Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення, функції та типи електронного архіву.

Читайте также:
  1. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  2. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  3. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  4. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  5. Відповідність, відображення і функції
  6. Вміст невпорядкованого файла переписати у файл, що організований розділами. Розробити функції для редагування файлу та роботи з ним.
  7. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  8. Графічні процедури й функції
  9. Державні органи які здійснюють фінансовий контроль: їх функції та права

2.Етапи створення електронного архіву.

3. Принципи організації й функціонування електронного архіву.

4. Особливості систем електронного архіву.

Література:

1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”: Офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 1998 р. зі зм. та доп. станом на 1 вересня 2003 р. –– К. : Видавничий дім “Ін Юре” 2003. –– 10 с.

2. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 р. : Офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 22 травня 2003 р. –– Офіц. вид. –– К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2003. –– 14 с.

3. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” // Відомості Верховної Ради. –– 1992. –– № 48. –– 102 с.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради. –– 1992. –– № 48. –– С. 658.

5. Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення : ДСТУ 2732:2004 / розроб. : О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова та ін. – на зміну ДСТУ 2732-94. –– К.: Держспоживстандарт України, 2005. –– 32 с. –– (Національний стандарт України).

6. Асеев Г. Г. Электронный документооборот: учебник / Г. Г. Асеев. –– К. : Кондор, 2007. –– 500 с.

7. Електронний документообіг у державному управлінні : навч. посіб. / Клименко І. В., Линьов К. О., Горбенко І. Д., Онопрієнко В. В. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. ––Х. : ФОРТ, 2009. — 232 с.

8. Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. –– К. : Центр учбової л-ри, 2008. –– 112 с.

9. Палієнко Л. М. Системи управління документообігом. Електронний архів офісу / Л. М. Палієнко [Електронний ресурс]. –– Режим доступу :

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27886/

10. Полтев С. Від паперових документів до електронних сховищ / Полтев С. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу :

http://elau.org/post.php?id=143

 

1. Електронний архів – комплексне рішення по створенню і наповненню електронного архіву документів, забезпеченню їхнього надійного збереження й оперативної доступності, а значить - ефективного використання.

Метою створення електронного архіву є забезпечення оперативного і повноцінного доступу до всіх документів, які зберігаються і надходять до системи управління. Для цього необхідно вирішити два основні завдання: ввести масив наявних у архіві документів і забезпечити можливість оперативного повнотекстового доступу до електронних документів.

Електронний архів виконує наступні функції:

· організація збереження електронних версій документів і облікової інформації;

· ведення класифікаторів та рубрикаторів і їх використання для пошуку документів;

· встановлення і підтримка логічних зв’язків між документами;

· організація пошуку документів;

· забезпечення доступу до облікової інформації та електронних документів відповідно до прав доступу;

· ідентифікація електронних документів за їхніми реквізитами;

· формування звітів про роботу користувачів з електронним архівом.

В залежності від конкретної стадії життєвого циклу документа, з якими має справу архівна система, архіви поділяються на наступні типи.

Статистичні архіви документів (або просто архіви) – системи, які мають справу з тільки з опублікованими документами.

Динамічні архіви документів (або системи управління документами) – системи, які працюють як з опублікованими документами, так і з документами, які тільки розробляються.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав