеводневе паливо), що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу.

Робочий об'єм двигуна (літраж двигуна) складається з робо­чих обсягів усіх циліндрів. Тобто це величина робочого об'єму од­ного циліндра помножена на кількість циліндрів.

Робочий об'єм циліндра - це простір, який звільняє поршень при переміщенні з верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точ­ки. Об'єм циліндрів двигуна визначається у сантиметрах кубіч­них. Саме об'єм циліндрів двигуна і є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу, обладнаного двигуном внутрішнього згорання.

Електродвигун - це електрична машина, двигун, що перетво­рює електричну енергію в механічну.

Потужність електродвигуна - це найбільша корисна потуж­ність, яку електродвигун здатний віддавати, при обумовленому режимі роботи, без перегріву обмотки вище норми, що допуска­ється класом нагрівостійкості електроізоляції. Потужність елек­тродвигунів вимірюється у кіловатах (кВт). Заводи-виробники обов'язково зазначають потужність двигунів у технічних характеристиках цих пристроїв. Потужність електродвигуна, виміря­на в кіловатах, є базою оподаткування для легкових автомобі­лів, обладнаних електродвигуном, та суден, обладнаних двигуном.

Для літаків і вертольотів базою оподаткування збором є мак­симальна злітна маса повітряного судна. Максимальною зліт­ною масою повітряного судна вважається його власна маса, куди включаються всі і все, що знаходиться на борту на початок роз­бігу. Максимальна злітна маса зазначається у технічних характе­ристиках літака.

Ставки збору для колісних транспортних засобів (для мото­циклів):

Група Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна
від до (включ­но)
  до 500  
       
  понад 800  

для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

 

Група Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. санти­метрів об'єму циліндрів двигуна
від до (включно)
  до 1000  
       
       
       
       
  3501.    
    5 500  
    6 500  
  понад 6500  

для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,5 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

для тракторів -2,5 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму цилін­дрів двигуна;

дл я вантажних автомобілів:

Група Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна
від до (включно)
  до 8200  
       
  понад 15000  

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажопасажирських автомобілів сплачується у розмірах, установлених для вантажних автомобілів;

для сідельних тягачів - 15 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

для автомобілів спеціального призначення - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

для суден:

для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група Потужність двигуна, кВт Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна
  до 55 (включно) 2,5
  понад 55  

для суден, не оснащених двигуном:

Група Довжина корпу­су судна, метрів Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
  до 7,5 (включно)  
  понад 7,5  

 

для літаків і вертольотів:

для літаків - 1 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси;

для вертольотів - 1 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси.

Ставки збору застосовуються:

для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1; для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, - з коефіцієнтом 2;

для транспортних засобів, які використовувалися понад 8 ро­ків, - з коефіцієнтом 3;

Звільняються від сплати збору за першу реєстрацію тран­спортного засобу: будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати (для людей похилого віку), реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінан­суються з державного та місцевого бюджетів. Тобто ті державні ор­ганізації, які надають соціальні послуги найменш захищеним чи постраждалим від певних подій групам населення.

Усі легкові транспортні засоби для інвалідів, об'єм циліндрів двигуна яких менше 1500 куб. сантиметрів і які придбані за бю­джетні кошти та/або на безкоштовній основі передані у користу­вання цим організаціям, звільняються від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Сплата збору відбувається безпосередньо перед процесом першої реєстрації транспортного збору. Сплачувати збір повинні уповноважені набувачі права власності на транспортний засіб (власники), які вперше реєструють даний транспортний засіб на території України..

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, згідно з По­датковим кодексом, розраховується як добуток бази оподатку­вання, ставки збору та відповідного коефіцієнта, який залежить від виду та терміну, протягом якого використовувався транспорт­ний засіб до моменту його першої реєстрації в Україні.

Юридичні особи зобов'язані впродовж десяти днів після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подати до органів ДПС за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортно­го засобу розрахунок суми збору.

Разом з розрахунком збору за першу реєстрацію транспортно­го засобу платник цього збору обов'язково повинен подати копію Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, завіреного відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Під час реєстрації в Україні платники повинні пред'явити кви­танції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення. А платники, звільнені від сплати збору - відповідний документ, що дає право на користу­вання такими пільгами.

 

Таблиця 8.2
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 77 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав