Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принцип мирного врегулювання спорів.

Читайте также:
  1. I Принцип работы клавиатур
  2. II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
  3. II. Принципы, требования и гарантии законности.
  4. II. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАИБОЛЕЕ
  5. II. Этические принципы
  6. III Принципы организации производственных процессов
  7. IV. Принципы конституционного судопроизводства
  8. VI. Общие принципы поведения должностных лиц
  9. X только принцип полного или частичного сложения наказания
  10. А) Общие принципы и подходы к изучению истории отечественного государства и права.

Цей принцип посідає одне з центральних місць у системі принципів міжнародного права.

Після прийняття Статуту ООН даний принцип був нор­мативно закріплений у міжнародному праві, став загальновизна­ним і загальнообов'язковим. Цей принцип передбачає, що всі спори між державами, незалежно від їх характеру і походження, повинні розв'язуватися винятково мирними засобами.

Принцип непорушності державних кордонів.

У розгорнутому вигляді він закріплений у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р. Суть цього принципу зводиться до міжнародно-правового визнання існуючих кордонів європейських держав і до відмови від будь-яких зазіхань на ці кордони.

Принцип територіальної цілісності держав.

Даний принцип зводиться до заборони насильницького захоплення або зміни належності іноземних територій, а також до заборони протиправного використання іноземних територій або заподіяння ним збитків.

5. Принцип невтручання полягає в такому:

• зобов'язання держав утримуватися від будь-якого втручання, прямого або непрямого, індивідуального або колек­тивного у внутрішні або зовнішні справи, що є внутрішньою компе-тенцією іншої держави;

• утримуватися від будь-якої форми збройного втручання або погрози такого втручання проти іншої держави;

• утримуватися від будь-якої іншої дії, воєнної або полі­тичної, економічного або іншого примусу підкорити своїм влас­ним інтересам здійснення іншою державою прав, властивих її суверенітету;

• утримуватися від надання прямої або непрямої допомо­ги терористичній діяльності або підривній чи іншій діяльності, спрямованій на насильницьке повалення режиму іншої держави.

Питання 3. Принципи, пов'язані з міжнародним спів­робітництвом держав

1. Принцип загального поважання прав людини й основ­них свобод, як підкреслюється у Статуті ООН, для усіх, неза­лежно від раси, статі, мови та релігії, - один із визнаних лише в сучасну епоху основних принципів міжнародного права.

2. Принцип рівноправності і права народів розпоряджа­тися своєю долею визначає, що кожний народ має право само­стійно вирішувати всі питання свого внутрішнього розвитку та міжнародних відносин.

3. Принцип суверенної рівності держав починає перелік принципів міжнародного права в Статуті ООН.

Суверенітет держави - це повнота законодавчої, вико­навчої і судової влади держави на її території, а також незалежність у зовнішніх справах, тобто непокора держави владі інозем­них держав у сфері міжнародного спілкування.

Суверенітет держави як одна з її невід'ємних властивос­тей завжди є повним і виключним. Єдине, чим може бути обме­жений суверенітет держави, це правами людини та народу. Зов­нішній суверенітет держави також має свої обмеження. Вони полягають в обмеженнях аналогічною суверенною владою ін­ших держав.

4. Принцип співробітництва держав.

На універсальному рівні принцип співробітництва держав уперше був нормативно закріплений у Статуті ООН. Даний принцип є першоосновою економічного і соціального прогресу в світі.

Найважливішою характерною рисою принципу є юри­дичне закріплення його як обов'язку держав співробітничати одна з одною. При цьому визначаються і пріоритети такого співробітництва, що має на меті:

• підтримання міжнародного миру та безпеки;

• сприяння міжнародній економічній стабільності і про­гресу;

• загальний добробут народів;

• звільнення від дискримінації.

5. Принцип сумлінного виконання зобов'язань з міжна­родного права.

Аналіз міжнародних актів розкриває зміст даного прин­ципу:

1) кожна держава повинна сумлінно виконувати свої зо­бов'язання:

а) за Статутом ООН;

б) за загальновизнаними принципами і нормами міжна­родного права;

в) за міжнародними договорами, дійсними відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

2) у разі, якщо зобов'язання, що випливають із міжнарод­них договорів, суперечать зобов'язанням членів ООН, за Стату­том останній має переважну силу;

3) при здійсненні своїх суверенних прав, вимагаючи пра­во встановлювати свої закони й адміністративні правила, держа­ви повинні забезпечити узгодження їх законів, адміністративних правил, практики та політики зі своїми зобов'язаннями за між­народним правом;

4) не можна посилатися на положення свого внутрішньо­го права як на виправдання щодо невиконання зобов'язань за міжнародним правом;

5) невиконання або несумлінне виконання зобов'язань за міжнародним правом має наслідком міжнародно-правову відпо­відальність.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав