Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Права, обов’язки та відповідальність Державної фіскальної служби України

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. IV. Права, обязанности и ответственность
  5. Lt;variant>. поведение субъектов права, сообразующаяся с предписаниями юридических норм
  6. VII. Антропологічний склад народів України
  7. Аварійно - рятувальні служби України.
  8. Аварійно-рятувальні служби
  9. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  10. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства

Контролюючими органами є: органи ДФС – щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів а також стосовно зако­нодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи ДФС; митні органи – щодо мита, акцизного податку, ПДВ, інших податків, які справляються у разі переміщення товарів і предметів через митний кордон України. На даний момент митна служба здійснюється структурними підрозділами ДФС – Ÿ Департамент митного контролю та оформлення, Ÿ Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, Ÿ Департамент податкового та митного аудиту, Ÿ Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням, а також Ÿ Департамент розвитку митної справи.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати по­датків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Органами стягнення є виключно органи ДФС, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також дер­жавні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Функції органів ДФС:

Ø здійснюють контроль за: Ÿ своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів; Ÿ своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів; Ÿ встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, наявністю торгових патентів; Ÿ додержанням виконкомами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; Ÿ правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ;

Ø реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; Ÿ формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб-платників податків, Єдиний банк даних про платників податків-юридичних осіб та інші реєстри; Ÿ забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

Ø здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; Ÿ здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері; Ÿ здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів; Ÿ здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку; Ÿ вживають заходи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; Ÿ здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

Ø здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;

Ø здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;

Ø організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;

Ø розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;

Ø розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;

Ø прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

Ø організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування податків та їх автоматизацію;

Ø надають податкові консультації відповідно до норм цього Кодексу; Ÿ надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків з питань оподаткування;

Ø здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

Ø вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;

Ø здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання законодавства, виконання посадових (службових) обов’язків в органах ДФС, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

Ø забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;

Ø здійснюють інші функції, визначені законами України.

Органи ДФС мають право:

1. запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи ДФС. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків;

2. під час проведення перевірок вимагати і безоплатно отримувати від платників податків копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства;

3. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ НБУ, банків та інших фінансових установ довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від СПД;

4. проводити перевірки платників податків (крім НБУ);

5. вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

6. отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій інформацію, довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи ДФС, а також фінансову та статистичну звітність;

7. під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність;

8. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

9. під час проведення перевірок вимагати зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються платником у процесі провадження діяльності, що перевіряється;

10. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об'єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

11. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;

12. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове ДСС, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків);

13. звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку;

14. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

15. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;

16. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи ДФС, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;

17. складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адмінправопорушення та виносити постанови по відповідних справах;

18. вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів ДФС, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС;

19. залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів;

20. визначати у визначених ПКУ випадках суми податкових та грошових зобов'язань;

21. застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених ПКУ;

22. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання готівкових розрахунків за товари (послуги), приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), забезпечення суб'єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів; контроль за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи; контроль за наявністю торгових патентів; контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства;

23. надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;

24. застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним органам ДФС в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДФС про взяття рахунку на облік в органах ДФС, фінансові (штрафні) санкції;

25. за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;

26. приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДФС та знімати їх з обліку;

27. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін, та інші повноваження.

Повноваження податкових органів можна класифікувати також за складовими податкового обов'язку: а) щодо податкового обліку (повноваження податкових органів з обліку платників податків; одер­жання безоплатно необхідних відомостей для ведення відповідних реєстрів від платників податків, фінансових установ, органів держав­ної влади; прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДФС та знімати їх з обліку і перево­дити до інших органів ДФС; повноваження з розрахунку окладних податків; і т.п.); б) щодо сплати податків (по­вноваження щодо надання відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, а також прийняття рішення про списання безнадійного боргу; щодо стягнення з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пені за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів (за кожний день прострочення, включаючи день сплати); в) щодо податкової звітнос­ті (повноваження щодо проведення документальних перевірок на підставі документів податкової звітності тощо).

Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:

· дотримуватися КУ, ПКУ, інших законів та НПА;

· забезпечувати сумлінне та ефективне виконання покладених на ДФС функцій;

· не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

· коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм ПКУ та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;

· не допускати розголошення інформації з обмеженим до­ступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій ДФС;

· надавати ОДВ та ОМС на їх письмовий запит відкриту податкову інформа­цію.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи контролюючих органів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність згідно із законом. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим орга­нам.

7. Юридична конструкція податку (ЮКП)

ЮКП виступає як системоутворюючий елемент податкової системи, залежно від стану якого складаються системні зв’язки інших елементів. Крім того, ЮКП є адекватним відображенням досягнутого рівня розвитку науки фінансового права.

Юридична конструкція податку – це внутрішня будова податку, яка показує, з яких елементів складається податок. Встановлення податку здійснюється шляхом законодавчого визначення елементів його ЮК. Аналіз норм ПКУ дозволяє виділити дві юридичні конструкції податку – ідеальну та реальну.

Ідеальна ЮКП – це конструкція, відображенням якої є перерозподільні відносини між платником податків і публічним суб’єктом, у яких кожна зі сторін належно виконує свої обов’язки. Ідеальна юридична конструкція в цілому збігається з визначеним в статті 7 ПКУ переліком елементів.

Реальна ЮКП складається з елементів, що відображають усі перерозподільні відносини, як ті, що складаються в процесі як належного, так і неналежного виконання обов’язків суб’єктами своїх обов’язків. ]] Вона закріплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути між платником податків та публічним суб’єктом у процесі перерозподілу власності.

Елементний склад реальної ЮКП утворюють: Ÿ платник податку, Ÿ бюджет (фонд) надходження податку, Ÿ об’єкт податку, Ÿ предмет податку, Ÿ масштаб податку, Ÿ податкова база, Ÿ податковий період, Ÿ одиниця оподаткування, Ÿ податкова ставка, Ÿ порядок обчислення податку, Ÿ строк сплати податку, Ÿ звітний період з податку, Ÿ порядок сплати податку, Ÿ податкові пільги, Ÿ підстави для одержання податкових пільг, Ÿ порядок погашення податкового боргу, Ÿ порядок повернення надміру сплачених сум податку чи погашеного податкового боргу, Ÿ відповідальність за податкове правопорушення.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 1001 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав